PDA

View Full Version : [Dị Giới] Linh La Giới --- Tác Giả: Dạ Thủy Hàn


Pages : 1 2 3 [4] 5

Mr-Tèo
07-11-2011, 07:55 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 746: Đại kỳ ngộ đột phá đến Thiên Thần!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/868746a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=868746a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/201746b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=201746b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/752746c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=752746c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 07:56 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 747: Giành giật từng giây!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/147747a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=147747a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/531747b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=531747b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/602747c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=602747c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 07:57 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 748: Hai tập đoàn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/688748a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=688748a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/146748b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=146748b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/599748c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=599748c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 07:57 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 749: So ngang Thiên Thần!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/321749a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=321749a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/603749b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=603749b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/292749c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=292749c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:04 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 750: Thông Thiên Tháp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/209750a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=209750a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/860750b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=860750b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/444750c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=444750c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:14 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 751: Thế giới trong tháp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/274751a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=274751a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/310751b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=310751b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/715751c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=715751c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:15 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 752: Đánh chết Thanh Linh Thể!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/825752a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=825752a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/133752b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=133752b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/860752c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=860752c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:16 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 753: Bảng xếp hạng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/589753a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=589753a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/146753b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=146753b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/685753c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=685753c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:16 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 754: Xếp hạng tạm thời!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/251754a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=251754a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/199754b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=199754b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/964754c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=964754c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:18 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 755: Ngày cuối cùng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/458755a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=458755a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/306755b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=306755b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/720755c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=720755c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:19 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 756: Bài danh!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/680756a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=680756a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/831756b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=831756b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/671756c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=671756c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:20 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 757: Xuất Tháp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/509757a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=509757a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/876757b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=876757b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/702757c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=702757c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:21 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 758: Đọc thứ hạng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/98****a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=98****a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/201758b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=201758b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/56****c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=56****c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:22 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 759: Nửa thật nửa giả!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/669759a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=669759a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/771759b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=771759b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/598759c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=598759c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:24 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 760: Số Chín, Tổ Một!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/979760a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=979760a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/949760b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=949760b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/134760c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=134760c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:24 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 761: Quan sát sắp khai chiến!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/861761a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=861761a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/482761b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=482761b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/464761c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=464761c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:26 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 762: Hạ Ngôn lên đài.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/266762a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=266762a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/269762b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=269762b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/293762c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=293762c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:27 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 763: Thân pháp không thể tưởng tượng.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/939763a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=939763a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/281763b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=281763b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/830763c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=830763c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:27 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 764: Điền Cộng Thủy bại.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/355764a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=355764a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/529764b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=529764b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/970764c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=970764c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:29 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 765: Đối thủ cường đại.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/176765a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=176765a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/661765b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=661765b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/869765c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=869765c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:29 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 766: Thần thông tiến hóa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/913766a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=913766a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/219766b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=219766b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/128766c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=128766c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:31 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 767: Không thể tin nổi!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/457767a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=457767a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/393767b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=393767b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/239767c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=239767c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:32 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 768: Thủ đoạn mạnh nhất!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/331768a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=331768a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/934768b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=934768b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/332768c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=332768c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:33 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 769: Liên tục tăng lên!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/978769a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=978769a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/114769b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=114769b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/282769c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=282769c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:34 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 770: Đệ nhất thiên tài!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/145770a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=145770a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/964770b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=964770b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/286770c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=286770c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:35 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 771: Cao ngạo!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/619771a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=619771a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/986771b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=986771b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/682771c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=682771c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:35 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 772: Tinh Đấu Bí Cảnh cấp một.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/340772a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=340772a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/405772b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=405772b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/800772c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=800772c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:36 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 773: Ba mươi năm.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/607773a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=607773a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/747773b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=747773b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/326773c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=326773c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:37 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 774: Tiến độ của Hạ Ngôn.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/391774a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=391774a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/375774b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=375774b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/336774c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=336774c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:38 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 775: Động rồi!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/854775a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=854775a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/952775b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=952775b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/965775c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=965775c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:39 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 776: Trả đũa châm biếm!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/502776a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=502776a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/132776b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=132776b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/456776c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=456776c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:40 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 777: Linh hồn tiểu viên mãn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/786777a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=786777a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/624777b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=624777b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/625777c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=625777c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:41 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 778: Thiên Thê Cửu Giai!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/504778a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=504778a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/803778b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=803778b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/107778c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=107778c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:43 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 779: Sau trăm năm!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/703779a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=703779a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/271779b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=271779b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/608779c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=608779c.gif)

Mr-Tèo
07-11-2011, 08:43 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 780: Giáo huấn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/459780a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=459780a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/460780b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=460780b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/925780c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=925780c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:31 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 781: Hào khí vạn trượng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/233781a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=233781a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/267781b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=267781b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/759781c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=759781c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:32 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 782: Hắc Ám Cốc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/285782a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=285782a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/806782b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=806782b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/225782c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=225782c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:33 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 783: Chiến đấu trong rừng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/428783a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=428783a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/290783b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=290783b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/119783c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=119783c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:38 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 784: Kim Cổ Thú cuồng bạo!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/815784a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=815784a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/696784b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=696784b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/443784c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=443784c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:39 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 785: Nội gian!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/373785a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=373785a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/358785b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=358785b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792785c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792785c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:40 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 786: Cút!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/871786a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=871786a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/398786b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=398786b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/301786c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=301786c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:40 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 787: Gặp phải Cung Phương Hòa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/669787a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=669787a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/993787b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=993787b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/670787c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=670787c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:41 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 788: Đuổi! Chạy!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/860788a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=860788a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/175788b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=175788b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/880788c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=880788c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:42 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 789: Đột phá đến cảnh giới Thiên Thần!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/558789a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=558789a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/661789b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=661789b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/532789c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=532789c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:43 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 790: Đi ra!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/312790a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=312790a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/743790b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=743790b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/960790c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=960790c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 791: Một kiếm đánh bay!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/314791a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=314791a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/701791b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=701791b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/638791c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=638791c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 792: Đánh chết Cung Phương Hòa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/471792a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=471792a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/249792b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=249792b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/318792c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=318792c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 793: Trở lại Tinh Đấu Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/606793a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=606793a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/822793b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=822793b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/273793c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=273793c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:46 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 794: Thần Khí Pháp Tắc.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/548794a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=548794a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/107794b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=107794b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/619794c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=619794c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 795: Hồng Đông Mạc lo lắng.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vip.vandan
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/209795a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=209795a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/429795b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=429795b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/622795c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=622795c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:48 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 796: Trừng phạt?

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 796: Trừng phạt?

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/523796a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=523796a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/400796b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=400796b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/935796c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=935796c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:50 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 797: Tiến vào Cửu Trọng Thiên!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 797: Tiến vào Cửu Trọng Thiên!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/234797a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=234797a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/272797b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=272797b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/452797c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=452797c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:50 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 798: Ra khỏi thành nghênh đón!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 798: Ra khỏi thành nghênh đón!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/724798a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=724798a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/210798b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=210798b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/662798c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=662798c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 799: Đặc sứ đại nhân!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 799: Đặc sứ đại nhân!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/876799a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=876799a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/566799b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=566799b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/270799c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=270799c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 12:52 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 800: Kêu thẳng tên của hắn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 800: Kêu thẳng tên của hắn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/850800a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=850800a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/207800b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=207800b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/404800c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=404800c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:40 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 801: Chọn người!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/225801a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=225801a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/850801b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=850801b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/789801c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=789801c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:41 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 802: Bỏ phiếu quyết định!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/380802a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=380802a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/871802b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=871802b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/501802c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=501802c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:41 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 803: Hồng Đông Mạc choáng váng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/175803a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=175803a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/655803b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=655803b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/376803c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=376803c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:42 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 804: Tu luyện! Tu luyện! Lại tu luyện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/335804a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=335804a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/160804b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=160804b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/114804c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=114804c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:43 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 805: Thanh khí!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/204805a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=204805a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/160805b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=160805b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/450805c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=450805c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:44 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 806: Phương pháp chữa trị.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/252806a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=252806a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/605806b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=605806b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/272806c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=272806c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:46 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 807: Tự tin!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/926807a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=926807a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/973807b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=973807b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/253807c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=253807c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:46 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 808: Hiện thân!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/169808a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=169808a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/463808b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=463808b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/712808c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=712808c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:48 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 809: Hạ Ngôn chiến Nghiêm Hoa.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/971809a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=971809a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/191809b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=191809b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/664809c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=664809c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:49 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 810: So đấu thần khí!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/480810a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=480810a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/935810b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=935810b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/345810c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=345810c.gif)

Mr-Tèo
09-11-2011, 05:53 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 811: Hỏa Diễm Tận Thế!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/353811a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=353811a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/655811b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=655811b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/920811c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=920811c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:08 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 812: Vô cùng kịch liệt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/215812a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=215812a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/981812b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=981812b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/941812c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=941812c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:08 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 813: Phân thắng bại!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/456813a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=456813a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/569813b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=569813b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/928813c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=928813c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:09 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 814: Trương Thanh Tuyền gặp nạn.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/539814a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=539814a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/100814b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=100814b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/715814c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=715814c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:11 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 815: Tồn vong cùng gia tộc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/370815a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=370815a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/680815b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=680815b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/162815c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=162815c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:11 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 816: Tìm được!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/922816a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=922816a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/630816b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=630816b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/950816c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=950816c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:12 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 817: Trông thấy Trương Thanh Tuyền!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/260817a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=260817a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/112817b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=112817b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/804817c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=804817c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:14 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 818: Một lưới bắt hết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/220818a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=220818a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/187818b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=187818b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/230818c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=230818c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:15 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 819: Miểu sát.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/858819a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=858819a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/829819b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=829819b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/790819c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=790819c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:15 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 820: Lại ra tay lần nữa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/422820a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=422820a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/837820b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=837820b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/964820c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=964820c.gif)

Mr-Tèo
10-11-2011, 08:16 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 821: Đánh chết lão tổ Hồng gia!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/817821a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=817821a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/603821b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=603821b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/506821c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=506821c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:15 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 822: Cầu viện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/863822a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=863822a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/424822b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=424822b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/919822c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=919822c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:16 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 823: Thay đổi chủ ý!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/234823a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=234823a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/733823b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=733823b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/749823c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=749823c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:17 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 824: Ngươi dám đả thương ta?

