Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 02-09-2007, 06:42 PM   #1
Default cho em xin 1 số cheat trong Pokemon Emerald

Cho em xin nha,đặc biệt là full tiền và Mast Ball nha,giúp dùm em đi,em hứa sẽ thanks mà
Tạm thời chưa biết kí gì !!!
hanhquyen1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-09-2007, 07:53 AM   #2
Default

trời ơi ai làm ơn chỉ dùm đi mà
Tạm thời chưa biết kí gì !!!
hanhquyen1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 03-09-2007, 08:13 AM   #3
Default

tiện thể cho em xin bản GBA mới nhà,thanks lắm lắm
Tạm thời chưa biết kí gì !!!
hanhquyen1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 04-09-2007, 12:31 PM   #4
Default

poke-mega
cheat nè :
Đi xuyên qua mọi vật ngoại trừ người, và mặt đất nối liền với nước (phải từ những cái cây để băng qua nước với đất liền)
7881A409 E2026E0C
C56CFACA DC167904

Đi trên đường ko gặp Pokemon quấy nhiễu ngoại trừ trainer, Gym leader
7881A409 E2026E0C
C56CFACA DC167904

Ánh sáng đầy màn hình trong bóng tối
0C7BD341 E9775222

Làm trống PC (những đồ để trong PC sẽ bị mất hết)
0C7BD341 E9775222

Protein trong PC
5EB429D8 478D5A90

Iron trong PC
31BECF62 6D94C212

Carbos trong PC
2CCDF091 99F295D4

Calcium trong PC
98DDBA3E FA0033AD

Hp Up trong PC
D01C5E9D 017C0F02

Shiny Pokemon 1
A2A4317b 9817FF81
093ECE84 CE99DAF5
9045E027 05EA1143
A6A74710 82BD7E29

Shiny Pokemon 2
F3A9A86D
4E2629B4
18452A7D
DDE55BCC

Mua đồ ở siêu thị
958D8046 A7151D70
(...) [thêm vào 1 trong những dòng dưới]

Poke Balls
8BB602F7 8CEB681A - Master Ball
00939804 4086FF3B - Ultra Ball
2BD38F05 D5A578B1 - Great Ball
5685B807 3787DACB - Poke Ball
A9E4EA45 3651CADD - Safari Ball
E37D365E D7EAB6AB - Net Ball
51374592 F7A27768 - Dive Ball
A08DD229 10D187E3 - Nest Ball
D84D4738 70F68A80 - Repeat Ball
4C6C2B8C CD0528EB - Timer Ball
1F1785AC 433A6DC2 - Luxury Ball
B4F6F07D 8F56BA40 - Premier Ball

Items
E32BCCB1 07782CD6 - Potion
D4ABF236 D713B4E0 - Antidote
3CD3295F 921F1D1C - Burn Heal
B9C51F47 95395496 - Ice Heal
784E8A1B 83A3E0EF - Awakening
902D754C 80AFE55F - Paralyz heal
9D362B43 96A4D044 - Full Restore
8C434E48 F703A9E1 - Max Potion
CC449941 F0BBB13A - Hyper Potion
CEDDB323 FFA50BB1 - Super Potion
4688F12F FF9DBE10 - Full Heal
F6DA2242 E2EDA644 - Revive
2D02A8EA 9B748C49 - Max Revive
9D2895EF 6A2BEE59 - Fresh Water
1BB7262E 80989B57 - Soda Pop
79693C0B A82C5A23 - Lemonade
B98E773A D6E0D6AD - MooMoo Milk
A457FA67 BCD9C478 - Energy Powder
881976CC 20B658FF - Energy Root
0073F88A 0A4E81B6 - Heal Powder
792E7A0F F4BF8DDB - Revival Herb
0965B686 64E170F2 - Ether
C70600E8 789A0DAC - Max Ether
0CF8B98B 706A26BE - Elixir
2E7A201E 5EDBDEE3 - Max Elixir
9B169FF5 CBABA5A6 - Lava Cookie
7928BBA3 C55BBEAB - Blue Flute
155D7103 D66B8A15 - Yellow Flute
7B9DFCEF 830C6BDA - Red Flute
BA697C16 93D76910 - Black Flute
CCED8F7A 8EC0F43C - White Flute
58EAABBC FC3CA9C2 - Berry Juice
710D8A2D 45E999F3 - Sacred Ash
2EC0F0EC 6B1A061F - Shoal Salt
E951E67F BFD89E41 - Shoal Shell
B743EDBF B82BB83A - Red Shard
4BF9418B EFC87C19 - Blue Shard
CBEB73A3 90A08906 - Yellow Shard
9818C0C6 E03F8431 - Green Shard
ACFA01BA 15A282DC - HP up
AFD8D98B 21E6E4D4 - Protein
1C2D3029 63D27E35 - Iron
23D312F1 77111159 - Carbos
20999F30 F1874934 - Calcium
51CF1F27 2E270374 - Rare Candy
845807DF 2140D018 - PP Up
628E474E E708D501 - Zinc
DF5B6268 4EC6A43E - PP Max
2390ED5B F7A08F55 - Guard Spec
FD22366B 83B5DB98 - Dire Hit
39E224D9 232864F2 - X Attack
2056B422 AB6E09BD - X Defend
600E909B 524CA077 - X Speed
2E14F003 6BE9DAB3 - X Accuracy
287541CA 8951C140 - X Special
9675F502 DB139F05 - Poke Doll
BB099C03 1B03F256 - Fluffy Tail
D82A82B0 CAB7DFD4 - Fire Stone
F738C6D5 A33DF2E1 - Max Repel
FB80C720 E028C27A - Escape Rope
1906A7C9 D7EBAA39 - Repel
08CBA806 AE4A2260 - Sun Stone
722C0931 68DA1B05 - Moon Stone
32DCE4F7 2ABBC366 - Fire Stone
9F6EE1B2 D14F1E6F - Thunder Stone
095F268D 77B7D906 - Water Stone
C2955A45 B3CBC610 - Leaf Stone
C6E06F71 BDDE9996 - Tiny Mushroom
FA79DBD5 F3B4D08B - Big Mushroom
77FD1504 11A9CEE6 - Pearl
D50D2ABA E0142B8A - Big Pearl
0E9AA94C B6CF3DA4 - Stardust
DBD866E4 981A911C - Star Piece
086A2B5C 033C7E80 - Nugget
B980A217 10B23AD2 - Heart Scale

