PDA

View Full Version : [Tiên Hiệp] Tiên Hồng Lộ - TG: Khoái Xan Điếm_Full: Q11_Chương 1114


Pages : 1 2 3 4 [5]

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:34 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 933: Nếu thiên địa không từ bỏ .

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/969933a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=969933a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/919933b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=919933b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/173933c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=173933c.gif)

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:40 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 934: Bí mật Đại Đế.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/318934a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=318934a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/945934b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=945934b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/713934c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=713934c.gif)

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:41 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 935: Đại điển phi thăng.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/554935a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=554935a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/691935b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=691935b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/188935c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=188935c.gif)

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:41 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 936: Nhân giới đỉnh.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/642936a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=642936a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/572936b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=572936b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/220936c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=220936c.gif)

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:42 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 937: Quyết chiến Vực ngoại.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/676937a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=676937a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/473937b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=473937b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/721937c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=721937c.gif)

Mr-Tèo
05-02-2012, 01:42 PM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 938: Trận chiến cuối cùng tại nhân giới. (Thượng)

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/758938_1a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=758938_1a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/237938_1b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=237938_1b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/529938_1c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=529938_1c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:05 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 938: Trận chiến cuối cùng tại nhân giới. (Trung)

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/869938_2a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=869938_2a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/255938_2b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=255938_2b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/771938_2c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=771938_2c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:06 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 938: Trận chiến cuối cùng tại nhân giới. (Hạ)

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/652938_3a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=652938_3a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/533938_3b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=533938_3b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/628938_3c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=628938_3c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:06 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 939: Thân thế của Vô Song.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/500939a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=500939a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/598939b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=598939b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/260939c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=260939c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:07 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 940: Tầng phong ấn thứ mười.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/576940a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=576940a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/123940b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=123940b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/383940c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=383940c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:08 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 941: Với nguyện ý của ta, giết tới Thượng giới!

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/642941a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=642941a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/951941b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=951941b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/701941c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=701941c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:09 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 942: Luân Hồi trọng diễn.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới

http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/321942a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=321942a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/937942b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=937942b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/511942c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=511942c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:10 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 943: Phi Thăng Thai.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/172943a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=172943a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/271943b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=271943b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/697943c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=697943c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:10 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 8: Vô Địch Nhân Giới.
Chương 944: Thiên giới.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/710944a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=710944a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/163944b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=163944b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/145944c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=145944c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:11 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 945: Thiên Thần Tinh.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/286945a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=286945a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/324945b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=324945b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/455945c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=455945c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:12 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 946: Thiên La Ngục.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/909946a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=909946a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/152946b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=152946b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/164946c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=164946c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:13 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 947: Tù phạm, khiêu chiến.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/298947a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=298947a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/262947b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=262947b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/170947c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=170947c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:15 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 948: Ngục tốt không đơn giản.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/729948a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=729948a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/940948b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=940948b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/757948c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=757948c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:15 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 949: Vượt ngục. (Thượng)

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/857949_1a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=857949_1a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/192949_1b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=192949_1b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/169949_1c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=169949_1c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:16 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 949: Vượt ngục. (hạ)

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/169949_2a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=169949_2a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/717949_2b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=717949_2b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/403949_2c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=403949_2c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:17 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 950: Đại La Kim Tiên.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/275950a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=275950a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/428950b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=428950b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/792950c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=792950c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:18 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 951: Tu luyện Luân Quả Kỳ.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/854951a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=854951a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/910951b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=910951b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/222951c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=222951c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:19 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 952: Thiếu niên Phương Chân.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/594952a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=594952a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/970952b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=970952b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/412952c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=412952c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:20 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 953: Nghịch Tiên Huyết.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giới


http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/926953a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=926953a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/561953b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=561953b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/811953c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=811953c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:21 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 954: Thực lực của Phương Chân.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/619954a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=619954a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/206954b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=206954b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/283954c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=283954c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:21 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 955: Lão tổ Phương gia.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/410955a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=410955a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/251955b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=251955b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/325955c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=325955c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:23 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 956: Phương Thiên Thành.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/710956a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=710956a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/805956b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=805956b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/126956c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=126956c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:23 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 957: Ngạo Tiên Phủ.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/238957a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=238957a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/845957b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=845957b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/107957c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=107957c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:24 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 958: Vi nhân sư biểu.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/310958a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=310958a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/676958b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=676958b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/998958c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=998958c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:25 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 959: Ý khí chi tranh!

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/908959a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=908959a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/950959b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=950959b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/741959c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=741959c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:26 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 960: Xuất thủ khi nào?

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/921960a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=921960a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/664960b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=664960b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/635960c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=635960c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:27 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 961: Cửu Kiếm Di Chỉ.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/660961a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=660961a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/344961b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=344961b.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/165961c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=165961c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:28 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 962: Nguy cơ trong Tinh Hà.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/683962a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=683962a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/847962b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=847962b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/377962c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=377962c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:28 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 963: Thọ nguyên trăm ngày.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/798963a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=798963a.gif) http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/429963b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=429963b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/264963c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=264963c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:29 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 964: Mệnh hạch.

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/695964a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=695964a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/298964b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=298964b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/755964c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=755964c.gif)

Mr-Tèo
22-02-2012, 08:30 AM
Tiên Hồng Lộ
Tác giả: Khoái Xan Điếm

Quyển 9: Thiên Giới Luân Hồi.
Chương 965: Cầm sát nhị tiên!

Dịch: Tepga
Nguồn: Vipvandan
Share by Tu Chân Giớihttp://tuchangioi.com/imagetruyen/images/723965a.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=723965a.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/340965b.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=340965b.gif)
http://tuchangioi.com/imagetruyen/images/207965c.gif (http://tuchangioi.com/imagetruyen/view.php?filename=207965c.gif)