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/989824a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=989824a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/325824b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=325824b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/155824c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=155824c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:18 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 825: Người tu luyện trẻ tuổi áo trắng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/170825a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=170825a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/751825b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=751825b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/163825c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=163825c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:18 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 826: Tình cảnh nguy hiểm!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/340826a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=340826a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/189826b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=189826b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/823826c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=823826c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:20 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 827: Cuồng vọng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/251827a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=251827a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/838827b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=838827b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/871827c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=871827c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:20 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 828: Điện chủ xuất thủ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/719828a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=719828a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/377828b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=377828b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/986828c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=986828c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:22 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 829: Trần ai lạc định!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/616829a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=616829a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/595829b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=595829b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/397829c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=397829c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:34 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 830: Tiến về Lang Tà Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/908830a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=908830a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/876830b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=876830b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/664830c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=664830c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:35 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 831: Vô Nhai Điện Chủ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/480831a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=480831a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/696831b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=696831b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/921831c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=921831c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:36 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 832: Xem thường!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/896832a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=896832a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/101832b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=101832b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/805832c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=805832c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:36 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 833: Có nắm chắc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/589833a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=589833a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/661833b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=661833b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/723833c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=723833c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:37 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 834: Hạ Ngôn chiến Húc Dương.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/561834a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=561834a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/420834b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=420834b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/505834c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=505834c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:38 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 835: Đánh văng khỏi cái lồng năng lượng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/313835a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=313835a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/174835b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=174835b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/948835c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=948835c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:38 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 836: Hội đấu giá La Tàng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/954836a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=954836a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/243836b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=243836b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/324836c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=324836c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:39 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 837: La Tàng giới ngàn vạn năm.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/883837a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=883837a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/909837b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=909837b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/454837c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=454837c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:39 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 838: Tiểu Tinh Cung!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/159838a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=159838a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/275838b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=275838b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/407838c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=407838c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:41 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 839: Không gian trắc nghiệm!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/223839a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=223839a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/143839b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=143839b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/247839c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=247839c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:41 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 840: Hạ Ngôn trắc nghiệm.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/265840a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=265840a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/783840b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=783840b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/436840c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=436840c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:42 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 841: Cấp bốn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/702841a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=702841a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/190841b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=190841b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/677841c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=677841c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:43 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 842: Rất khó tin!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/266842a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=266842a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/452842b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=452842b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/528842c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=528842c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:43 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 843: Hội đấu giá Lang Tà cấp thấp.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/742843a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=742843a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/616843b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=616843b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/335843c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=335843c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 844: Bán ra!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/288844a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=288844a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/548844b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=548844b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/853844c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=853844c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 845: So Nguyên Đan!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/573845a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=573845a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/812845b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=812845b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/771845c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=771845c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 846: Hơn năm trăm triệu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/535846a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=535846a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/269846b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=269846b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/509846c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=509846c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:46 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 847: Đấu giá bắt đầu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/701847a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=701847a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/759847b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=759847b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/571847c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=571847c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 848: Long Tường Quả!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/633848a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=633848a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/822848b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=822848b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/159848c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=159848c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 849: Long Tường Quả tới tay!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/918849a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=918849a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/169849b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=169849b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/606849c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=606849c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:48 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 850: Bảo vật tăng cảnh giới lớn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/128850a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=128850a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/180850b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=180850b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/563850c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=563850c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:49 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 851: Tranh đoạt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/123851a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=123851a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/351851b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=351851b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/654851c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=654851c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 852: Phục dụng Long Tường Quả Thực!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/977852a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=977852a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/292852b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=292852b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/602852c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=602852c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 853: Tăng lên tiểu cảnh giới!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/858853a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=858853a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/325853b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=325853b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/362853c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=362853c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:52 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 854: Quảng trường khiêu chiến càn khôn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/769854a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=769854a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/997854b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=997854b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/220854c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=220854c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:54 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 855: Thế lực thuộc về Tinh Đấu Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/694855a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=694855a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/449855b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=449855b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/900855c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=900855c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:54 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 856: Đối thủ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/109856a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=109856a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/176856b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=176856b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/362856c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=362856c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:55 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 857: Kiếm ảnh tê liệt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/162857a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=162857a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/921857b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=921857b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/465857c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=465857c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:55 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 858: Thắng liên tiếp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/248858a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=248858a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/636858b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=636858b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/960858c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=960858c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:56 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 859: Hạ Ngôn chiến Phiếm Thủy Lưu!
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/527859a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=527859a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/337859b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=337859b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/663859c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=663859c.gif)

Mr-Tèo
11-11-2011, 09:57 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 860: Càn Khôn thủy tinh.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/303860a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=303860a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/544860b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=544860b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/134860c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=134860c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 02:37 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 861: Nghiệm chứng xếp hạng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/738861a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=738861a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/243861b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=243861b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/349861c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=349861c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 02:38 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 862: Giai đoạn quyết chiến!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/262862a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=262862a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/349862b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=349862b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/239862c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=239862c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 02:40 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 863: Quyết chiến Phiếm Thủy Lưu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/493863a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=493863a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/637863b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=637863b.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 02:42 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 864: Xếp hạng thứ nhất.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/166864a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=166864a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/303864b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=303864b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/281864c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=281864c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 02:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 865: Điện chủ Lang Tà Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/430865a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=430865a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/817865b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=817865b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/382865c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=382865c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:41 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 866: Giật mình!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/517866a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=517866a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/264866b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=264866b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/593866c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=593866c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:43 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 867: Khen thưởng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/774867a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=774867a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/118867b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=118867b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/217867c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=217867c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 868: Vận khí vô cùng tốt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/823868a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=823868a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/518868b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=518868b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/942868c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=942868c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 869: Thời gian lưu tốc 10 lần!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/898869a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=898869a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/295869b.gifhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/312869c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=312869c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:46 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 870: Mười bẩy Bí Cảnh.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/935870a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=935870a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/586870b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=586870b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/900870c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=900870c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 871: Khu săn thú ngoại giới.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/934871a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=934871a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/144871b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=144871b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/207871c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=207871c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 872: Tu luyện trong khu tháp thời gian.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/452872a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=452872a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/790872b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/790872b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/555872c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/555872c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:53 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 873: Liên tục tăng hai cảnh giới lớn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/718873a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=718873a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/336873b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=336873b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/212873c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=212873c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:54 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 874: Đại nhân vật kinh ngạc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/439874a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=439874a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/757874b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=757874b.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:55 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 875: Tập hợp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/128875a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=128875a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/970875b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=970875b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/994875c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=994875c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:57 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 876: Thu hoạch!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/391876a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=391876a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/301876b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=301876b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/776876c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=776876c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 09:58 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 877: Không Gian Hỗn Độn Nội Tam Hoàn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/801877a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=801877a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/586877b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=586877b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/496877c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=496877c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:00 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 878: Động thủ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/734878a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=734878a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/354878b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=354878b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/975878c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=975878c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:02 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 879: Lôi Đình Quả Thực!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/337879a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=337879a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/831879b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=831879b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/455879c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=455879c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:03 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 880: Đoạt được Lôi Đình Quả Thực!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/958880a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=958880a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/935880b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=935880b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/608880c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=608880c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:05 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 881: Không kịp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/347881a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=347881a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/557881b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=557881b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/373881c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=373881c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:06 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 882: Tin tức truyền lại Lang Tà Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792882a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792882a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/238882b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=238882b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/464882c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=464882c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:08 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 883: Vui sướng khi người gặp họa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/141883a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=141883a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/184883b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=184883b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/306883c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=306883c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:09 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 884: Thiên thần bát cấp đỉnh.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/573884a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=573884a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/939884b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=939884b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/287884c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=287884c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:10 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 885: Khu vực hỗn độn khí khổng lồ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/386885a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=386885a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/976885b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=976885b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/346885c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=346885c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:11 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 886: Phương pháp thu thập khiến người ta sợ hãi!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/351886a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=351886a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/728886b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=728886b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/959886c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=959886c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:12 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 887: Đã đến giờ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/703887a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=703887a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/522887b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=522887b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/263887c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=263887c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:14 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 888: Hắn còn chưa có chết!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/371888a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=371888a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/841888b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=841888b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/198888c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=198888c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:15 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 889: Thu thập của Hạ Ngôn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/646889a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=646889a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/247889b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=247889b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/869889c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=869889c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:15 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 890: Thứ hạng của Tinh Đấu Điện tăng vọt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/114890a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=114890a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/736890b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=736890b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/600890c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=600890c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:16 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 891: Người của Cẩm Y Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/884891a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=884891a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/713891b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=713891b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/417891c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=417891c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:18 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 892: Thí nghiệm Đại Bát Quái Thuật lần đầu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/757892a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=757892a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/657892b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=657892b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/199892c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=199892c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:18 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 893: Một điều kiện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/137893a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=137893a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/764893b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=764893b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/679893c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=679893c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:20 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 894: Cược sáu nghìn điểm tích phân.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/598894a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=598894a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/351894b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=351894b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/227894c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=227894c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:21 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 895: Kho báu Long Dương Cung.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/733895a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=733895a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/521895b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=521895b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/893895c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=893895c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:22 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 896: Linh Ngọc Quả!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/174896a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=174896a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/865896b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=865896b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/188896c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=188896c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:22 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 897: Trước giờ tỷ đấu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/373897a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=373897a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/510897b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=510897b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/165897c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=165897c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:25 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 898: Hạ Ngôn vs Lý Nham!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/144898a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=144898a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/354898b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=354898b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/695898c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=695898c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:26 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 899: Tiểu tử này là quái vật.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/565899a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=565899a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/155899b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=155899b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/896899c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=896899c.gif)

Mr-Tèo
12-11-2011, 10:34 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 900: Trấn định tự nhiên!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/190900a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=190900a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/571900b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=571900b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/772900c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=772900c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:19 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 901: Đột phá cửu cấp!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/428901a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=428901a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/304901b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=304901b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/241901c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=241901c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:20 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 902: So đấu kết thúc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/774902a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=774902a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/257902b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=257902b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/468902c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=468902c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:21 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 903: Tinh Đấu Điện truyền tống thần điện.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/646903a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=646903a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/525903b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=525903b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/167903c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=167903c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:22 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
CChương 904: Chín trâu - Một sợi lông.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/918904a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=918904a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/984904b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=984904b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/544904c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=544904c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:23 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 905: Thánh thành Hạ gia.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/312905a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=312905a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/906905b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=906905b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/288905c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=288905c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:24 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 906: Hậu nhân của Lý Nguyên Xuân.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/486906a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=486906a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/385906b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=385906b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/604906c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=604906c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:26 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 907: Hiệu quả cải tử hồi sinh.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/658907a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=658907a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/270907b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=270907b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/127907c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=127907c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:27 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 908: Hạ Ngôn tổ tông.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/369908a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=369908a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/360908b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=360908b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/479908c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=479908c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:27 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 909: Tiểu Thanh và Thổ Cẩu.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/577909a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=577909a.gif)[/IMG]
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/306909b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=306909b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/131909c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=131909c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 12:28 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 910: Ban tặng.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/494910a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=494910a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/494910b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=494910b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/328910c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=328910c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 07:26 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 911: Quyết định mới.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/542911a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=542911a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/232911b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=232911b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/522911c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=522911c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 07:29 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 912: Con chó chết này ... hết thuốc chữa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

[
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/563912a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=563912a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/775912b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=775912b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/137912c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=137912c.gif)

Mr-Tèo
13-11-2011, 07:31 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 913: Cháu đích tôn của Tam gia gia!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/198913a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=198913a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/484913b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=484913b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/417913c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=417913c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:33 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 914: Thổ Cẩu sắp lột xác!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/396914a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=396914a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/433914b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=433914b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/348914c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=348914c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:34 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 914: Thổ Cẩu sắp lột xác!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/396914a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=396914a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/433914b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=433914b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/348914c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=348914c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:37 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 915: Lột xác lần thứ tư!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/717915a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=717915a.gif)http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/743915b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=743915b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/701915c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=701915c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:37 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 916: Đại chiến người và chó!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/570916a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=570916a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/211916b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=211916b.gif)http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/522916c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=522916c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:38 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 917: Thiên thần cấp chín đỉnh!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/676917a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=676917a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/675917b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=675917b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/955917c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=955917c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:39 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 918: Đến Tinh Đấu Điện!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/245918a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=245918a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/341918b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=341918b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/660918c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=660918c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:39 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 919: Phát sinh chuyện lớn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/354919a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=354919a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/594919b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=594919b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/595919c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=595919c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:40 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 920: Chiến tranh thế giới!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/424920a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=424920a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/752920b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=752920b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/138920c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=138920c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:41 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 921: Thần thông vô thượng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/460921a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=460921a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/852921b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=852921b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/322921c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=322921c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:42 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 922: Ra ngoài kiếm tiện nghi!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/232922a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=232922a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/212922b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=212922b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/133922c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=133922c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:43 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 923: Luyện tập!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/782923a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=782923a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/724923b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=724923b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/429923c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=429923c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 924: Cẩu gia phát uy!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/218924a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=218924a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/546924b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=546924b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/670924c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=670924c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:46 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 925: Giới chủ hiện thân.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/517925a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=517925a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/145925b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=145925b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/352925c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=352925c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 926: Đây mới là Pháp Tắc Thần Khí.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/980926a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=980926a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/104926b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=104926b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/653926c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=653926c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:48 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 927: Đó là cái gỉ?

