PDA

View Full Version : Bộ sưu tập bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp


thaonguyen1669
17-01-2012, 10:46 AM
Bộ sưu tập bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp

Tài liệu này trang bị những kiến thức cơ bản và bài tập về kế toán hành chính sự nghiệp như: Kế toán tiền, vật tư, tài sản cố định, các nghiệp vụ thanh toán, nguồn kinh phí vốn, kế toán các khoản thu chi hoạt động sự nghiệp và kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp, quyết toán kinh phí và báo cáo tài chính.

Click here: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.0.html

Câu hỏi và bài tập môn kế toán hành chính sự nghiệp: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.455914.html

Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.946052.html

Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp_1: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.788389.html

Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp_2: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.788390.html

Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp_3: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.788391.html

Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp_4: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.788392.html

Bài tập và bài giải kế toán hành chính sự nghiệp_5: http://tailieu.vn/xem-bo-suu-tap/bo-suu-tap-bai-tap-va-bai-giai-ke-toan-hanh-chinh-su-nghiep.283302.788393.html

Ở Việt Nam, chế độ kế toán HCSN quy định , các đơn vị HCSN ( là đơn vị thụ hưởng NSNN chứ chưa phải là đơn vị kinh tế theo IPSAS và các đơn vị HCSN khác) phải lập 6 báo cáo. Đó là, bảng cân đối tài khoản (mẫu B01-H) thực chất là một phương pháp kiểm tra của kế toán.Bảng cân đối tài khoản không phản ánh được tình hình tài chính , thực trạng , tài sản , nguồn vốn của đơn vị như đối với bảng cân đối kế toán.Do vậy, người sử dụng thông tin không thấy được tài sản và nợ phải trả theo hai loại ngắn hạn và dài hạn cũng như cơ cấu tài sản , nguồn vốn (phân theo 2 loại nợ phải trả và VCSH )của đơn vị.Báo cáo “Tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng “ (Mẫu B02-H ) ; “Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động SXKD”(Mẫu B03-H ) đế phản ánh tình hình hoạt động của đơn vị HCSN.