Mail
C7AAB498 68F02149 - Orange Mail
35D111A6 410CD0CD - Harbor Mail
88FEC5FA DB6F263B - Glitter Mail
36E100A6 3F685463 - Mech Mail
342506B5 EF67D3CC - Wood Mail
8877A118 14B5A5B2 - Wave Mail
3943274E 48749A19 - Bead Mail
A19E0840 70EB54DC - Shadow Mail
80FA1F68 130BBFFF - Tropic Mail
BBCC33B0 510E2700 - Dream Mail
A6BACA42 28E20657 - Fab Mail
B3C941E2 11AFF282 - Retro Mail

Berries
B4DBD669 DD468D9A - Cheri Berry
803EB01D DF103EDE - Chesto Berry
825AE450 86797B40 - Pecha Berry
1C757BD0 4605B834 - Rawst Berry
2712C0D8 68282566 - Aspear Berry
34C4F138 9A93D9D4 - Leppa Berry
69F399B8 EF6B9D11 - Oran Berry
DBA3E002 EE89532F - Persim Berry
4AA20B6E 7DAF6336 - Lum Berry
0E78C449 87BB98B5 - Sitrus Berry
47D25237 1E1C958E - Figy Berry
E35596A5 FF5FF8D8 - Wiki Berry
952636A4 064EEA8C - Mago Berry
18CC2A51 1FCF8E19 - Aguav Berry
ACC24F67 71F8AAFE - Iapapa Berry
4B90EA1B 9FBA388F - Razz Berry
1321EB84 1A8FDECA - Bluk Berry
F3E14515 13B9925D - Nanab Berry
243135D8 37CB4E65 - Wepear Berry
02E9D116 D2998E02 - Pi*** Berry
385DA17F 33D5636C - Pomeg Berry
163335D1 F2C52F4D - Kelpsy Berry
AE6F58B8 8433E875 - Qualot Berry
6D4E8139 106C53D2 - Hondew Berry
D6D29201 EC6FA19A - Grepa Berry
14C16BBB B1B0BA03 - Tamato Berry
D67F07C8 63255070 - Cornn Berry
166A440D 5BB11AB1 - Magost Berry
E0475072 5C8F8C97 - Rabuta Berry
A8DA99AF 99D41F56 - Nomel Berry
1EEC899A 2ED0D4EC - Spelon Berry
0F4F7935 501BFAE7 - Pamtre Berry
19FDF511 FBA434F2 - Watmel Berry
382E9611 2CECA2BD - Durin Berry
75AD385E AC9B4154 - Belue Berry
A928D2B3 84427844 - Liechi Berry
BF8D55AC 7A7FC1FE - Ganlon Berry
87F416A5 5A2333E2 - Salac Berry
EB6FFB7B 39061EA0 - Petaya Berry
F8BBE462 10078512 - Apicot Berry
915F0213 26298153 - Lansat Berry
27E5CE29 26E786E3 - Starf Berry
107EB0B3 6CD194DA - Enigma Berry