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/341927a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=341927a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/800927b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=800927b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/736927c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=736927c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:48 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 928: Huyết Mạch Thần Thú!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/751928a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=751928a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/162928b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=162928b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/663928c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=663928c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:49 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 929: Kiểm kê chiến lợi phẩm!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/850929a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=850929a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/716929b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=716929b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/558929c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=558929c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:49 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 930: Chó không thể chui vào.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/693930a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=693930a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/205930b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=205930b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/168930c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=168930c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 931: Khí thế cẩu gia.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/545931a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=545931a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/589931b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=589931b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/478931c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=478931c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 932: Trùng kích cảnh giới Tạo Vật.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/769932a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=769932a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/947932b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=947932b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/827932c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=827932c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:52 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 933: Cảnh giới tạo hóa.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/643933a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=643933a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/990933b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=990933b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/117933c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=117933c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:53 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 934: Lừa gạt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/242934a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=242934a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/983934b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=983934b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/591934c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=591934c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:55 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 935: Đánh đuổi.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/718935a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=718935a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/873935b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=873935b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/386935c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=386935c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 01:58 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 936: Đi ra bãi săn bắn ngoại giói!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn- Hạ Ngôn!
Huyền Thượng Vũ đừng một chút, mới lên tiếng nói:
- Con chó cùa ngươi đó. trong cơ thể có được huyết mạch Thần thú. nó không phái là linh thú. hung thú bình thường.
ở trên chiến trường, Hạ Ngôn đã nghe Giới chù Tô Ngọc Hòa nhắc tới chuyện này. giờ lại nghe Huyền Thượng Vũ nói một lần nữa. Hắn không khòi nhíu mày. không biết Huyền Thượng Vũ Điện chù nói những lời này là có ý tứ gì.
Nhìn thấy dáng vẻ cùa HạNgôn. Huyền Thượng Vũ cười cười:
- Có được huyá mạch Thần thú. không phải là nhò. nếu về sau có thể chân chính trường thành lớn lên. sẽ là một chiến lực rất cường đại. Cho nên ta muổn thu con chó này ờ bên cạnh tạ dùng cùa tài lực cùa Lang Tà Điện để bồi đường nó trường thành hán là không có vẩn đề gì-
Nghe đến đó. trong lòng HạNgôn cả kinh, sắc mặt trờ nên ngưng trọng.
- Hạ Ngôn! Đương nhiên, ta sẽ không lấy không con chó cùa ngươi, ngươi nếu có điều kiện gì. đều có thể nói ra, ta sẽ gắng sức thòa mãn!
Huyền Thượng Vũ trầm tĩnh, tiếp theo lại nói một câu.
Kỳ thật hắn đường đường là Điện chù Lang Tà Điện mà phải mờ miệng yêu cầu đồ vật cùa một tu luyện giả trong điện, xem ra cũng thật có chút khó xừ. Nhưng không có biện pháp, chuyện này là ý của Giới chù Tô Ngọc Hòa. Tô Ngọc Hòa lúc ấy đã nói. con chó này nểu được bồi dưỡng trưởng thành lớn lên. thực có thể có được thực lực so với Thần chủ. ý muốn Huyền Thượng Vũ có thê xừ lý chuyện này thích đáng.
Nếu thật sự như thể thì quá khủng bố rồi. Phải biết rằng, ngay cả Giới chủ Tô Ngọc Hòa cũng không phải là Thần chù. Có rất nhiều tu luyện giả cùa đại thế giới ngấm ngẩm đồn đãi. nói thực lực cùa Tô Ngọc Hòa đã đạt tới gần vói Thần chù. nhưng Tô Ngọc Hòa lại biết rõ mình hơn ai hết. cảnh giới của mình vẫn còn chênh lệch rẩt nhiêu so với Thần chủ. cho tới bây giờ lão còn không có chạm tới ngưỡng cứa của cảnh giới Thần chù.
Mà nếu như có thể bồi dưỡng con chó cùa Hạ Ngôn này thực sự trường thành, cho dù cuối cùng không đạt được thực lực của Thần chù. cũng đủ để chẩn nhiếp rất nhiều đại thế giới.
Cho nên. Tô Ngọc Hòa thông qua Điện chù Huyền Thượng Vũ. tính toán mua con chó cùa Hạ Ngôn.
Trong khoảng thời gian này. Huyền Thượng Vũ vẫn luôn suy nghĩ, lo lắng rổt cuộc nên nói chuyện này với Hạ Ngôn như thể nào. hôm nay vừa lúc nghe được tin tức Hạ Ngôn bước vào cảnh giới Tạo Hóa, liền cho gọi Hạ Ngôn lại đây.
- Điện chù đại nhân!
Hạ Ngôn hít vào một hơi. ổn định một chút tâm tình, mới chậm rãi nói:
- Thời điểm ta còn ở Phân thế giới tu luyện. Thổ cẩu đã đi theo bên cạnh ta. Ta nghĩ, cho dù ta tự mình bắt nó rời xa bên cạnh cùa ta, đều không thê được!
- Hơn nữa, ta cũng không có xem Thổ cẩu là sùng vật hoặc là chiến thú. cho tới nay. ta đều xem nó là bằng hữu. Cho nên. chi sợ ta không thể giao nó cho Điện chù đại nhân được.
Hạ Ngôn trịnh trọng nói vói Huyền Thượng Vũ.
Tuy rằng Điện chù Huyền Thượng Vũ từng ban tặng Tháp Thời Gian cho Hạ Ngôn, nhưng Hạ Ngôn vẫn không thể làm được chuyện tặng lại Thổ cẩu. Cho đù Huyền Thượng Vũ muổn hắn trả lại Tháp Thòi Gian, Hạ Ngôn cũng sẽ không giao ra Thô câu. -Tabiểtrồi!
Huyền Thượng Vũ nghe xong Hạ Ngôn nói. gật gật đầu:
- Hạ Ngôn! Ngươi làm rất đúng! Ta thực tán thường cách làm cùa ngươi. Cũng khó trádụ con chó có được huyá mạch Thần thú mà vẫn nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi.
Huyền Thượng Vũ cười cười, đứng lên:
- Hạ Ngôn! cố gắng tu luyện đi! Hãy nhớ! Bất cứ thòi điểm nào cũng phải cẩn thận. Thôi ngươi đi đi.
Huyền Thượng Vũ phất tay áo nói với Hạ Ngôn.
- Đa tạ Điện chù đại nhân!
Hạ Ngôn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó lui ra khòi phòng, rời Huyền Thiên Cung.
- Hạ Ngôn!
ở ngoài Huyền Thiên Cung, HạNgôn bị La Vạn Sơn gọi lại.
- La Vạn Sơn sư huynh!
Hạ Ngôn hướng về La Vạn Sơn khẽ thi lễ. trong miệng nói.
-Ha ha!
La Vạn Sơn cười ha hả nhìn HạNgôn.
- Không sai đã bước vào cảnh giới Tạo Hóa! Thật không tệ! Ta còn nghe nói. ngươi một chường đã đánh bay tên Tuần Du cẳm Y Điện kia, thật lọi hại!
La Vạn Sơn giơ ngón cái nói với Hạ Ngôn, nhìn ra được hắn quả thật rất cao hứng, trong mắt lóe sáng.
- Là hắn rất đốn mạt! Dám tới cừa lừa gạt đệ!
Hạ Ngôn cười nói.
- Ừ! Ngươi ra tay còn quá nhẹ! Kỳ thật chi cần không lấy mạng cùa hắn, ngươi hoàn toàn có thể ra tay nặng một chút. Hà hà! Tu luyện giả cảnh giói Tạo Hóa cũng không đễ đàng chết nhưvậy!
La Vạn Sơn cười gian ác nói.
- Lần sau hắn nếu còn vô liêm si như thế. đệ sẽ không khách sáo như vậy!
Hạ Ngôn cũng híp mắt nói.
- Tốt! Nên làm như vậy! ừ... ngươi đi đi. cổ gắng tu luyện, tăng lên thực lực cùa mình. Ha ha! Chỉ sợ không tới bao lâu. ngươi có thê vượt qua ta rồi.
La Vạn Sơn vỗ vỗ bả vai HạNgôn nói.
- Vậy... sư huynh đệ đi trước đây!
Hạ Ngôn xoay người bay về chỗ tu luyện của mình.
Ngoài thành Lang Tà, chỗ lối đi thông ra bãi săn bắn ngoại giới.
Hai thân ảnh một trắng một xám, rất nhanh từ phía chân trời hạ xuống.
“Nơi này chính là thông đạo đi thông ra bãi săn bắn ngoại giới!” Hạ Ngôn nhìn cảnh vật chung quanh, đây là một cái đại trận hình tứ phương, từ vị trí chỗ Hạ Ngôn đứng có thể nhìn thấy trong trận một cái cánh cừa không gian màu xám, hẳn là thông đạo đi thông ra ngoài không gian bãi săn bắn ngoại giới.
- Grào!
Thổ Cẩu vễnh cái đuôi rống lên một tiếng, ánh mắt sâu xanh biếc âm u nhìn quét trước
sau.
- Đi! Chúng ta đi vào!
Hạ Ngôn nói với Thổ cẩu một câu. thân ảnh liền bay vào trong trận, đại trận này. chủ yểu là để bảo hộ thông đạo không bị phá hòng, đổi với tu luyện giả ngược lại không có tính công kích gì. Hạ Ngôn đã nghe tu luyện giả Lang Tà Điện nói qua, cho nên mói đám tùy tiện tiến vào.
Hạ Ngôn đi vào một lúc sau. mới nhìn thấy một dãy nhà trong trận. Thoáng chốc, một bóng người từ trong tòa nhà bay ra, khoảnh khắc liền tói trước mặt Hạ Ngôn.
Người này tuổi tác hơi lớn. thực lực rất mạnh, là cường giả Tạo Hóa cẩp Điện chủ. thân mặc hắc bào. hai mắt sáng ngời có thẩn, hắn nhận được Hạ Ngôn, ờ trên chiến trường cũng biết Hạ Ngôn và Thổ cẩu giết chết không ít địch nhân.
- Ngươi kêu là Hạ Ngôn? Như thể nào tới nơi này. chẳng lẽ ngươi định đi ra bãi săn bắn ngoại giới sao?
Lão già lên tiếng hòi Hạ Ngôn, mắt lấp lánh sáng.
- Đúng vậy. ta dự định đi ra bãi săn bắn ngoại giới!
Hạ Ngôn cung kính nói với lão già.
- ổ? Thật sự là không tệ nha! Không ngờ đã bước vào cảnh giới Tạo Hóa, thời điểm ờ trên chiến trường cách đây không lâu ta nhìn thấy ngươi còn là cảnh giới Thiên Thần cừu cấp. Trong thời gian ngắn ngùn như vậy. không ngờ lại đột phá rồi! Lão già gật gật đầu. có vẻ thích thú đối với Hạ Ngôn:
- Tốt! Ngươi tiến vào thông đạo đi. bên kia là nơi trú đóng của Lang Tà Điện chúng ta ở khu vực săn bắn. phải cẩn thận!
Lão già chi tay nói vói Hạ Ngôn.
- Đa tạ đại nhân!
Hạ Ngôn vội nói lời cảm tạ.
Mang theo Thổ cẩu tiến vào thông đạo. đại khái thời gian sau mười mấy lần hô hẩp. trước mắt Hạ Ngôn chợt sáng ngời, hai chân đã đứng ờ trên một mảnh đẩt. Hai mắt nhìn lên bầu tròi toàn một màu đò sẫm.
- Nơi này chính là bãi săn bắn ngoại giới!
Hạ Ngôn trầm ngâm rồi nói.
- Oa! Sát khí thật nồng đậm!
Thổ Cẩu cũng thẩp giọng rít lên.
Phiến không gian này. nơi nơi đều là sát khí. Lúc này Hạ Ngôn có thể nhìn thấy ở ngoải xa mẩy vạn thước, có một tòa nhà thật lớn. đó hân chính là nơi đóng quân cùa Lang Tà Điện. Nói cách khác, phụ cận nơi này có lẽ không có địch nhân thường lui tới. tự nhiên cũng sẽ không chém giết nhau nhiều lắm. nhưng dù vậy. Hạ Ngôn cũng có thê cảm giác được sát V mãnh liệt.
Bời vậy có thể thấy được, bãi săn bắn ngoại giới này quả nhiên là hung địa.
Hạ Ngôn cũng không trì hoãn nhiều, rất nhanh liền mang theo Thổ cẩu bay tới đãy nhà, nhìn thấy từng tòa nhà san sát thật lớn. có một sổ nhà đã bị hư hòng, đây là nơi trú đóng cùa Lang Tà Giới ờ bãi săn bẳn ngoại giới. Tu luyện giả Lang Tà Giói ra bãi săn bắn ngoại giới, đều có thể đến noi đây nghỉ chân.
Tại mảnh đẩt đóng quân phòng thù nho nhò này. cường giả lui tới cũng không ít.
“Nơi này thật giống như một cái thành thị nhò!” Roi xuổng bên trong. Hạ Ngôn đảo mắt nhìn quanh một vòng, đánh giá sơ bộ các ngôi nhà ờ chung quanh. phát ra thần thức dò tra. phát hiện trong những tòa nhà này. có một số có tu luyện giả trong đó.
- Đó là chỗ gì vậy?
Sau đó. Hạ Ngôn nhìn thấy ở chỗ trung ương thành thị nhò này. có một tòa nhà to lớn hơn nhiều so với các nhà khác. Hắn đưa thần thức vào tra xét. phát hiện bên trong tòa nhà đó lại có không ít tu luyện giả.
Xem ra đó chắc là một tòa nhà công cộng.
- Thổ Cẩu! Chúng ta qua đó xem!
Hạ Ngôn vận chuyển linh lực dưới chân, thân ảnh đã chạy bay ra ngoài. Thoáng cái đã tới phía trước căn nhá cao lớn đó.
“Quả nhiên có rẩt nhiều tu luyện giả ờ bên trong này!” Hạ Ngôn còn chưa vào bên trong, đã cảm nhận được rõ ràng có rất nhiều đao động lực lượng pháp tắc truyền ra, đúng là từ bên trong nhà này truyền ra.
Đây đúng là nhà công cộng, bên trong có thành viên của Lang Tà Điện Lang Tà Giới, phụ trách làm một số công tác thống kê. Tu luyện giả cùa Lang Tà Giới nếu tại bãi săn bắn ngoại giói sát này giết chết tu luyện giả đại thế giới khác, thì có thê báo kết quả thống kê ờ chỗ này. sau đó có thê nhận được thưởng cho tương ứng.
Rất nhiều Điện chù cùa Lang Tà Giới, cũng thường thường sẽ đến bãi săn bắn ngoại giới. Hơn nữa băi săn bắn ngoại giói này. có rất nhiều thứ tổt.
Phải biết rằng, Lang Tà Giới chỉ mới sinh ra ngàn vạn năm. nhưng băi săn bắn ngoại giới này. thì đă được sinh ra không biết bao nhiêu ti năm rồi. Tương truyền thòi điêm hỗn độn sơ khai. bãi săn bắn ngoại giới này cũng đã tồn tại rồi. Tất cả đại thế giới, đều là khai sáng ra từ bãi săn bắn ngoại giới này. cho nên tất cả đại thế giới, đêu có tương liên cùng băi săn bắn.
Lang Tà Giới là một thế giói mới. có rất nhiều đại thế giới cổ xưa, không biết đã sinh ra bao nhiêu vạn năm. Ngay cả trong tám đại thế giới cùa Giới chù Tô Ngọc Hòa sáng tạo ra, Lang Tà Giới cũng là thời gian tạo ra tới nay ngắn nhẩt.
Mà bình thường đại thế giới lịch sừ càng lâu đài. thực lực tổng thể sẽ càng mạnh, nội tình càng phong phú. Đương nhiên đây cũng là một xu thế tẩt nhiên phải thể. Đại thế giới thời gian càng lâu đời. tu luyện giả tu luyện thời gian sẽ càng lâu đài. cường giả đương nhiên càng nhiều. Có một số đại thế giói tồn tại thời gian phi thường dài lâu. bản thân nó có thê sản sinh ra cường giả cấp bậc Giói chù. Mà trong Lang Tà Giới vẫn chưa có sản sinh ra một cường giả cẩp bậc Giới chủ nào. Toàn bộ trong Lang Tà Giới, cũng chi có Điện chù Lang Tà Điện xem như là thực lực mạnh nhất.
Một cái đại thế giới nếu như sản sinh ra cường giả cấp Giói chù. như vậy cường giả này có thể đến bãi săn bấn ngoại giới, mờ ra một cái đại thế giới mới.
Giói chù Tô Ngọc Hòa, kỳ thật cũng là cường giả từ một đại thế giới khác sản sinh ra.
Bãi săn bắn ngoại giới vô cùng rộng lớn. ngay cả rất nhiều cường giả Giới chù. đểu không thể biết đầu cuối cùa bãi săn bắn rốt cuộc ờ nơi nào.

