View Single Post
Unread 08-01-2017, 02:29 AM  
Default Phương pháp tính tích phân

1.youtu.be/R07F059r388
2.youtu.be/penZkmyjCLM
3.youtu.be/OR2FJCNrSqQ
4.youtu.be/SAT679RpKhI
royal269 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Trả Lời Với Trích Dẫn