Hold Items
32E41FA0 DDAB8E1D - Brightpowder
111BE4F5 B0568D56 - White Herb
0323A8A4 442D0300 - Macho Brace
E98A668B AD39E190 - Exp Share
67F2624D 01479962 - Quick Claw
A6C3FB6C 5DAAC965 - Soothe Bell
6F4E9ED1 361D62CC - Mental Herb
CE4D0D17 E6D15F66 - Choice Band
0DC097ED 7444B49D - Kings Rock
E26ED3EE 0DE76396 - Silverpowder
8D542C67 3FA27FE5 - Amulet Coin
8B3CD7C7 92B4FBE5 - Cleanse Tag
917E8BD8 1F83503E - Soul Dew
E4B2540E 1E3FF654 - Deep Sea Tooth
E0CE1D73 77EBD4DF - Deep Sea Scale
7297B5D2 5AC091BB - Smoke Ball
DF0CAD81 56664FD5 - Everstone
C4A8379F AB7D3659 - Focus Band
96EEF964 0BC26C37 - Lucky Egg
D1A7FC90 904B6937 - Scope Lens
8C980070 105E0938 - Metal Coat
C0D1742E 136341D0 - Leftovers
E6A12275 D680AF62 - Dragon Scale
FBE54888 0329EDCF - Light Ball
73665BCD D650CE07 - Soft Sand
EE918D52 E2B0AF7D - Hard Stone
F17E1E14 D154ACDB - Miracle Seed
5B4D4C24 8BAE269D - Black Glasses
BC33B7D9 5EE3E309 - Black Belt
F469F6A6 7780C5E2 - Magnet
8A13C3B4 FAFABAD9 - Mystic Water
78D41B95 EFB8481D - Sharp Beak
7C538565 0CF6C5EB - Poison Barb
A1A29294 7C3E2584 - Nevermeltice
E3A0CEDD 332649E9 - Spell Tag
351A69CB 455B8B16 - Twistedspoon
DCCE4CA8 B48578DD - Charcoal
1B018D77 FEF36354 - Dragon Fang
69D8CE01 EB75C37B - Silk Scarf
4251CF66 11C7A96F - Up-Grade
5E9ABAF0 A6917967 - Shell Bell
94E29497 24C2F4CB - Sea Incense
7A693244 4CCEC8CB - Lax Incense
D2EFB877 CE3E02A7 - Lucky Punch
1239E965 827A9451 - Metal Powder
B3C50F2F 993D94D6 - Thick Club
3552CAA4 9AA2735D - Stick
CBDECB2E AD254E8A - Red Scarf
141BB87C 83D7018F - Blue Scarf

Học kĩ thuật chiến đấu chỉ áp dụng cho Pokemon đã có 4 đòn kĩ thuật (dùng TM hoặc HM bất kỳ để dạy)