Hạ Ngôn bước chân vào tòa nhà, liền nhìn thấy không ít người tụ tập ờ bên trong, bọn họ đứng ờ giữa tòa nhà, dường như là đang tranh chấp điều gì. Bời vì. Hạ Ngôn nghe truyền tới tiếng tranh cãi.

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:02 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 937: Năm đại thế giói!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vnĐây là một tòa nhá bình thường, cũng không phải là một cái không gian độc lập. Tuy nhiên kiến trúc phi thường không lồ. không gian bên trong đủ chứa mẩy vạn người cùng một lúc. Mà lúc này mấy trăm tu luyện giả đó đểu đang tụ tập ờ vị trí trung ương trong đại điện, những tu luyện giả này chia làm mấy đoàn thê.
Hạ Ngôn đảo ánh mắt nhìn lướt qua. liền thẩy được hơn một trâm tu luyện giả cùa Lang Tà Điện. Vương Vĩnh Chí thuộc Tinh Đấu Điện cũng có trong đám người này. Mà mẩy đoàn thể khác, hân không phải là tu luyện giả Lang Tà Giới, mà là đến từ đại thế giói khác.
Hạ Ngôn mang theo Thổ cẩu vừa mới tiến vào cùa chính, mấy trăm tu luyện giả. liền chuyển ánh mắt nhìn lướt qua trên người Hạ Ngôn cùng Thổ cẩu. Không ít người đều mang theo trong ánh mắt một tia nghi hoặc, bời vì Hạ Ngôn thoạt nhìn, thật sự quá trẻ. hơn nữa hắn lại còn mang theo một con chó. Tuy rằng Hạ Ngôn tu luyện đã có thời gian mấy trăm năm, nhưng so với bọn hắn những người tu luyện mẩy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm mà nói. người kia khăng định là quá trẻ tuôi. Mà con chó này có thể đi váo bãi săn bắạ đường như cũng không bình thường, tuy nhiên những người này cũng không để ý nhiều lắm. Thu phục linh thú. cũng không phải là chuyện lạ gì. Bọn họ xếp Thô câu vào loại linh thú được thu phục.
Dưới những ánh mắt nhìn chăm chú váo mình, Hạ Ngôn thản nhiên đi tới chỗ đám người tu luyện giả Lang Tà Điện.
- HạNgôn! Sao ngươi lại tới đây?
Vương Vĩnh Chí mờ miệng hòi trước tiên. Kỳ thật so sánh vói tu luyện giả các đại thế giới khác, tu luyện giả Lang Tà Điện càng thêm kinh ngạc, bời vì Hạ Ngôn còn chưa có bước vào cảnh giới Tạo Hóa, tuy rằng trước kia Lang Tà Giới có một số tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần cao cấp cũng thường thường đi váo bãi săn bắn ngoại giói này. nhưng hiện tại là loại thòi điểm nhạy cảm. chuyện đó rất nguy hiểm.
Hiện tại chung quanh chỗ dừng chân Lang Tà Giói này. có rất nhiều tu luyện giả các đại thế giói đều đến đây. mục đích đương nhiên là vì di tích thượng cổ sắp hiện thế.
Mà chém giết và tranh đấu. cũng càng thường xuyên hơn.
- Ta trước giờ chưa từng đi ra bãi săn bẳn ngoại giới, cho nên muổn đến xem cho biết!
Hạ Ngôn cười cười tùy ý nói với Vương Vĩnh Chí.
Trong đám người mấy đoản thể khác, không ít người đều lộ ra vẻ cười lạnh, ánh mẳt lóe sáng. Những người này đều là cảnh giới Tạo Hóa bình thường, đều muốn đò tra thực lực cùa Hạ Ngôn nhưng đều làm không được. Nếu là nhân vật cấp bậc Điện chù. đương nhiên có thê liếc mắt một cái liền biết Hạ Ngôn đa là cảnh giới Tạo Hóa, nhưng thực lực bọn họ đều còn kém rất xa so vói cường giả Tạo Hóa cấp Điện chù.
Những tu luyện giả này. đều là từ mấy đại thế giới phái tới làm công việc cực nhọc, chính là giám thị cà khu vực này. nếu di tích hiện thế. như vậy lực lượng pháp tắc trong không gian khẳng định sẽ không ổn định, bọn họ sẽ lập tức thông báo cho tu luyện giả cường đại của các đại thế giới tới đây.
Nói không đễ nghe một chút, bọn họ kỳ thật chính là kẻ sai vặt. chỉ sợ sau khi di tích hiện thế. bọn họ sẽ không còn chuyện gi làm. Di tích thượng cổ. không phải Tạo Hóa bình thường có thể đây vào.
Hiện tại tu luyện giả ờ trong tòa nhà này. hiển nhiên đều là người trong tám đại thế giới cùa Giới chù Tô Ngọc Hòa khai sáng ra. Theo trên ý nghĩa nào đó mà nóị bọn họ tạm thời là thuộc về cùng một chiến tuyển.
Nơi dùng chân này. nguyên vốn là cùa Lang Tà Điện, bọn họ kỳ thật đều là người từ bên ngoài đến.
Hạ Ngôn chú V thấy tu luyện giả noi này tồng cộng chia làm năm đoàn thể. cũng đại biểu đến từ năm đại thế giới bất đồng. Trong đó số lượng tu luyện già cùa mỗi đại thế giới, cũng không giống nhau. Lang Tà Điện có hơn một trăm người, mà bổn đại thế giới đều không đến một trăm người, hiển nhiên số lượng tu luyện giả Lang Tà Điện là nhiều nhất.
Đây cũng là chuyện bình thường, các đại thế giói khác có lẽ đều do đến từ địa phương rất xa XÔị mà tu luyện giả Lang Tà Điện, chỉ là trực tiếp thông qua thông đạo không gian là có thể dễ đàng đến nơi này.
Thời điểm Hạ Ngôn đi vào nơi đừng chân này. hắn đò tra được trong một số kiến trúc có tu luyện giả. thực lực so vói những người này cao hơn, thân phận cùng địa vị không phải những Tạo Hóa bình thường này có thể sánh bằng.
- HạNgôn! Hiện tại không phải là lúc bình thường, nơi này rẩtnguy hiểm!
Vương VữứL Chí nhìn những người khác, rồi lại chuyển ánh mắt nhìn Hạ Ngôn nói:
- Ngay ngày hôm qua. khi tói phiên chúng ta tuần trạ đă xảy ra một hồi chém giết, đã chểt đi ba tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa!
Vương Vĩnh Chí hạ thấp giọng nói.
Tuy nhiên tu luyện giả ở trong này, đương nhiên đều có thể nghe được rõ ràng, trừ phi Vương Vĩnh Chí truyền âm. nếu không cho đù hắn nói nhò cách mẩv. đêu không có khả năng tránh khỏi tai mắt của những người này.
- Đúng vậy hiện tại cả khu vực này. trước mẳt ít nhất đã tụ tập người cùa hoo một trăm đại thế giới, phi thường hỗn loạn, chém giết tranh đấu có thê phát sinh bất cứ lúc nào.
Một tu lu vện giả Lang Tà Điện khác cũng ra tiếng nóị người này nhìn qua thực lực so với Vương Vĩnh Chí còn mạnh hoo một ít.
Tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa bình thường, thực lực đương nhiên cũng không giống nhau. Có người thực lực mạnh, có người thực lực vếu. Ngay trong tòa nhà này. thực lực cùa các Tạo Hóa cũng đều chênh lệch rất lớn. chỉ sợ có Tạo Hóa có thể đễ dàng chống lại liên thù công kích cùa mấy Tạo Hóa khác. Nhưng trong những người này. thực lực mạnh nhất cũng xa không bằng Minh Lý của Lang Tà Điện.
Minh Lý. so vói Tạo Hóa cấp Điện chù cũng chỉ kém han một bậc. Mà cho đù là cường giả Tạo Hóa cấp Điện chù. thực lực cũng không đồng đều. giống như Điện chủ Thủy Vụ. thực lực ỡ trong sổ Điện chù xem như khá cao. lão tu luyện thẩn thông tiến hóa Đại Phân Thân Thuật, phi thường lọi hại. có một sổ cường giả cấp Điện chù. chi sợ đều khó có thê ngăn cản một kích cùa lão. Đại Phân Thân Thuật cùa Điện chù Thủy Vụ cũng còn chưa tu luyện tới đại thành.
- Không sao! Ta sẽ cẩn thận ứng phó!
Hạ Ngôn cười nóị hướng vê chư vị tu luyện giả Lang Tà Điện gật đẩu chào.
- Nếu Lang Tà Giới lại tói thêm một người nữa, tự nhiên cũng nên phân chia nhiệm vụ tuần tra cho hắn.
Đúng lúc này. một người mặc trường bào màu nâu lên tiếng nói. Hắn cũng không phải là người cùa Lang Tà Giới, hiện tại Hạ Ngôn cũng không biết hắn thuộc về đại thế giới nào.
Nghe vậy. Hạ Ngôn nhíu nhíu mày. không biết người này nói có ý gì.
- Ha ha! Đội trường Lưu Minh Viễn, điều này có lẽ không thích hợp lắm? Hạ Ngôn tuy rằng là người của Lang Tà Giới chúng tạ nhưng hắn cũng không ở trong số người được chọn làm nhiệm vụ lần này. Hơn nữa. hắn từ Lang Tà Giới đến bãi săn bắn ngoại giới này. cũng không có liên quan gì tới vẩn đề di tích thượng cổ.
Một lão già Lang Tà Giói cười lên tiếng nói.
- Hạ Ngôn! Đây là đội trường Cao Cương của đội tuần tra Lang Tà Giới chúng ta! Lần này chúng ta đến tuần tra bãi săn bắn ngoại giới, là đội trường Cao Cương phụ trách.
Vương Vữứi Chí nói khẽ vói Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn gật gật đầu. Vị đội trường Cao Cương này. chính là đội trường của hơn một trăm tu luyện giả Lang Tà Điện. Hơn một trăm người tới bãi săn bẳn ngoại giới tuần trạ tự nhiên là cần một cái người phụ trách lãnh đạo.
- Người kia, tên Lưu Minh Viễn, là đội trường đội tuần tra của Tinh La Giới tới băi săn bắn lần này!
Vương Vĩnh Chí lại nói rõ cho Hạ Ngôn một chút về gã Lưu Minh Viễn nói chuyện vừa
rồi.
- Tinh La Giới, là đại thế giói có lịch sừ lâu đài nhất bên trong năm đại thế giói chúng ta hiện tại. là đại thế giới Giói chù Tô Ngọc Hòa sáng tạo ra váo khoảng một ức năm trước.
- Đội trường Cao Cương!
Lưu Minh Viễn phất tay áo nói:
- Hạ Ngôn này. nếu là tu luyện giả Lang T à Điện các ngươi, hiện tại lại tới đây. tự nhiên hẳn phải gánh trách nhiệm tuần tra này. Nếu hấn phát hiện di tích thượng cổ. cũng có thể nhận được ban thường!
- Nhưng Hạ Ngôn chỉ là cảnh giới Thiên Thần, chi sợ khó có thể gánh vác trọng nhiệm này!
Cao Cương lại nhíu mày nói.
Hạ Ngôn là tu luyện giả Lang Tà Điện, hắn tự nhiên phải bênh vực. Đi ra ngoài tuần tra là chuyện vô cùng nguy hiêm. Hiện tại cả khu vực này. ít nhất tụ tập tu luyện giả đến từ hon một trăm đại thế giới.
Thời điểm tuần tra nếu gặp phải tu luyện giả của các đại thể giới khác, rẩt có thể chính là một hồi chém giết.
Cho nên. hiện tại tu luyện giả năm đại thể giới này. cũng không muốn tự mình đi tuần tra. mà hy vọng người khác chia sẻ càng nhiều nhiệm vụ tuần tra càng tốt. Vừa rồi những người này sờ ** phát sinh tranh cãi. chính là vì chuyện phân chia người đi tuần tra.
Người đi tuần tra là cao tầng các đại thế giới truyền xuống mệnh lệnh, bọn họ đương nhiên không đám không tuân theo. Nhưng hiện tại có người cùa năm đại thế giói ờ trong này, rổt cuộc nên phân phối nhiệm vụ này như thế nào? Các đại thế giới đều không nhượng bộ. đều hy vọng người khác đi tuần tra nhiều hơn. tốt hơn là mình ờ lại nơi dừng chân này nhiều hơn.
Mà đại thế giới có lịch sừ càng lâu. tu luyện giả càng ngạo mạn ngang ngược.
Cứ xem Tinh La Giới này thì thấy, vị đội trường Lưu Minh Viễn này. cũng rẩt khinh thường Lang Tà Giới có lịch sừ ngắn nhất, vẫn dùng một loại tư thế trên cao nhìn xuống nói chuyện vói tu luyện giả Lang Tà Giói.
Hạ Ngôn mới vừa đến nơi. hắn lại muốn cắt Hạ Ngôn đi tuần tra.
- Ha ha! Ta nói một câu. ta cảm thấy Lưu Minh Viễn nói có đạo lý. Nếu người trẻ tuổi kêu là Hạ Ngôn này đã ra tới đây. thì tự nhiên phải chia sẻ nhiệm vụ tuân tra. Đây cũng là trách nhiệm cùa mỗi người chúng ta!
Lại có một gã tu luyện giả lên tiếng.
Hạ Ngôn nhìn lại theo tiếng nói. thấy là một gã mặc trường bào màu lam. tóc búi buộc tơ vàng, một bộ đáng trông thật hào hoa phong nha. Lúc này hắn cũng đang nhìn về phá Hạ Ngôn.
- Người đó là đội trường đội tuần tra của Thánh Ly Giới, tên là Thường Chí! Người này ngoài mặt nhìn qua không tệ. nhưng là hạng người khâu phật tâm xà Hôm qua phát sinh một hồi chém giết kia, nếu không phải người này không chịu xuất lực. cũng sẽ không chết đi ba tu luyện giả Lang Tà Giới ta!
Vương Vĩnh Chí trayền âm nói với Hạ Ngôn kèm theo tâm tinh phẫn nộ.
Mặt khác tu luyện giả của hai đại thể giới kia cũng không có ra tiếng nói. bọn họ cho dù không ủng hộ Lưu Minh Viễn, cũng không thể lên tiếng vì Hạ Ngôn là một người xa lạ.
- Ta không đồng ý! Hôm qua Lang Tà Giói ta đã chết ba người. Muốn Hạ Ngôn đi tuần tra. điều đó không có khả nâng!
Cao Cương biển sắc. thái độ kiên quyầ nói.
Thân là đội trượng tiểu đội tuần tra Lang Tà Giới, đương nhiên hắn cũng không thể tò ra yểu kém. lúc này nếu không thê che chờ Hạ Ngôn, vậy chi sợ lúc trờ lại Lang Tà Điện cũng không thể sống an binh. Mặc kệ là vì mình hay là vì Hạ Ngôn, lúc này hắn đều phải biểu hiện kiên quyết.
- Hừ! Chuyện ngày hôm qua đó là tu luyện giả của Lang Tà Giới ngươi không có tài bẳng người, chết thì cũng đă chết rồi. chết vài người thìtính là cái gì!
Lưu Minh Viễn cười lạnh nói.
Hiện tại tuy rằng bọn họ là tạm thời hợp tác. nhưng cũng không phải một lòng một ý, người cùa đại thế giới khác chết đi. hoàn toàn là chuyện không liên quan tói minh. Đại đa sổ người đều như vậy. chỉ sợ người cùa bốn đại thế giới kia lúc này có thể còn đang thầm vui sướng khi người gặp họa.
- Lưu Minh Viễn! Ngươi có ý tứ gì? Ngươi si nhục tu luyện giả Lang Tà Giói ta?
Cao Cương cũng phẫn nộ lên rồi. Một đoạn thòi gian này. hắn luôn luôn nhẫn nhịn, nhưng tên Lưu Minh Viễn này lại đường như cho rẳng mình vếu đuổi e sợ hắn. nên cứ luôn hùng hồ dọa người.

