Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 09-03-2011, 05:29 PM   #1
Cool Theme Hoa Sen(màu đen)

DEMOĐây là đoạn mã của theme.Các bạn copy vào Blog của mình vào đổi theme/chế độ tự chỉnh sửa sau đó paste vào Css tự tạo là ok rồi!


Trích:
Bấm vào đây để xem nội dung.
.col-150 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}


.col-600 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.row-920 .rc_bd .rc_bc .bd {background:transparent;}

.col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-150 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar .hd, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar{background:transparent;}

.col-150 a , .col-600 a , .row-760 a, .row-920 a {text-decoration:none;}

.rc_hd,

.rc_hd div,

.rc_bd,

.rc_bd .rc_bc,

.rc_ft,

.rc_ft div

{background:transparent;border-style:none;}

#blast .rc_hd, #blast .rc_hd div, #blast .rc_bd, #blast .rc_bc, #blast .rc_ft, #blast .rc_ft div, #blast .rc_bc .bd, #blast .tail {background:transparent;border-style:none;height:30px;}

body.blog_my, body.blog_my_index, body.comment_listing, body.trackback_listing, body.blog_archives_folder, body.blog_archives_date, body.blog_archives_all, body.post_rte, body.post_doodle, body.guestbook, body.comment_list, body.subscribe_list, body.post_gb, body.profile_view, body.gallery,

body.photo_big, body.slideshow, body.photo_upload_pc, body.photo_upload_gallery{text-align:center;background:url(http://img837.imageshack.us/img837/5776/top621.jpg) center 0px no-repeat;}

#head {background:transparent;height:500px;}

html{background:#ffffff url(http://img80.imageshack.us/img80/3999/bodyip.jpg) top center fixed;}

#ft{background:transparent;font-size:0px;}

#ft{background:transparent url(http://img203.imageshack.us/img203/6876/bot471.jpg) no-repeat center;height:471px;}

.col-150 .rc_ft,

#friendlist_module .rc_ft ,

#statistic .rc_ft,

#update_date .rc_ft ,

#folder .rc_ft ,

#calendar .rc_ft ,

#search_module .rc_ft ,

#article_new .rc_ft ,

#subscribe_highlight .rc_ft ,

#comment_new .rc_ft ,

#user_mod_10001 .rc_ft {background:transparent url(http://img713.imageshack.us/img713/9790/bot108.png) no-repeat center top;height:108px;}

.col-150 .rc_bd,

#friendlist_module .rc_bd ,

#statistic .rc_bd,

#update_date .rc_bd ,

#folder .rc_bd ,

#calendar .rc_bd ,

#search_module .rc_bd ,

#article_new .rc_bd ,

#subscribe_highlight .rc_bd ,

#comment_new .rc_bd ,

#user_mod_10001 .bd {background:transparent url(http://img706.imageshack.us/img706/6333/body150.png) repeat-y top center;}

.col-150 .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#article_new .rc_hd,

#search_module .rc_hd,

#calendar .rc_hd,

#folder .rc_hd,

#update_date .rc_hd,

#statistic .rc_hd,

#friendlist_module .rc_hd,

#comment_new .rc_hd,

#subscribe_highlight .rc_hd,

#user_mod_10001 .rc_hd{background:transparent url(http://img163.imageshack.us/img163/9522/top122.png) no-repeat center bottom;height:122px;}

#blog_title{display:none;}

#blast .rc_bc .bd {font-weight:bold;font-style:italic;font-size:100%;text-decoration:blink;}

#profile_highlight .nickname a {font-size:80%;font-weight:bold;font-family:fantasy;text-decoration:blink;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .mod-alist-manage ul li, .mod-alist .rc_bd .bd .more-posts .folder-icons .icon ul li {background:none;}

.mod-alist .rc_bd .bd .more-posts ul li{background:transparent url(http://img97.imageshack.us/img97/7407/20232105.gif) no-repeat bottom center;border-style:none;}

.mod-alist-summary, .mod-alist-brief, .mod-alist-full {

width:620px;}

.cmt-mod-alist #comments-listing.expanded .bd {

width:580px;}

.backhome .cta-ss strong{background:transparent !important;}

.backhome .cta-ss em, .backhome .cta-ss strong{font-size:0;}

#ygmabot, #ygmatop, #ygmasrchquery, #ygmabot, #ygma .blogsrch .ipt, .blog_dummyselect .hd span, .blog_dummyselect .hd, .yuimenubar .hd u, .yuimenubar .hd b, .yuimenubar .hd i, .yuimenubarnav .yuimenubaritem{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{border-style:none;}

.yuimenubar .hd u,

.yuimenubar .hd b,

.yuimenubar .hd i{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel{background:transparent !important;}

.yuimenubarnav .yuimenubaritem {border-right:none;border-color:#ffffff;}

.yuimenubaritemlabel {border:none;}

.first-of-type a, #ygmatop a, .ygmabg, #ygmasrchbtn{color:#FFFFFF;}

.first-of-type li:hover{background:transparent;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent;}

.first-of-type a:hover{color:#FFFFFF;text-decoration:none;}

.menu .bd, .yuimenu ul{border-style:dashed;border-color:#FFFFFF;}

.yuimenubar {padding:0 235px;width:482px;}

#ygmatop, #ygmabot, .blog_dummyselect {display:none;}

.yuimenubaritemlabel-selected a{color:#ffffff!important;}

.rc_hd, .rc_hd div, .rc_bd, .rc_bd .rc_bc, .rc_ft, .rc_ft div{background:transparent;border-style:none;}