5F64C2FC F93FF70F Pound
E2BC1763 648CC639 Karate Chop
B8D96B39 0C28AA2E Doubleslap
EB4762C1 887567C2 Comet Punch
2A774274 EB02B9A8 Mega Punch
1EB46328 4DC6416B Pay Day
9D5AF334 76BC943B Fire Punch
5DE45BF2 ACA6FE50 Ice Punch
8F3E875F 8C14BC62 Thunderpunch
68B1E26D 2557D200 Scratch
D8ACA69D 65FB12BA ViceGrip
2BF1BA61 8AA2DEBD Guillotine
AA14CB14 AFFBB3CC Razor Wind
E0055F60 4E2BCAD0 Swords Dance
FDC0B14B 6ACA538D Cut
5DF7CC0E 4B4F7A09 Gust
3B28F3E6 BC56D67C Wing Attack
77F824D8 64E6663E Whirlwind
88DC338F 5E3660DB Fly
0F9F8B1A E81CCA8D Bind
21619235 8FDF644D Slam
B9235CF7 202FDD5A Vine Whip
809F9D49 FE0A0152 Stomp
65BD8856 C2D50B67 Double Kick
F9E7D893 8BD405C1 Mega Kick
A10B0C34 B7A5B362 Jump Kick
8DF6B5D8 D10B1E3D Rolling Kick
A686DDB1 2DFE9ED8 Sand-Attack
83130885 003B7B09 Headbutt
5C599878 30CCB105 Horn Attack
1DA6A312 3B284D5F Fury Attack
C9B90D4C C13E39F7 Horn Drill
DB62EA41 9BA7DBDA Tackle
5993D767 E329A7AB Body Slam
5FD8BB3A 9ED41BBE Wrap
704DA159 39D7528D Take Down
CC13E112 0B52DA77 Thrash
8B20ECBF 13AD953D Double-Edge
4848A40B 1D30877B Tail Whip
1C5A8FEA 6F5624C0 Poison Sting
74627454 9EFBBBF4 Twineedle
23E3B81C 99DBCE09 Pin Missile
C19F1E20 9784F1EA Leer
28F42546 10E9A73A Bite
BBFB93DC 0BD998C0 Growl
8FDF8127 2DC213E6 Roar
B7FE9AA3 1CC06C59 Sing
08BD1D9B 5A31A0A2 Supersonic
BB7F5726 CDA80309 Sonicboom
F1854AC6 BC4804D4 Disable
EA45F61F 2EC751CE Acid
67554D68 7CA139EC Ember
F05B8B15 3F01B487 Flamethrower
1F2CE7B4 42C16F35 Mist
AAAA7BA5 1EAF713E Water Gun
0A1C95E6 C12AF0EC Hydro Pump
C2A1D7AF 0A81337B Surf
4EC5D6E1 07E39C06 Ice Beam
FAEBA6E6 B5AA79DD Blizzard
609C0F0E 51C4B281 Psybeam
AAFE5BC8 3CBBD947 Bubblebeam
07C5A823 728113C5 Aurora Beam
0373E193 B8655356 Hyper Beam
7FB1C675 19BAE41D Peck
6F58BE03 804630C4 Drill Peck
3E77B867 6C9F130D Submission
7E130A74 119F6B68 Low Kick
3B06D81A 945F72DA Counter
97432470 C8F4C433 Seismic Toss
8FE6FE85 B7FDB677 Strength
927CE584 D483DAE1 Absorb
A82B72C8 6859E851 Mega Drain
045D9321 EB8BD66A Leech Seed
18DAD274 3716058F Growth
669DA897 4D3D25F5 Razor Leaf
A336383C 998276B4 Solarbeam
A8CC4981 44F861A7 Poisonpowder
1D3C13CA C28E478C Stun Spore
7EFE3D12 4426F25F Sleep Powder
FEF67195 3C3494E5 Petal Dance
26E0CACE 108BD780 String Shot
37C02937 868217D2 Dragon Rage
C7E5C404 910CDB43 Fire Spin
9B798944 E11DE03E Thundershock
DCA74ACE 747456EA Thunderbolt
D379C6C1 32EDFA1A Thunder Wave
47E4C497 1D976868 Thunder
94B88EE5 CADFBA47 Rock Throw
A5CEC545 003099D2 Earthquake
DD8E12A3 78CEA773 Fissure
8D5CBF07 8D5A1382 Dig
56E12107 CCF74348 Toxic
C6C1F2E1 ED18AA95 Confusion
E1BBEB00 856CA740 Psychic
121629B5 8F496CD1 Hypnosis
14989500 1CF49078 Meditate
971AD97C 79893EEA Agility
2885E227 70CDD10E Quick Attack
BD0FAD2D D1204A3A Rage
02569D98 EF6A49B1 Teleport
83E63AEC BED18F03 Night Shade
D4E555DA F19FBF39 Mimic
F69779E2 183E1C03 Screech
591D9074 54BF1390 Double Team
5DF9DCCB F86375FA Recover
1A2B7A42 16A8E1CF Harden
86329388 F7B76842 Minimize
098A28AD E23D90E5 Smokescreen
9A521E08 0E2EB66B Confuse Ray
98179C80 A24A8D3A Withdraw
7BCF927D B4C116A1 Defense Curl
AA01C67B A995E270 Barrier
E0719910 B031D511 Light Screen
E1A86697 4B340BDB Haze
0CE82688 8DA8B656 Reflect
E82927DD 3BD10FEF Focus Energy
07F42838 8DE9A392 Bide
788A0625 BBC98EAB Metronome
99ACCB3C BC30585A Mirror Move
F2933D49 21C910A8 Selfdestruct