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:04 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 938: Lão hỗn đản!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vnThực hiển nhiên. Lưu Minh Viễn cũng không để tu luyện giả Lang Tà Giói vào mắt. Tinh La Giới của hắn đã có lịch sừ cả ức năm. luận về nội tinh, đương nhiên không phải Lang Tà Giới có thể sánh bẳng. Tuy nhiên bị người ta si nhục ngay mật. Cao Cương sao có thê không phin nộ? Hắn thân là đội trưởng đội tuần tra Lang Tà Giới, nếu như lúc này còn tiệp tục ẩn nhẫn, chỉ sợ hơn một trăm người trong tiểu đội tuần tra này. cũng không còn tin phục hắn nữa.
- Ổ? Cao Cương! Chẳng lẽ ngươi còn muốn động thù cùng ta hay sao? Hà hà! Lang Tà Giói ngươi ờ trong này có hơn một trăm người, quả thật nhiều gấp đôi so với tu luyện giả Tinh La Giới ờ đây. Tuy nhiên Tinh La Giới ta cũng không hề sợ. muốn động thủ. vậy cứ thử xem!
Lưu Minh Viễn cười một tràng, ánh mắt đảo qua trên người hon một trăm tu luyện giả Lang Tà Giới, trong lời nói đầy ý châm chọc.
Thường Chí cùa Thánh Lý Giói lại lộ vẻ mặt ung đung thoải mái. đứng ở một bên đường như đang nghĩ nên làm thế nào châm thêm một chút dầu vào lừa. Hôm qua nhân viên tuần tra cùa Lang Tà Giới gặp phải chiến đẩu kịch liệt, người cùa hắn ờ ngay phụ cậrụ nhưng không chịu cứu viện đúng lúc. Sau lại hắn bị một vị đại nhân vật nơi dừng chân này răn dạy. điều này khiến cho trong lòng hắn không khỏi thầm nảy sinh oán hận, đương nhiên là muốn trút hận lên tất cả tu luyện giả Lang Tà Giói.
Còn tu luyện giả cùa hai cái đại thể giới kia, cũng đều không có V muốn lên tiếng can ngăn, bọn họ tuy rằng đều là tu luyện giả cùa đại thế giới đo Tô Ngọc Hòa sáng tạo rạ nhưng thường ngày. tu luyện giả các đại thế giới cũng xem như là quan hệ đối địch. Chi cần không phải tu luyện giả cùng một đại thể giới, ờ ngoài bãi săn bắn kia đều là địch nhân. Giết chết đổi phương là có thể nhận được ban thường. Truyện Linh La Giới copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Hiện tại tu luyện giả năm đại thế giới này tụ tập hợp tác cùng nhau, cũng chi là tạm thòị một khi di tích hiện thấ bọn họ tẩt nhiên sẽ khôi phục lại tình trạng đổi địch trước đó. Cho nên. tu luyện giả hai đại thế giới kia nếu lúc này đứng ra tiến hành khuyên giải hai bên. thi đúng là chuyện không bình thường rồi.
Lửa giận trong lòng Cao Cương từng chút một bùng lên. Lưu Minh Viễn này quả thực khinh người quá đáng! Ngay tại thòi điêm Cao Cương sắp có phản ứng. một thanh âm đột ngột vang lên.
- Lão hỗn đản này. rốt cuộc là muốn cái gì đây?
Thanh âm có hơi lanh lảnh, tu luyện giả trong tòa nhà này đều nghe được rất rõ ràng. Ánh mắt chuyển động tìm kiếm vị trí phát ra giọng nói đó.
Chi chổc lát. ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng Hạ Ngôn. Vừa rồi theo như lời Cao Cương nói. người trẻ tuôi một thân áo trắng này, còn là cảnh giới Thiên Thẩn. Những cường giả cảnh giới Tạo Hóa này. tự nhiên cũng không hề chú ý tới Hạ Ngôn.
Nhưng thanh âm kia lại chính xác truyền ra từ chỗ vị trí Hạ Ngôn.
Một lúc lâu sau. sắc mặt Lưu Minh Viễn mới sa sầm xuống. Thời điểm mới đầu. hắn thậm chí không có phản ứng lại. hắn thật sự không thể tường được, ờ trong này có người đám ờ trước mặt mắng hắn là lăo hỗn đản.
Nếu không phải nhìn thấy hướng người nói là Lang Tà Điện, chi sợ thật hắn đúng là không cho rằng lời mắng này là chỉ chính mình. Mà hiện tại đổi phương là người cùa Lang Tà Điện, như vậy đối tượng bị mắng khẳng định chính là mình rồi.
- Oa! Lão hỗn đản này thật hung đữ nha! Ta cũng cảm giác được sát ý!
Giọng nói vừa rồi lại trayền tới. hơn nữa tuy rẳng nói là cảm giác được sát ý. nhưng bên trong giọng nói cũng không có lộ ra V e sợ chút nào.
Lần này. ánh mắt mọi người đểu nhìn chẳm chẳm vào Hạ Ngôn, nhưng bọn hắn lại phát hiện, miệng cùa Hạ Ngôn căn bản là không hề động, mà thanh âm lại rõ ràng truyền ra từ chỗ Hạ Ngôn.
Tu luyện giả Lang Tà Điện ngược lại lúc này chợt nghĩ tới. ánh mắt đểu chuyển hướng nhìn Thô cẩu trước mặt HạNgôn. Trong lúc nhất thòi sắc mặt đều hiện lên vẻ phú: tạp: Con chó này thật đúng là cả gan làm loạn.
Đương nhiên, bọn họ không biết sỡ ** Thổ cầu nói ra hai câu này nói. là Hạ Ngôn bày mưu đặt kế. Thổ cẩu không ngổc. nó đương nhiên biết nếu nói loạn bậy, thực rất có thể sẽ mang tói cho phiền toái Hạ Ngôn. Vừa rồi sờ dĩ nó lên tiếng mắng Lưu Minh Viễn, đó là Hạ
Ngôn truyền âm bảo nó làm như vậy. Có Hạ Ngôn bày mưu đặt kể. Thổ cẩu tự nhiên không có gì cố kỳ.
- Ai? Là ai đang mắng lão phu?
Cặp mắt cùa Lưu Minh Viễn trợn to thiếu chút nữa rớt ra ngoài, linh lực toàn thân hắn nhộn nhạo mãnh liệt, hiên nhiên đã tói bên bờ sẳp bùng nổ.
Mà tu luyện giả các đại thể giới khác, lúc này cũng đều lộ vẻ mặt phức tạp. có bộ đáng hơi bất ngờ.
- Lão già kia trợn trừng mắt thật to nha! Ái chà! Ta thật sợ rồi!
Giọng nói của Thô câu lại truyền tới. mà nó vừa mắng, lại vừa làm mặt tỉnh ngồi trên mặt đất. mắt hơi nheo lại. cách nó phát ra tiếng nói hơi đặc thù. là thông qua bụng cho nên cũng không cần mờ miệng.
Lúc này nó làm mặt tỉnh ngồi ờ đó, người bình thường thật đúng là nhìn không ra chính là nó đang phát ra tiếng nói. Mà Hạ Ngôn ờ một bên. trên mặt cũng vô cùng bình thản.
- Đáng giận! Tiểu từ! Có phải ngươi nhục mạ lão phu hay không? Hả?
Lưu Minh Viễn cuối cùng tập trung sát ý vào Hạ Ngôn, phẫn nộ không thể kiềm chế gào lên hòi.
Chi cần Hạ Ngôn thừa nhận một cái. hắn sẽ không chút khách khí đánh ra một chường, trực tiếp chụp chết tên trẻ tuổi cảnh giới Thiên Thần này ngay. Lưu Minh Viền đương nhiên không nghĩ rằng, vói thực lực cảnh giới Thiên Thần Hạ Ngôn có thê ngăn cản được một chường cùa minh. Lúc này hắn đã ôm trong lòng mối si nhục chịu đựng hết nổi rồị cũng muốn trực tiếp giết chết tên đang nhục mạ minh.
- Lão già kia, ngươi tìm lầm người rồi! Chừi ngươi không phải ai khác, mà là ta!
Thổ Cẩu lại mờ miệng nóị cái đuôi ngắn ngùn không nhanh không chậm ve vẫv.
- Nguyên lai là con nghiệt súc này!
Lẩn này. rốt cục Lưu Minh Viễn tìm được mục tiêu, phát hiện kẻ nhục mạ mình lại là một con chó. Vừa rồi hắn ngưng tụ thần thức, cẩn thận cảm ứng. trong nhà này bất cứ một đao động nhò nào đều không thoát khỏi thần thức cùa hắn. Thô câu vừa mở miệng nói. liền bị hắn phát hiện.
“Xoạt!”
Hai mắt Lưu Minh Viễn đò bừng, toàn thân linh lực cuồn cuộn nổi lên. song chường nhanh chóng tung rạ muốn một kích phái đánh chết Thổ cẩu ngay.
- Oa! Lão hỗn đản muốn giết ta! Không được, ta phải chạy mau! Lực lượng của lão già này thật đúng là không yếu!
Lúc này Thô cẩu lập tức nhảy đựng lẻn. bốn chân vô cùng nhanh chóng đạp trên mặt đất một cái. thân ảnh nó giống như một tia chóp phóng ra ngoài cừa chính tòa nhà chạy đi như bay.
Lưu Minh Viền phong tòa không gian, không ngờ căn bản không thể khổng chế được nó. bị nó mạnh mẽ phá vỡ xông ra ngoài.
Phải biết rằng, ngày đó ờ trên chiến trường ngoài thành Lang Tả, Hạ Ngôn cùng Thổ cẩu bị một nhân vật cường đại đuôi giết, ngay cả Hạ Ngôn đều bị lực lượng pháp tắc phong tòa. mà Thổ Cẩu lại có thể phá tan phong ấn cõng Hạ Ngôn tiếp tục chạy trốn. Lưu Minh Viễn này so với nhân vật cường đại cấp Điện chù đó còn kém xa mười vạn tám ngàn dặm, thi sao có thể phong ấn được Thồ cẩu?
“Vù!”
Chi nhoáng một cái. Thổ cẩu đã ra bên ngoài tòa nhà, Lưu Minh Viễn công kích, nhưng lại không có tạo thành chút thương tổn nào với nó. thoạt nhìn lại giống như là trợ lực giúp nó mau chóng bay ra ngoài.
- Đáng giận! Hôm nay phải giết chết nghiệt súc ngươi!
Lưu Minh Viễn tức giận đến sắc mặt đen sạm như mực. toàn thân không ngừng run run. hiên nhiên là phin nộ tói cực điêm rồi.
Hôm nay ỡ trước mặt nhiều người như vậy không ngờ hắn bị một con chó mắng, mà lại mắng một hồi lâu. hắn mới phát hiện ra mục tiêu nhục mạ mình.
Tu luyện giả mấy đại thế giới kia, lúc này đều cười thầm trong bụng, con chó này thật
đúng là cực phẩm, không ngờ có thể nói tiếng người. Hơn nữa thực hiển nhiên, trí tuệ cực cao. ở chù thế giói có được trí tuệ đều xem như là hung thú.
Linh lực dưới chân Lưu Minh Viễn rất nhanh tuôn ra. thân ảnh nhoáng một cái. liền bay đuổi theo hướng Thổ cẩu.
- Hạ Ngôn! Chúng ta mau ra ngoài ngăn cản Lưu Minh Viễn, bằng không Thổ cẩu ắt sẽ nguy hiểm!
Cao Cương cũng cười thầm trong lòng, tuy nhiên nhìn thẩy Lưu Minh Viễn bay đi ra ngoài đuổi theo Thổ cẩu. liền lập tức hối thúc Hạ Ngôn.
- Không sao! Lão già kia muốn gây bẩt lợi cho Thổ cẩu. chi sợ cũng không phải dễ đàng nhưvậy!
Hạ Ngôn thật ra không lo lắng lắm. lực phòng ngự cùa Thô Câu so với lực công kích càng xuất sắc hơn. Thổ cẩu nguyên vốn sờ trường về tốc độ. với thực lực cùa Lưu Minh Viễn muốn giết chết Thồ cẩu. đúng là không đễ đàng.
- Tuy nhiên, đánh chó còn phải xem mặt chù nhân. Lão già kia không có được đồng ý cùa ta, đã muốn đánh muốn giết con chó của ta, ta đương nhiên phải biêu hiện một chút!
Hạ Ngôn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lóe sáng một cái. liền định phi thân bay đi.
- Người trẻ tuổi! Nói chuyện phải chú V đúng mực! Hừ! Noi này cũng không phái là ờ Lang Tà Giới các ngươi, nếu không cân thận, cái mạng nhò cũng khó giữ!
Nghe được lời nói cùa Hạ Ngôn, một gã tu luyện giả Tinh La Giới quét mắt nhìn Hạ Ngôn một cái. nói giọng đều đều. Người này dáng người cũng không cao lớn. mặc áo bào tro. đôi mắt nhò hẹp sắc bén.
Hạ Ngôn nói đội trường của họ là lão già kia lão già nọ. thân là thành viên của đội tuần tra Tinh La Giới, đương nhiên trong lòng khó chịu. Cho nên người này liền ra tiếng cảnh cáo Hạ Ngôn.
- Hạ Ngôn! Trước đừng quản tới bọn họ. chúng ta mau ra ngoài nhìn xem tình hình của Thổ Cẩu đi!
Cao Cương thẩy tu luyện giả kia cảnh cáo Hạ Ngôn. Đối với câu nói của Hạ Ngôn vừa rồị thật ra hắn rất khoái trá. Nhưng dù sao thực lực cùa Hạ Ngôn còn yểu nhược, tại bãi săn bắn ngoại giới này mà đắc tội với người ta, quả thật là không sáng suốt lắm.
Tại nơi dừng chân này. đám tu luyện giả đó có thể không có gan thật sự động thủ đánh chểt Hạ Ngôn, nhưng khi ra bên ngoài, vậy thì không nói trước được. Thực lực của Hạ Ngôn tuy rằng không kém. nhưng ờ bãi săn bẳn ngoại giới cực kỳ hỗn loạn, nếu có người ngấm ngầm muốn hại Hạ Ngôn, điều đó cũng không phải là chuyện khó.
- Mạng cùa ta có khó giữ hay không, đâu phải người như ngươi có thể quyá định? Có một số người, vẫn là tự thu xệp né tránh ra ngoái bãi săn bắn ngoại giói quá thật rất nguy hiêm này!
Hạ Ngôn trả lòi lại một cách miamai.
- Cái gi? Tiểu từ! Ngươi chán sổng rồi à?
Gã tu luyện giả kia thoáng hơi sửng sốt. có chút không thể tin được Hạ Ngôn lại đám khinh thị hắn như thế.
- Lão tiểu từ! Ngươi làm gi được ta?
Hạ Ngôn phi cười ra tiếng, nhìn gã tu luyện giả Tinh La Giới kia không thèm quan tâm chút nào nói.
- Hạ Ngôn!
Cao Cương chau mày. thấp giọng kêu tên Hạ Ngôn, hắn thực không muốn Hạ Ngôn ờ trong này đắc tội với nhiều người, như vậy sẽ rất nguy hiểm.
- HạNgôn! Bớt tranh cãi! Chúng ta trước đi xem Thổ cẩu đi!
Vương Vĩnh Chí cũng kéo kéo tay áo Hạ Ngôn, lắc đầu khuyên can.
- Người trẻ tuổi! Không nên nghênh ngang như vậy. biết bao tu luyện giả thiên tài. đều là chểt vì nguyên nhân làm náo động này!
Gã tu luyện giả Tinh La Giới hít vào một hơi thật sâu. đột nhiên như là không còn chút phẫn nộ nào. mặt mang theo vẻ tươi cười nói.
“Hừ! Tiểu từ! ở nơi đừng chân này. ta quả thật không thể đánh giết ngươi. Nhưng một khi ngươi ra khòi nơi dừng chân, ta còn có một trăm loại phương pháp giết chết ngươi, trước cứ đê ngươi tha hồ khua môi múa mép!” Trong lòng người này xoay chuyên V niệm ác liệt, nếu ờ trong nơi đừng chân đánh chết Hạ Ngôạ thi hắn tất nhiên sẽ phải bị trừng phạt.

