ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 04-05-2012, 04:26 PM   #1
Default Đang hoạt động máy restart

Sáng nay ngồi học bài,mà nó reset 2 lần,cách nhau khoảng 2 tiếng

Bấm vào đây để xem nội dung.
Mẫu báo cáo tình trạng máy tính hiện tại.
Thực hiện bởi chương trình: Perfect Antivirus 2009.
Thời gian: 3:21:46 PM - 5/4/2012
- Thông tin máy tính:
+ Hệ điều hành: Microsoft Windows 7 Ultimate 6.1.7601
+ Tên người sử dụng: mon
+ Tên máy tính: MON-PC
+ Dung lượng bộ nhớ RAM: 2048 MB
===============================================================================


[1] - Các chương trình đang chạy trong bộ nhớ:

C:\Windows\system32\csrss.exe : 436
C:\Windows\system32\wininit.exe : 488
C:\Windows\system32\csrss.exe : 508
C:\Windows\system32\services.exe : 544
C:\Windows\system32\lsass.exe : 568
C:\Windows\system32\lsm.exe : 576
C:\Windows\system32\winlogon.exe : 636
C:\Windows\system32\svchost.exe : 740
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe : 804
C:\Windows\system32\svchost.exe : 844
C:\Windows\System32\svchost.exe : 888
C:\Windows\System32\svchost.exe : 988
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1016
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1172
C:\Windows\system32\nvvsvc.exe : 1240
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1308
C:\Windows\System32\spoolsv.exe : 1504
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1540
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe : 1668
C:\Windows\system32\svchost.exe : 1712
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\3D Vision\nvSCPAPISvr.exe : 1796
C:\Program Files\Common Files\VMware\USB\vmware-usbarbitrator.exe : 1892
C:\Windows\system32\vmnat.exe : 1920
C:\Windows\System32\svchost.exe : 356
C:\Program Files\Yahoo!\SoftwareUpdate\YahooAUService.exe : 364
C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\vmware-authd.exe : 500
C:\Windows\system32\Dwm.exe : 1620
C:\Windows\system32\taskhost.exe : 1696
C:\Windows\Explorer.EXE : 2060
C:\Windows\system32\vmnetdhcp.exe : 2104
C:\Windows\system32\svchost.exe : 2488
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe : 2752
C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe : 2788
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe : 2796
C:\Users\mon\Desktop\unikey40RC2-win32\UniKeyNT.exe : 2916
C:\Program Files\Internet Download Manager\IEMonitor.exe : 3108
C:\Windows\system32\SearchIndexer.exe : 3316
C:\Program Files\Windows Media Player\wmpnetwk.exe : 3428
C:\Windows\system32\SearchProtocolHost.exe : 3520
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe : 3540
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 2952
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 2708
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 3660
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 3956
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 2620
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\klwtblfs.exe : 768
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 3964
C:\Windows\system32\taskeng.exe : 2972
C:\Users\mon\AppData\Local\Google\Chrome\Application\chrome.exe : 2248
C:\Windows\system32\sppsvc.exe : 1060
C:\Windows\System32\svchost.exe : 3680
C:\Windows\system32\wbem\wmiprvse.exe : 2696
C:\Windows\system32\DllHost.exe : 1780
C:\Windows\system32\DllHost.exe : 3772
D:\Download\file rar\PerfectSystemReporter.exe : 2552

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


[2] - Các chương trình được nạp lúc khởi động:

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[+] IDMan = C:\Program Files\Internet Download Manager\IDMan.exe /onboot
[+] Sidebar = C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
[+] =
[+] AVP = "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2012\avp.exe"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnceEx]

[C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup]

[C:\Documents and Settings\mon\Start Menu\Programs\Startup]
[+] desktop.ini
[+] UniKeyNT.exe - Shortcut.lnk~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[3] - Giá trị của các Key quan trọng trong khóa Winlogon:


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
[+] ReportBootOk = 1
[+] Shell = explorer.exe
[+] PreCreateKnownFolders = {A520A1A4-1780-4FF6-BD18-167343C5AF16}
[+] Userinit = C:\Windows\system32\userinit.exe,
[+] VMApplet = SystemPropertiesPerformance.exe /pagefile
[+] AutoRestartShell = 0001
[+] Background = 0 0 0
[+] CachedLogonsCount = 10
[+] DebugServerCommand = no
[+] ForceUnlockLogon = 0000
[+] LegalNoticeCaption =
[+] LegalNoticeText =
[+] PasswordExpiryWarning = 0005
[+] PowerdownAfterShutdown = 0
[+] ShutdownWithoutLogon = 0
[+] WinStationsDisabled = 0
[+] DisableCAD = 0001
[+] scremoveoption = 0
[+] ShutdownFlags = 0002B
[+] AutoAdminLogon = 0
[+] DefaultUserName = mon


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[4] - Nội dung tập tin Hosts:


-------------------------------------------------------------------
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host

# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
205.199.44.156 registeridm.com
205.199.44.16 registeridm.com
127.0.0.1 www.internetdownloadmanager.com
31.13.79.7 www.facebook.com
31.13.79.7 facebook.com
31.13.79.7 www.login.facebook.com
31.13.79.7 login.facebook.com
31.13.79.7 apps.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 graph.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.79.7 vi-vn.facebook.com
31.13.79.7 static.ak.connect.facebook.com
31.13.79.7 developers.facebook.com
31.13.79.7 error.facebook.com
31.13.79.7 channel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com
31.13.79.7 upload.facebook.com
31.13.79.7 register.facebook.com
31.13.79.7 bigzipfiles.facebook.com
31.13.79.7 pixel.facebook.com-------------------------------------------------------------------