C7A91003 2C186312 Egg Bomb
BA1905B8 185BADC6 Lick
F92FA348 0241EF63 Smog
AAC4AC11 243C73BC Sludge
A4A84D9C D2C46896 Bone Club
FA493970 528BC4CF Fire Blast
95CDE7E7 CC525D1C Waterfall
11DAF9EA D81D425C Clamp
9482997E ACF94B36 Swift
34C1118E 0228FD61 Skull Bash
0BB391B8 D4B6E56D Spike Cannon
C1AF637C 0E626C25 Constrict
E39A638D 3E54A113 Amnesia
96176CF0 14A57B24 Kinesis
81356143 2D4BCFA2 Softboiled
330379D9 D1FF202F Hi Jump Kick
D40CCA32 100D83EF Glare
09ED2522 83B62106 Dream Eater
7DF9794B A1E48326 Poison Gas
79176A2A E8B8E066 Barrage
C9462FB1 5E11A39B Leech Life
921FB442 EA7192C6 Lovely Kiss
E4F7FDBC 863A068F Sky Attack
0AF02143 643E7628 Transform
71AC461C 7CF7C712 Bubble
9B419D87 D69A16D1 Dizzy Punch
C3C167A5 C6E4240D Spore
977C3FF7 A1C89193 Flash
8E6809CE 4B43933F Psywave
BF3A19CA 6F8E2933 Splash
8A1C552F 748E1B3D Acid Armor
3B4CC401 2A4E9F69 Crabhammer
484A742A C3B63031 Explosion
7536901D C4DDF1DC Fury Swipes
7077A8FA D497DA94 Bonemerang
BA394E35 44958A70 Rest
C94D545E 22EFF550 Rock Slide
F7663EEA 71DDA8B5 Hyper Fang
36F80475 3029FDD8 Sharpen
035C0071 CB852CFC Conversion
AEB58409 FDBF8D86 Tri Attack
2CC20595 64338EB9 Super Fang
774F5D08 A4D47EAD Slash
60E23B3F 8A074318 Substitute
2272FDE4 B02F5F7A Struggle
4A8BFF3A F1CD78A4 Sketch
814E5BD2 DC313FC0 Triple Kick
6AF5FD59 E9BFA2A7 Thief
0D0ADCC7 BD818B3E Spider Web
EBBF26CC 5C05A281 Mind Reader
6F6706EE 80895673 Nightmare
814A13DC 59EDCCDC Flame Wheel
2CDB002C 0930121E Snore
BC6103B0 E353547B Curse
090849EC 337F1769 Flail
DA1B6337 C1041147 Conversion 2
D10FD861 DC8BB5FE Aeroblast
04FEAA1C 34FD786E Cotton Spore
4689BD59 ED0A532B Reversal
6F225E98 4E21490C Spite
2C9D361C 47D1CC0B Powder Snow
FE769429 1723AAFC Protect
AEE36D72 F2DDB019 Mach Punch
C3B63133 764C5DBF Scary Face
5EB73DB1 C28D98B8 Faint Attack
688D96DD 54FD77FE Sweet Kiss
E0AE472A 4B484AB2 Belly Drum
6FF2B3E9 C9CD435B Sludge Bomb
4D999C54 ED991569 Mud-Slap
09BBE08B 41E5F97C Octazooka
A0E82E9A 1BCADEE6 Spikes
080103CD 7791896F Zap Cannon
0ACBD440 A3F8CD5E Foresight
AC8A209E 013BC921 Destiny Bond
4CA28EB8 35F2D3CA Perish Song
6213B05F CA6D4FFC Icy Wind
4B214118 C060E920 Detect
1AEF8D7F FE4E8A2A Bone Rush
6A948ABC 0FEF2C4D Lock-On
97928543 29268E06 Outrage
82834486 FAFF0138 Sandstorm
1D84217F D9F86A5D Giga Drain
2C2A0511 2444F68B Endure
12156D10 D80B1363 Charm
8BBE3A24 AFF13690 Rollout
69FA5E3E FEC1AC5D False Swipe
F44D6C1E 9DBAD5FB Swagger
5FF3CDC0 DCE1B8C5 Milk Drink
5C06FF9D 31B27B5B Spark
CB700BB1 E73E6F74 Fury Cutter
2D1AE694 32AEB4A2 Steel Wing
4A21CB0D EADB7BD6 Mean Look
A7DC797E F583E692 Attract
69149332 1433701F Sleep Talk
44A7E0CE D09B5A9E Heal Bell
51698D72 9E67BAE9 Return
9E0EACEA E3A4078D Present
713A08D1 F3B86655 Frustration
F2A3BCBD 965A09D0 Safeguard
0F421DC5 6FF16410 Pain Split
5B8A3B4A 24B5A392 Sacred Fire
791F2EAA D2B54AC3 Magnitude
9240B521 27D09393 Dynamicpunch
DE965B18 F4F9C83D Megahorn
3E6A174E 24A1DD38 Dragonbreath
895664B2 B32A6A17 Baton Pass
DDDBF0D5 51E141F8 Encore
7367280C B5754F65 Pursuit
4DF88D9C 5F60BD16 Rapid Spin
A8AD6A19 A2B7F41A Sweet Scent
97EC6629 ABEE27F5 Iron Tail
E9B13003 FD1EE8DE Metal Claw
85CB688E 7509ADE6 Vital Throw
8DB54D5F 1A3B269E Morning Sun
CBBC8351 0D422AE5 Synthesis
CB947F6F 1F857F73 Moonlight
7E92A69F B6657098 Hidden Power
5A684DF1 9C062928 Cross Chop