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:07 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Chương 939: Hạ Ngôn chiến Lưu Minh Viễn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn


Hạ Ngôn không có để ý tói lão tiểu từ này nữa, mà là hướng về đám người Cao Cương Lang Tà Điện gật gật đâu: Truyện Linh La Giới copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
- Chúng ta cùng ra ngoài xem Thổ cẩu thể nào. không được đồng V cùa ta mà ức hiếp chó cùa tạ đương nhiên không được!
“Vù!”
Bóng trắng chợt nhoáng một cái. Hạ Ngôn đã biến mất trong tòa nhà này. trực tiệp theo cửa chính bay ra ngoài.
- Tốc độ thật nhanh!
Nhìn thấy Hạ Ngôn bay ra phần đông tu luyện giả trong lòng đều cả kinh, tổc độ cùa Hạ Ngôn thậm chí vượt khỏi tường tượng cùa họ. tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần mà có thể có được tốc độ nhanh như vậy sao?
Cao Cương. Vương Vữứi Chí và các tu luyện giả Lang Tà Điện, trước hết đi theo Hạ Ngôn bay ra, bọn họ cũng lo lẳng Hạ Ngôn sẽ bị chịu thiệt. Hạ Ngôn ờ Lang Tà Điện là thiên tài chân chính, thời gian gia nhập Lang Tà Điện mới hơn một trăm năm. mà đã bước vào cảnh giói Thiên Thần cửu cấp. ngay cả Điện chù Huyền Thượng Vũ đại nhân cũng đặc biệt coi trọng Hạ Ngôn.
“Ầm!”
“Rắc rắc!”
“Vù vù vù!”
Mọi người vừa ra tói bên ngoài, chợt nghe truyền đến đù loại tiếng vang dị thường, một bóng xám tại vùng đất nơi dừng chân này phóng tới nhảy lui. Mà phía sau hắn. Lưu Minh Viễn đang không ngừng huy động toàn thân linh lực. muốn bắt Thổ cẩu cho bằng được. Lúc này trong nơi dừng chân đã là một đống hỗn loạạ cũng may nhà cừa nơi đừng chân đều cách nhau khá xa, cho nên cũng không có rơi vào hư hòng quá lớn.
- Đáng giận!
Lưu Minh Viễn lúc này đã tức giận đến có chút hồ đồ. hẳn thật sự không nghĩ rạ tổc độ cùa con chó nhò này vì sao nhanh như vậy. chính mình vậy mà đuôi theo muốn hụt hơi. Mà rõ ràng mấy lần mình thúc động linh lực đều đã đánh trúng con chó nhò. nhưng nó chỉ lách mình một cái. lại dường như không có việc gì. năng lực phòng ngự này cũng quá biến thái, thân thể nó đường như chính là một kiện thần khí phòng ngự.
Lúc này Lưu Minh Viễn thậm chí muốn vận dụng thần khí của mình, hắn thúc dục lực lượng pháp tắc không gian, cũng không thê giam cầm Thô cẩu ờ trong không gian.
- Chủ nhân! Mau cứu ta đi! Lão hỗn đản này tốc độ cũng không chậm, đuổi theo quá gắt!
Thô Câu nhìn thấy Hạ Ngôn từ trong bay ra, vội vàng “oa oa” gào lên. tiệp theo liền
phóng vọt lại phía Hạ Ngôn.
- Đội trường Lưu Minh Viễn! Xin dừng tay!
Cao Cương tràm giọng quát nói vói Lưu Minh Viễn đang không ngừng đuôi theo Thô Cẩu.
Tuy nhiên. Lưu Minh Viễn đương nhiên không có khả năng nghe hắn chi huy. hoàn toàn không có ý giảm bớt tốc độ cùa minh, nhìn thấy Thô Câu phóng vọt về phía Hạ Ngôn, không ngờ lại vung lên linh lực. bao trùm luôn Hạ Ngôn ở bên trong.
“Xoạt!”
Hạ Ngôn vung cánh tay lên. luồng linh lực vàng ánh liền hình thành một cơn gió xoáy. cuồn cuộn thổi quét về phía Lưu Minh Viễn, kèm theo gợn sóng trong không gian. Dòng khí cường đại làm cho tảng đá lớn nhò ờ bốn phía đều bị thổi bay đi. trong lúc nhất thòi cát bay đá chạy. làm cho người ta không còn nhìn thấy rõ tình hình bên trong.
- Tiều từ! Ngươi đám ra tay với ta!
Lưu Minh Viễn ngàn vạn lần không nghĩ tới. Hạ Ngôn dám ra tay đổi phó với mình. Hơn nữa luồng lực lượng này đã tới sát bên hắn, mắt thấy sắp nuốt chừng hắn váo trong đó.
“Rào rào!”
Linh lực toàn thân Lưu Minh Viễn đột nhiên tăng vọt. thân thể đột ngột đừng lại trong không gian, áo bào trên người hắn căng phông lên. song chưởng liên tục huy động, khó khăn lắm mới ngăn cản được luồng linh lực màu vàng cùa Hạ Ngôn phát ra.
Sau khi cảm nhận được lực lượng ẩn chứa trong linh lực của Hạ Ngôn, trong lòng Lưu Minh Viễn thật sự bị dọa cho kinh sợ. lực lượng ẩn chứa trong luồng linh lực màu vàng này. không ngờ vượt qua một ức độ*.
Tu luyện giả cảnh giói Thiên Thần cừu cấp bình thường, cho dù đạt tói Thiên Thần cừu cấp đinh, linh lực cùa bản thân có thể hình thành lực công kích, cũng chi chừng một ức độ. Mà nếu bước vào cảnh giới Tạo Hóa, như vậy lực lượng tăng vọt có thê đạt tới hai ức độ. Hơn nữa tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa. lĩnh ngộ về pháp tắc hơn xa cảnh giới Thiên Thần.
Cho nên nếu nói tu luyện giả cảnh giới Tạo Hóa đối chiến cùng cảnh giới Thiên Thần, kểt quả gần như không có gì phải bàn cãi. cuối cùng bị đánh bại khâng định chính là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần.
Mà Hạ Ngôn ờ thòi điểm vừa mới bước vào cảnh giới Thiên Thần cừu cấp. linh lực hình thành lực công kích có thê đạt tới một ức ba ngàn độ. khi Hạ Ngôn đạt tới Thiên Thân cừu cấp đinh, lực lượng cũng đã đạt tới gần hai ức độ. Hiện tại bước vào cảnh giới Tạo Hóa, lực lượng cùa Hạ Ngôn ước chừng mạnh tới năm ức độ.
Nói cách khác. Hạ Ngôn hiện tại lực công kích hình thành linh lực của bản thân, tương đương vói tông cùa năm tu lu vện giả vừa mói bước vào cảnh giới Tạo Hóa.
Đương nhiên, nếu như thực sự chém giết nhau, cho dù là năm tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới Tạo Hóa liên thủ. cũng không thể là đổi thù cùa Hạ Ngôn. Năm người tổng lực lượng là năm ức độ. nhưng chiến đấu thực sự. cũng không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa bí pháp thần thông cùa Hạ Ngôn, cũng không phái tu luyện giả bình thường có thể có được. Chi sợ trong mấy lần hô hấp Hạ Ngôn đã có thê đánh chết năm tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới Tạo Hóa.
Lưu Minh Viễn là đội trường tiểu đội tuần tra cùa Tinh La Giới, bước váo cảnh giới Tạo Hóa đã có hơn trăm vạn năm, thực lực ờ trong sổ Tạo Hóa binh thường cũng coi như rất mạnh. Nếu cùng đối chiến với tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới Tạo Hóa, chi sợ ba bốn người cũng không là đối thù cùa hắn.
- Ngươi ra tay công kích Thổ cẩu của ta. chẳng lẽ muốn ta bò mặc sao?
Hạ Ngôn lạnh giọng nóị hắn vẫn đứng ở đối diện Lưu Minh Viễn, không có V sợ hãi chút nào.
Tu luyện giả của mấy đại thể giới, lúc này đều tới nơi. nhìn thấy hai người Hạ Ngôn cùng Lưu Minh Viễn giằng co nhau. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, không biết Hạ Ngôn vì sao gan lớn như thế. lại đám khiêu khích Lưu Minh Viễn này. Truyện Linh La Giới copy từ Diễn Đàn Tu Chân Giới TuChanGioi.com