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[5] - Các thông số cài đặt của Internet Explorer:


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main]
[+] Disable Script Debugger = yes
[+] Anchor Underline = yes
[+] Cache_Update_Frequency = Once_Per_Session
[+] Display Inline Images = yes
[+] Do404Search = 01 00 00 00
[+] Local Page = C:\Windows\system32\blank.htm
[+] Save_Session_History_On_Exit = no
[+] Show_FullURL = no
[+] Show_StatusBar = yes
[+] Show_ToolBar = yes
[+] Show_URLinStatusBar = yes
[+] Show_URLToolBar = yes
[+] Use_DlgBox_Colors = yes
[+] Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[+] XMLHTTP = 0001
[+] NoUpdateCheck = 0001
[+] UseClearType = no
[+] Enable Browser Extensions = yes
[+] Play_Background_Sounds = yes
[+] Play_Animations = yes
[+] Start Page = http://www.ask.com/?l=dis&o=101702
[+] CompatibilityFlags = 0000
[+] FullScreen = no
[+] Window_Placement = 2C 00 00 00 02 00 00 00 03 00 00 00 00 83 FF FF 00 83 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1D 00 00 00 1D 00 00 00 3D 03 00 00 4D 02 00 00
[+] Start Page Redirect Cache = http://www.msn.com/?ocid=iehp
[+] Start Page Redirect Cache_TIMESTAMP = 7E 01 A1 BE 1E 17 CD 01
[+] Start Page Redirect Cache AcceptLangs = en-us
[+] IE8RunOnceLastShown = 0001
[+] IE8RunOnceLastShown_TIMESTAMP = 59 A0 2B 2E E5 28 CD 01
[+] IE8TourShown = 0001
[+] IE8TourShownTime = 48 7A 6F C3 1E 17 CD 01
[+] NotifyDownloadComplete = yes
[+] AlwaysShowMenus = 0000
[+] Check_Associations = yes
[+] StatusBarWeb = 0000

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main]
[+] AutoHide = yes
[+] Security Risk Page = about:SecurityRisk
[+] Extensions Off Page = about:NoAdd-ons
[+] Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[+] Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
[+] Anchor_Visitation_Horizon = 01 00 00 00
[+] Cache_Percent_of_Disk = 0A 00 00 00
[+] Placeholder_Width = 1A 00 00 00
[+] Placeholder_Height = 1A 00 00 00
[+] Default_Secondary_Page_URL =
[+] Use_Async_DNS = yes
[+] Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
[+] Local Page = C:\Windows\System32\blank.htm
[+] Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
[+] Delete_Temp_Files_On_Exit = yes
[+] Enable_Disk_Cache = yes

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Search]


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[6] - Khóa đăng ký của các tập tin thực thi:

[HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\comfile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\batfile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*

[HKEY_CLASSES_ROOT\piffile\shell\open\command]
(Default) = "%1" %*


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[7] - Tình trạng Khóa/Mở các chức năng của Windows


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\System]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

[8] - Các tập tin Autorun.inf trong ổ đĩa:


[C:\] - Không phát hiện Autorun.
New Volume [D:\] - Không phát hiện Autorun.
[E:\] - Không phát hiện Autorun.==============================================================================


Hoàn tất báo cáo.
Từ bản báo cáo này, bạn có thể tự phân tích và tìm hiểu để loại bỏ các loại Virus thường gặp trên máy.
Nếu phát hiện máy tính bạn gặp vấn đề qua File Log ở trên, bạn có thể bật tất cả các chức năng tự động bảo vệ của PAV 2009, chương trình sẽ tự động sửa chữa tất cả.
Nếu không biết cách phân tích, bạn có thể gửi File Log này đến những người có chuyên môn nhờ họ giải đáp và đưa ra lời khuyên cho máy tính của bạn.
Hoặc cũng có thể Post File Log này lên 1 số diễn đàn nhờ phân tích như: http://truongton.net (Mục 'Bệnh Viện Máy Tính'), http://virusvn.com, http://benhvientinhoc.com


--------------------------------------- End --------------------------------------
Copyright © Perfect Antivirus 2009

và sao Ram nó bị mất đi 1 Gb vậy

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mºn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 04-05-2012, 09:52 PM   #2
Default

tải cái bluescreen view về chạy chụp lên xem

cái ram là do 1 gb nó share qua vga. trong log hiện số ram có thể xài, còn dxdiag hiện tổng
jkiller295 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-05-2012, 08:28 PM   #3
Defaultđây nè anh

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mºn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-05-2012, 11:02 PM   #4
Default

hic em đang ngồi chơi tự nhiên nó dump


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mºn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 06-05-2012, 10:19 AM   #5
Default

giúp em phát

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mºn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 06-05-2012, 08:47 PM   #6
Default

tải 3dpnet về, uninstall driver card mạng xong cài lại thử coi
jkiller295 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 06-05-2012, 09:35 PM   #7
Default

Em mới Cài Vmwarre nó có ảnh hưởng gì không anh

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
Mºn vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 06-05-2012, 10:02 PM   #8
Default

tui cũng xài VMware đây này mắc mớ gì đâu
firedevil259 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 03:19 PM. Theo múi giờ GMT +8.