9FDD30C9 479CB465 Twister
CB4108A3 2586EB32 Rain Dance
B216A404 CD096B4C Sunny Day
6BDA01A8 CDCBFD12 Crunch
63F07DAA 6279E6DC Mirror Coat
7F0D4BBE 5C4A83A9 Psych Up
BA838670 FDA1C5E2 Extremespeed
5EFEE716 9E8BF626 Ancientpower
A37CDD9A 7F3FCA96 Shadow Ball
92ED68B4 36F85C38 Future Sight
F60EAB7A 3183327A Rock Smash
172E2AFE 7A0C6A39 Whirlpool
AE744003 FE547635 Beat Up
A19E74DE E469AF89 Fake Out
54826198 AF0BD828 Uproar
CF72D18C CEB1D001 Stockpile
044E57DE D0BDDCC8 Spit Up
C95F8987 AB52AB0C Swallow
44D4946F 7104A996 Heat Wave
89695EB7 0C08C1BB Hail
D1004CE5 1616BE29 Tornment
93063E25 374752EF Flatters
94860925 6035894A Will-O-Wisp
59F76DA1 8EAF40AE Memento
C20E0ACE 9CA697DA Facade
3DC5031F 705F339F Focus Punch
EA363F12 7E2914E0 Smellingsalt
43E25BF5 1E6E3788 Follow Me
F5574866 74DE6C50 Nature Power
2A9EA758 86986974 Charge
D050F42B 3359C589 Taunt
73AC39BE 976A46B7 Helping Hand
B84CB4C8 8EDE1566 Trick
1592454B 7E5A12E3 Role Play
3C41F9BA B6E5C8F0 Wish
73F1024C 2D642EEF Assist
421EBAF1 4E404CF6 Ingrain
0819B3E2 45E0231D Superpower
29ED0790 AF6BCD3D Magic Coat
61BA4BC0 27197BBC Recycle
E4050F11 4A1B1B68 Revenge
9F74BAAC 742D1D26 Brick Break
56AAE9A1 A6C1FE6D Yawn
AAA5E202 12DB57B9 Knowk Off
10ECCD43 B70D645A Endeavor
58A56C9E 6E7F4B48 Eruption
B2297BF6 6C5D1F3C Skill Swap
272DCBB4 61B50C7F Imprison
13A7F831 8A14B288 Refresh
6A89F33F AF3B49FB Grudge
CA77CFE4 5CFE7C09 Snatch
DA5107FA 1E94926E Secret Power
3AA0A631 6496EB20 Dive
76F29F32 DA97736E Arm Thrust
F99AECB9 2DF9184C Camouflage
A0F0B4EF 038C6887 Tail Glow
3862B360 D175A6E7 Luster Purge
B5E2B0DD 8CD620B6 Mist Ball
9BBFB1E5 27D21306 Featherdance
72F6A51E 27264646 Teeter Dance
29D29AB5 443E2D05 Blaze Kick
B550D33D 2AB331A0 Mud Sport
B310FA72 42584E42 Ice Ball
CA7070C1 52C5BF6D Needle Arm
30CF8593 AEFA12AB Slack Off
1865E0ED 89C601D2 Hyper Voice
953E95D2 30CB8EF4 Poison Fang
EF1B87EC 93768FC2 Crush Claw
59A00D1A 4F34EAD2 Blast Burn
814F725D 224C35EB Hydro Cannon
68E58F3B B7209271 Meteor Mash
1BB6F485 0D41D65E Astonish
929ABCB9 581308E6 Weather Ball
C6C239A8 BAD193B4 Aromatherapy
E27D5743 8C269A76 Fake Tears
07ECEEFC BBA38BAB Air Cutter
93AA9E8B D8AB21FF Overheat
4C7E5969 C6655912 Odor Sleuth
384240B6 9E3C194A Rock Tomb
47D1DAF6 2978FDA5 Silver Wind
34EB0422 E6829DAD Metal Sound
34AD09A1 EFA0017E Grasswhistle
402EC737 700A0E70 Tickle
BA72D984 19FF3D63 Cosmic Power
CD1C3D0A 589C161A Water Spout
FCD49BAD F3B24B86 Signal Beam
CFCF6FDB B62FD1A4 Shadow Punch
3447014D CB5553F4 Extrasensory
43568537 CE93CBA3 Sky Uppercut
EFF2C3B3 C694E4C1 Sand Tomb
3A21258C 2DFB30E0 Sheer Cold
19C24E48 80DA6265 Muddy Water
540661D7 0F2E8A00 Bullet Seed
05DE4441 618E22FA Aerial Ace
F07D3A9D 968E2A05 Icicle Spear
0E248CCA 92C65637 Iron Defense
D9334FA8 A52B2E58 Block
EDFE64D9 98802D16 Howl
64C6018C 2FC18F68 Dragon Claw
294867E9 5B76BEDB Frenzy Plant
982BCB79 50CC83B3 Bulk Up
86F5F70C 96BB401D Bounce
6AB80868 4983B2D8 Mud Shot
1067F784 8F88C49E Poison Tail
2151A220 678F0744 Covet
9AEB6EDC 3985D716 Volt Tackle
6CAEA608 A1302261 Magical Leaf
4BF1FF12 B93E2AB2 Water Sport
FDCF0D92 E69FA810 Calm Mind
81489265 C1DC8B3F Leaf Blade
BBFBCDC6 BF6F03C4 Dragon Dance
C36C6999 2CE252E4 Rock Blast
2A968CA9 92F14E6A Shock Wave
F84774D2 D71A1AA5 Water Pulse
9F033E8E 79D8024C Doom Desire
F0EF6ADB 63585C5C Psycho Boost