Vừa rồi bọn họ cũng nhìn thấy Hạ Ngôn đùng luồng linh lực màu vàng bức Lưu Minh Viễn ngừng đuổi giết Thổ cẩu. nhưng bọn họ cũng không biết luồng linh lực đó lại ẩn chứa lực lượng cường đại đến mức khiến cho Lưu Minh Viễn cũng phải kiêng kị.
- Gâu gâu! Lão hỗn đản thực sự là vô si mà!
Thô Câu gào một tiếng phổi họp phi thường ăn ý, khiến cho Lưu Minh Viễn vừa mói khôi phục binh thường, sắc mặt lại tối sầm xuống, ánh mắt hung tợn nhìn trừng trừng vào Thổ Cẩu. đường như hận không thể ăn sống nuốt tươi con chó xám này.
Đối với ánh mắt của Lưu Minh Viễn. Thổ cẩu không thèm để ý chút nào. ánh mắt của Lưu Minh Viền này là không giết chết được nó. nếu như có thể. vậy thì nó cũng không biết đã chết bao nhiêu lẩn rồi.
- Tiểu từ! Hôm nay nếu ngươi giao con chó này cho ta, hết thảy đều bò qua. Nếu bằng không... Hừ...
Lưu Minh Viễn cố sức ngăn chặn lừa giận trong lòng, một luồng linh lực vừa rồi của Hạ Ngôn, quả thật khiến hắn có chút kiêng kị. trong lòng cũng là xoay chuyên trăm ngàn ý niệm, hắn hoài nghi Hạ Ngôn đã bước vào cảnh giới Tạo Hóa.
Nhưng thoạt nhìn, bộ đáng Hạ Ngôn còn rất trẻ tuổi, đường như thời gian tu luyện cũng chỉ mấy trăm năm. Tu luyện giả trẻ tuôi như vậy. có thể bước váo cảnh giói Thiên Thần đã xemnhưnghịch thiên, nếu bước vào cảnh giới Tạo Hóa thì sao có thể?
Lưu Minh Viễn khẽ lắc lắc đầu.
- Nực cười! Lưu Minh Viễn! Nấu ngươi muốn động thủ. ta tự nhiên sẽ không sợ ngươi!
Hạ Ngôn không thèm để V nóị cánh tay vung lên. một đoàn viên cầu màu vàng liền xuất
hiện tại trong tay Hạ Ngôn.
- Tiều từ! Ngươi đúng là không thức thòi!
Lưu Minh Viễn rốt cục không kim nổị muốn ra tay lẩn nữa.
- Để ta trước đến gặp đội trường Lưu Minh Viễn đi! Chúng ta ờ nơi đừng chân này luận bàn rèn luyện, cũng là chuyện tốt!
Cao Cương thấy Lưu Minh Viễn còn muốn động thủ với Hạ Ngôn, lập tức bay tới. định thay Hạ Ngôn đón tiệp công kích cùa Lưu Minh Viễn.
Hạ Ngôn khoát tay chặn lại. xoay người nói với Cao Cương:
- Đội trường Cao Cương! Để ta cùng luận bàn vói đội trưởng Lưu Minh Viễn một chút
đi!
Hạ Ngôn từ khi bước vào cảnh giới Tạo Hóa cũng không có thực sự chiến đấu kịch liệt với người nào. Hôm nay đúng là một cơ hội có thê cho mình hiểu rỗ thực lực cùa bản thân.
- Hạ Ngôn! Ngươi...
Cao Cương nhíu mày. nghi hoặc nhìn về phía Hạ Ngôn.
Hạ Ngôn cười cười, lắc đầu nói với Cao Cương:
- Không sao. Lưu Minh Viễn này chưa chắc có thê chiến thắng ta! Yên tâm, ta sẽ không tùv tiện làm nhục đanh cùa Lang T à Giói chúng ta.
Cao Cương hơi trầm ngâm một lát. thầm nghĩ tại nơi dừng chân này. Lưu Minh Viễn hẳn là không dám hạ sát thủ đối với Hạ Ngôn mới đúng. Hơn nữa, nơi đừng chân này. còn có mấy vị cường đại Lang Tà Điện, nếu Lưu Minh Viễn thật sự hạ sát thù vói Hạ Ngôn, các nhân vật cực kỳ cường đại đó không có khả năng ngồi yên không lý đến.
Mà các đại thế giói kia, cũng đều có một số Tạo Hóa cường đại tại noi đừng chân này. bọn họ lúc này đểu ờ trong dãy nhà san sát xa xa kia, binh thường cũng không hiện thân.
Đợi đến lúc đi tích hiện thế. bọn họ mói chạy tói đi tích, trước tiên hình thành lực khống chế vói đi tích, sau đó chờ Giới chù Tô Ngọc Hòa cùng với Điện chù các điện tới.
- Giòi cho tên tiểu tử! Thật đúng là không biết tròi cao đất rộng, hôm nay để ta đạy cho ngươi một bài học!
Toàn thân Lưu Minh Viễn rung động kịch liệt, theo sau hai chường như cặp vuốt chim ưng. mạnh mẽ chộp tới hướng Hạ Ngôn, lực lượng mãnh liệt trực tiếp xé rách một mảnh không gian, thời không loạn lưu tối đen khùng bổ kia, trong nháy mắt lộ ra trong không gian. Từng đạo khí tức hùy diệt từ trong thòi không loạn lưu tán phát ra
Thân ảnh Hạ Ngôn chợt nhoáng một cái. liền tránh xa chỗ không gian nứt toát, cùng với thời không loạn lưu hiển lộ này. đồng thời tung một quyền đánh về hướng đôi móng vuổt sắc bén cùa Lưu Minh Viễn. Hào quang màu vàng phát ra một tràng tiếng rít xé gió, trong khoảnh khắc nện lên trên đôi móng vuốt màu đen thật lớn.
“Bùng!”
Đôi lợi trảo mang theo khí tức kinh người, ờ trong không gian hơi run lên một cái. liền bị nắm tay màu vàng trực tiếp đập cho dập nát. hóa thành hư vô biến mẩt trong không gian chấn động.
- ổ? Lực lượng cùa tiểu tử này. nhưng lại cường đại như thế. đường như có thể so với cảnh giới Tạo Hóa?
- Đúng vậy. lực lượng cùa một quyền này. ít nhất tới hai ức độ. quả thật có thể so với tu luyện giả vừa mới bước vào cảnh giới Tạo Hóa. thật mạnh!
- Không tầm thường nha! Không trách được lớn gan như thế!
Một ít tu luyện giả. sau một lúc kinh ngạc, bắt đẩu lên tiếng bàn luận.
Trên mặt Lưu Minh Viễn sắc mặt biến đổi không chừng, trong lòng đù loại tính toán, lúc này hắn càng thêm hoài nghi Hạ Ngôn là cảnh giới Tạo Hóa Tuy rằng hiện tại Hạ Ngôn còn không có sừ đụng lực lượng phép tắc. nhưng Lưu Minh Viễn phát hiện, lực lượng phép tắc cùa mình dường như cũng không ảnh hường gì lớn với Hạ Ngôn. Nếu là tu luyện giả cảnh giới Thiên Thần bình thường, ờ dưới ảnh hường lực lượng pháp tắc cùa minh, chỉ sợ ngay cả ra tay cũng khó khăn, đây là áp chế cùa cấp bậc cao hơn.
- Ngưng rồi sao? Nếu đã như vậy. ta không đáp trà thì phi lễ! Hãy tiếp ta một chường!
Hạ Ngôn thấy Lưu Minh Viễn lại đừng lại. khóe miệng nhếch lên. cười khẽ một tiếng.
toàn thân kim quang chợt lóe sáng, một chưởng bẳng bằng đẩv về phía trước. Một con cự long màu vàng liền theo lòng bàn tay cùa Hạ Ngôn bay vút lên. giương nanh múa vuốt đánh móc sau gáy Lưu Minh Viễn.
Lưu Minh Viễn nhìn thấy cự long màu vàng phóng tới. hắn cắn mạnh hàm ráng một cái. tạm thòi vứt bò hết mọi ý niệm trong đầu. Lúc này. Lưu Minh Viễn mói chân chính sừ đụng toàn lực. Linh lực bản thân cùa hắn. không có thêm vào thần khí và thần thông, không sai biệt lắm có chừng ba ức độ.---------------------------
* ở đây T/g dùng một ức. hai ức. ba ức. năm ức... anh em nhóm dịch cũng có hội ý. nghiên cứu. hòi ý các bậc tiền bối... chỗ thi ức = 10 vạn; chỗ thi = 1 triệu; = 10 triệu; = 100 triệu... không chừng. Anh em nhóm địch cũng không biết thế nào cho đúng, theo số này thì lệch sổ kia. Rốt cục... có lẽ theo cảm quan và nhận xét của mỗi người, nếu có sai sót. xin thông cảm! Có bạn góp ý nên đùng nguyên từ “ức”, cảm ơn bạn.