#ygmatop, #ygmabot, .ysearch, .ysearch #ygmasrchfrm, #ygmasrchfrm fieldset, .yuimenubar .hd, .yuimenubarnav .yuimenubaritem, .yuimenubaritemlabel, #blogsearch form, #blogsearch .hd b, #blogsearch .hd u, #blogsearch .hd i{background:transparent;border-style:none;}

.yuimenubar{border-style:none;}

#ygmasrchfrm input, #blogsearch input{background:transparent;}

#blogsearch span.btn .ygmasrchbtn {

display:none;}

.ygmasrchquery {

display:none;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png);color:#ffffff;}

#bd .col-600 .mod_all .hd .titlebar h2 {font-size:0;}

#article_list_module .rc_hd {background:transparent url(http://img130.imageshack.us/img130/6936/entries.jpg) no-repeat center bottom;height:266px;}

#article_list_module .rc_bd {background:transparent;}

.pagination {background:transparent;}

.col-600 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-920 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar, .row-760 .rc_bd .rc_bc .hd .titlebar {background:transparent;}

#article_list_module .rc_ft {background:transparent;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd,

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd{background:transparent !important;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .hd, .mod-trackback #trackback-listing, .mod-trackback ul {background:transparent;border-style:none;}

.cmt-mod-alist .comments-listing .bd, .mod-trackback .bd{background:transparent !important;}

#comment_new .bd ul li cite {font-size:0;}

.cmt-mod-alist #comments-listing .extend-hd, .cmt-mod-alist #comments-listing .extend-bd .alist-comment, #comment_container ul, #comment_container li, .multi-delete input.btn, .rte_toolbar{background:transparent;}

.rte_btn img{}

.rte_toolbar {text-align:center;}

.cmt-mod-alist .add-comment em.buttons input{height:26px;text-align:right;font-weight:bold;background:url(http://img340.imageshack.us/img340/6003/nutz.gif) no-repeat;}

#bd .rte_toolbar{background:url(http://img89.imageshack.us/img89/9176/toolbar8.png) top center;height:53px;}

a:hover {text-decoration:none;text-decoration:none;font-weight:bold;background-image:url(http://img407.imageshack.us/img407/7412/phao.gif);}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail{float:left;padding:0 10px 10px 10px;}

.mod_all .rc_bd .bd ul li{list-style-type:none;margin-left:0;padding:0 0.5em 0 1.5em;}

ul.moodicons li span, .moodicon em span{background:transparent url(http://img256.imageshack.us/img256/9366/camxuc.png);}

a{color:#ffffff;}

body{color:#ffffff;}

#profile_highlight .backhome {padding:0;background:none;}

#profile_highlight #profile_nav{background:transparent;}

#profile_highlight .yui3-menu-corner, #profile_highlight .yui3-menu-corner div, #profile_highlight .yui3-menu-corner-bl, #profile_highlight .yui3-menu-corner .yui3-menu-corner-tr, #profile_highlight .yui3-menu-corner-br, #profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent;border-style:none;}

#profile_highlight #profilemorelinks .yui3-menu-content{background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png) top center;}

#profile_highlight .backhome {
background:transparent url(http://img230.imageshack.us/img230/8308/tha1r.gif) no-repeat scroll center center;display:block;height:100px;}

#profile_highlight .backhome a{display:block;height:80px;font-size:0px;}

.yui3-menuitem-content{padding:0 0.5em 0 1.5em;background:transparent url(http://img194.imageshack.us/img194/1935/71638136.gif) no-repeat left top;}

.blog_dummyselect .bd div, .blog_dummyselect .bd, .yuimenu .bd {background:transparent url(http://img31.imageshack.us/img31/2016/nenuh.png);color:#ffffff;}

#article_new li, #comment_new li, #folder li, #statistic li, .mod_all .rc_bd .bd ul.folder li, #profile_card .bd dl dt{background:transparent url(http://img821.imageshack.us/img821/9489/76096950.gif) no-repeat top left;}

.mod-alist-summary-bd .thumbnail img {width:140px;height:140px;border:1px solid #ffffff;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .thumbnail {float:left;width:142px;background:transparent url(http://img17.imageshack.us/img17/8119/phu.png) no-repeat center!important;height:142px;padding:4px;border:solid #ffffff;border-width:1px 1px 1px 1px;}

.more-posts .mod-alist .mod-alist-summary-bd .content {float:right;width:415px;height:54px;text-align:justify;border:0px;padding:8px;}
.more-posts .mod-alist .mod-alist-tagsbar .trackbacks-comment {float:right;padding:10px 0px 0px 0px;color:white;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li {width:110px;border:1px dashed #ffffff;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .avatar img {width:106px;height:110px;padding:1px;border-bottom:1px dashed #ffffff;}
.mod_all .rc_bd .bd ul.users li .alias {}

#article_list_module .rc_bd .rc_bc .bd ul li:hover{background:transparent url(http://img204.imageshack.us/img204/5106/hieuung.jpg) no-repeat bottom right;}

Đây là Blog của mình:http://vn.360plus.yahoo.com/sugiacuatuthan84

thay đổi nội dung bởi: wests, 12-04-2011 lúc 05:20 PM. Lý do: ....
maiyeuhangmao vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
3 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của maiyeuhangmao vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-04-2011, 02:40 PM   #2
Default

theme đẹp lắm!thanks bạn
Bấm vào đây để xem nội dung.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

dẫu thế nào em vẫn đợi...1 ngày a quay về
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

nuhon_thantien_tg vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 01-05-2011, 11:40 PM   #3
Default

Theme quá đẹp
vốn đã thích hoa sen rồi
Cảm ơn nhé


Why am I so afraid to lose you when you are not even mine </3Womanizer vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 10:47 AM. Theo múi giờ GMT +8.