Wild Pokemon
Bulbasaur
25214170
0AB256A2
AD86124F
2823D8DA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ivysaur
25214170
0AB256A2
AB84463B
B2609644
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Venusaur
25214170
0AB256A2
3542F0A7
7D2E171F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Charmander
25214170
0AB256A2
DB8C60CD
81FD6AA7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Charmeleon
25214170
0AB256A2
08506D61
55CBD9A8
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Charizard
25214170
0AB256A2
A56395D2
8AF46857
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Squirtle
25214170
0AB256A2
BCDCB406
2F2FD763
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Wartortle
25214170
0AB256A2
268349C8
63FF53CE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Blastoise
25214170
0AB256A2
5FD24ABC
1FE3296A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Caterpie
25214170
0AB256A2
358CC2BF
9BFA3518
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77Metapod
25214170
0AB256A2
DC725D4E
3A20792F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Butterfree
25214170
0AB256A2
33EFFB7C
E1794F5B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Weedle
25214170
0AB256A2
9A86D92A
635F8DBC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kakuna
25214170
0AB256A2
CCEC9F6E
5A2A0F12
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Beedrill
25214170
0AB256A2
F3D99280
49F4EEDC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pidgey
25214170
0AB256A2
139BBA32
2DC356C8
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pidgeotto
25214170
0AB256A2
2F7B0F2F
257173EA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pidgeot
25214170
0AB256A2
13659B39
95BD80E5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Rattata
25214170
0AB256A2
E5C49E22
47B157F2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Raticate
25214170
0AB256A2
60C9DC15
1AD9B226
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Spearow
25214170
0AB256A2
2F5D7856
A5F7B4AE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Fearow
25214170
0AB256A2
23689847
DA918B8D
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ekans
25214170
0AB256A2
A5BA4CFA
CA5D771C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Arbok
25214170
0AB256A2
B75D69F0
7C3B3103
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pikachu
25214170
0AB256A2
9D4A1BFF
05120D39
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Raichu
25214170
0AB256A2
CE7B779B
AE493550
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sandshrew
25214170
0AB256A2
7DFC4CBD
20BB83B6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sandslash
25214170
0AB256A2
CFC711B9
0585971F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