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:09 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 940: Lưu Minh Viễn bại.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/868940a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=868940a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/845940b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=845940b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/321940c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=321940c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:09 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 941: Lão già giận dữ rồi.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/139941a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=139941a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/748941b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=748941b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/547941c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=547941c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:20 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 942: Cấp Chuẩn Điện Chủ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KGhttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/418942a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=418942a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792942b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792942b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/531942c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=531942c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:21 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 943: Đổng Hoa chết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/844943a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=844943a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/138943b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=138943b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/260943c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=260943c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:22 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 944: Là ta giết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/953944a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=953944a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/348944b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=348944b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/286944c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=286944c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 02:24 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 945: Mộc Sinh đại nhân.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792945a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792945a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/574945b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=574945b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/968945c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=968945c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 08:07 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 946: Nguyên Địa!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/319946a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=319946a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/909946b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=909946b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/298946c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=298946c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 08:08 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 947: Rời khỏi nơi dừng chân!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/496947a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=496947a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/153947b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=153947b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/304947c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=304947c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 08:08 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 948: Tử Khí Thần Chu!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/767948a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=767948a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/378948b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=378948b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/657948c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=657948c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 08:09 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 949: Chim sẻ ở phía sau.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/435949a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=435949a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/980949b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=980949b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/223949c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=223949c.gif)

Mr-Tèo
14-11-2011, 08:12 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 950: Họa Thủy Đông Dẫn.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/739950a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=739950a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/367950b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=367950b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/723950c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=723950c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:16 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 951: Trình Thượng Vân chết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/682951a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=682951a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/141951b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=141951b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/358951c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=358951c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:18 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 952: Tử khí ẩn chứa thiên đạo.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/346952a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=346952a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/623952b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=623952b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/898952c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=898952c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:23 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 953: Lần thứ 5 Thổ Cẩu lột xác.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/826953a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=826953a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/999953b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=999953b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/539953c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=539953c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:25 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 954: Tạp hóa cấp Điện Chủ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/495954a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=495954a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/267954b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=267954b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/550954c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=550954c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:27 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 955: Trở lại nơi trú địa.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/404955a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=404955a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/381955b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=381955b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/915955c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=915955c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:28 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 956: Di tích hiện thế!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/689956a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=689956a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/628956b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=628956b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/623956c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=623956c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:30 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 957: Chém giết cực kỳ lãnh liệt!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/221957a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=221957a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/639957b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=639957b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/197957c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=197957c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:31 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 958: Gặp lại Điện chủ Lưu Tô!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/668958a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=668958a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/614958b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=614958b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/610958c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=610958c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:33 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 959: Phá trận!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/782959a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=782959a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/413959b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=413959b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/790959c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=790959c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:35 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 960: Hi vọng!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/497960a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=497960a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/814960b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=814960b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/388960c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=388960c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:36 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 961: Thoát khốn!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/384961a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=384961a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/909961b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=909961b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/537961c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=537961c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:36 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 962: Dao động năng lượng quen thuộc!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/116962a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=116962a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/530962b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=530962b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/474962c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=474962c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:37 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 963: Tiến vào di tích thượng cổ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/749963a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=749963a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/528963b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=528963b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/436963c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=436963c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 08:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 964: Thi thể Hạch Tâm Điện Chủ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/758964a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=758964a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/302964b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=302964b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/604964c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=604964c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:11 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 965: Cung điện màu bạc.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/420965a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=420965a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/584965b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=584965b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/832965c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=832965c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:12 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 966: Sự cường đại của Thần chủ!

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/682966a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=682966a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/445966b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=445966b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/966966c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=966966c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:13 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 967: Cửu Thiên Hỗn Nguyên Bí Văn.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/237967a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=237967a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/670967b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=670967b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/809967c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=809967c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:14 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 968: Bí văn phá.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by KG


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/444968a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=444968a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/424968b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=424968b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/206968c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=206968c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:15 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 969: Hồng mang quỷ dị.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/577969a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=577969a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/108969b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=108969b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/246969c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=246969c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 01:17 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 970: Thổ Cẩu vào cung điện.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/204970a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=204970a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/333970b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=333970b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/848970c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=848970c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 02:46 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 971: Thần chủ sử dụng linh lực màu vàng.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/227971a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=227971a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/591971b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=591971b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/373971c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=373971c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 02:54 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 972: Trăm vạn viên Quy Nguyên Đan.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/300972a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=300972a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/410972b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=410972b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/591972c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=591972c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 02:57 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 973: Khống chế di tích thượng cổ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/632973a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=632973a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/170973b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=170973b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/408973c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=408973c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 02:57 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 974: Thần thú thượng cổ truyền thừa.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/271974a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=271974a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/544974b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=544974b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/882974c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=882974c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 02:59 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 975: Ai là con mồi.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/198975a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=198975a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/974975b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=974975b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/743975c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=743975c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 03:00 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 976: Lần lượt đánh chết.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/612976a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=612976a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/754976b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=754976b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/282976c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=282976c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 03:03 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 977: Truy Tinh Trục Nguyệt.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/103977a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=103977a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/290977b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=290977b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/280977c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=280977c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 03:06 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 978: Thời cơ đột phá thành thục.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/341978a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=341978a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/569978b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=569978b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/680978c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=680978c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 03:07 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 979: Chân chính Tạo Hóa cấp Điện Chủ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/613979a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=613979a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/611979b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=611979b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/983979c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=983979c.gif)

Mr-Tèo
15-11-2011, 03:13 PM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 980: Đánh chết Phùng Kính.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/183980a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=183980a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/646980b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=646980b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/744980c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=744980c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:44 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 981: Kịch chiến Giới Chủ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/344981a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=344981a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/298981b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=298981b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/535981c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=535981c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:45 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 982: Đại Phân Thân Thuật đột phá.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/649982a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=649982a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/873982b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=873982b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/221982c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=221982c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:46 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 983: Hạ Ngôn mất tích.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/751983a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=751983a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/579983b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=579983b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/398983c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=398983c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:47 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 984: Hiểu thấu bộ phận thứ năm Linh La tâm pháp.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/227984a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=227984a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/774984b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=774984b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/557984c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=557984c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:48 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 985: Bàn Như Ý.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/443985a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=443985a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/610985b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=610985b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/333985c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=333985c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:49 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 986: Hàng hóa đưa tới tận cửa.
Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792986a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792986a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/760986b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=760986b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/174986c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=174986c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:50 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 987: Kho báu.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/654987a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=654987a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/806987b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=806987b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/761987c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=761987c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:50 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 988: Cướp đoạt sạch sẽ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/369988a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=369988a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/418988b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=418988b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/355988c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=355988c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:51 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 989: Thành Chu Tước.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/759989a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=759989a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/163989b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=163989b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/566989c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=566989c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 01:52 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 990: Chi phí đắt đỏ.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/328990a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=328990a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/947990b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=947990b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/395990c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=395990c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 09:58 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 991: Bán tài nguyên.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/234991a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=234991a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/679991b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=679991b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/956991c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=956991c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 10:00 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 992: Thẻ giao dịch.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/518992a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=518992a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/953992b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=953992b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/959992c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=959992c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 10:01 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 993: Thập Ức Quy Nguyên Đan.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/844993a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=844993a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/927993b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=927993b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/696993c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=696993c.gif)

Mr-Tèo
16-11-2011, 10:02 AM
Linh La Giới
Tác giả: Dạ Thủy Hàn
Chương 994: Chuẩn bị.

Nhóm dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan.vn
Share by Tu Chân Giới

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/366994a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=366994a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/524994b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=524994b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/989994c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=989994c.gif)