NidoranFemale
25214170
0AB256A2
B6450111
C65005BC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Nidorina
25214170
0AB256A2
0BA329E0
CEB39484
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Nidoqueen
25214170
0AB256A2
C3B010F5
6DB0ED0E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

NidoranMale
25214170
0AB256A2
A38262A2
825F8CF0
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Nidorino
25214170
0AB256A2
33D5E08A
037AB9C4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Nidoking
25214170
0AB256A2
82E3DD4B
EBFEF864
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Clefairy
25214170
0AB256A2
E8EAB84F
26C8AB6B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Clefable
25214170
0AB256A2
D15755D8
AF5BE6F1
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Vulpix
25214170
0AB256A2
276AF592
A3A635CC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ninetales
25214170
0AB256A2
27B815E0
B8CCC2DA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Jigglypuff
25214170
0AB256A2
B18AC7E0
E667A184
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Wigglytuff
25214170
0AB256A2
7CEDC4CF
F95C5521
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Zubat
25214170
0AB256A2
47596727
51BB292A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Golbat
25214170
0AB256A2
FF3A0DD1
DF54EB13
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Oddish
25214170
0AB256A2
EF723724
F31E5F64
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Gloom
25214170
0AB256A2
A386B043
9DEB5064
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Vileplume
25214170
0AB256A2
4A2748A4
F888F1C9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Paras
25214170
0AB256A2
EAD30258
3988D84F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Parasect
25214170
0AB256A2
74CFC9E9
82CD278E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Venonat
25214170
0AB256A2
0CC56D24
C9F5A33A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Venomoth
25214170
0AB256A2
DFDFFF0A
8919BB28
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Diglett
25214170
0AB256A2
BA7199EC
664F9418
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dugtrio
25214170
0AB256A2
BCC0FB44
1A047D3C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Meowth
25214170
0AB256A2
5F38FD3F
5D7412A3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Persian
25214170
0AB256A2
0BEC25D3
787468AE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Psyduck
25214170
0AB256A2
70CEC019
12F0A7B0
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Golduck
25214170
0AB256A2
32E8BC37
7712CF08
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mankey
25214170
0AB256A2
DAAB0C35
55611812
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Primeape
25214170
0AB256A2
B82FBCB6
C954F4ED
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Growlithe
25214170
0AB256A2
CD7047AB
42D861F2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Arcanine
25214170
0AB256A2
3099D33C
49E66A04
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Poliwag
25214170
0AB256A2
AF0908F3
650FE1BD
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Poliwhirl
25214170
0AB256A2
C29C3277
063E67E9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Poliwrath
25214170
0AB256A2
8DC834CF
BFECCA56
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Abra
25214170
0AB256A2
5738CFE5
515C61CF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kadabra
25214170
0AB256A2
67CA1286
0E3A5D83
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Alakazam
25214170
0AB256A2
C91954D9
68AAD246
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Machop
25214170
0AB256A2
8AD2C8BB
EB3D7A39
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Machoke
25214170
0AB256A2
95EFD5EA
DD857E98
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Machamp
25214170
0AB256A2
3BF5B7C4
061AAA45
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Bellsprout
25214170
0AB256A2
CF2E3B09
3B30426E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Weepinbell
25214170
0AB256A2
0030C455
4F43BB12
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Victreebel
25214170
0AB256A2
1DF3B8CA
DC70EC58
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tentacool
25214170
0AB256A2
65C4E9C5
24CA1894
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tentacruel
25214170
0AB256A2
51DDE51A
00DE2CE3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Geodude
25214170
0AB256A2
399F7170
D519951E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Graveler
25214170
0AB256A2
DDF655E3
9BDEE49C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Golem
25214170
0AB256A2
103F567C
2F1A9043
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ponyta
25214170
0AB256A2
877A6953
8F6209F2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Rapidash
25214170
0AB256A2
195BAD3F
C840CA28
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Slowpoke
25214170
0AB256A2
4CEC5478
ACBC593C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Slowbro
25214170
0AB256A2
FE7C44DB
7672B1D8
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magnemite
25214170
0AB256A2
3C17AEA9
5DC9D705
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magneton
25214170
0AB256A2
B8BD13C5
E3E7D9B3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Farfetch'd
25214170
0AB256A2
9121060C
74B908E0
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Doduo
25214170
0AB256A2
920BE3C7
3E00359C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dodrio
25214170
0AB256A2
02258041
19ABFE29
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Seel
25214170
0AB256A2
8EC19A12
FD47B55F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dewgong
25214170
0AB256A2
E18D1069
1053E30C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Grimer
25214170
0AB256A2
EB7F9C3F
DB3192F5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Muk
25214170
0AB256A2
729160A9
F8F73577
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Shellder
25214170
0AB256A2
92A2030E
24F19E86
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Cloyster
25214170
0AB256A2
FB078533
1A99C72A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Gastly
25214170
0AB256A2
99B8A848
91759EFF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Haunter
25214170
0AB256A2
7F14537B
6C00E975
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Gengar
25214170
0AB256A2
BA9A9758
4221EBF4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Onix
25214170
0AB256A2
54D9A0DB
68FC768F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Drowzee
25214170
0AB256A2
C5C4BBBB
55B1B77F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Hypno
25214170
0AB256A2
F4BB6321
8E9265DB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Krabby
25214170
0AB256A2
D83FACC2
7D31E557
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kingler
25214170
0AB256A2
FF0F431F
400EF220
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Voltorb
25214170
0AB256A2
ABD2C0C0
FBC68A93
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Electrode
25214170
0AB256A2
0C2333CD
141730A7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Exeggcute
25214170
0AB256A2
8D2F9E72
8719250B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Exeggutor
25214170
0AB256A2
744AF614
12D8281B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Cubone
25214170
0AB256A2
D9E3884F
37500E3F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Marowak
25214170
0AB256A2
CB4A8BD1
1D028DA2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Hitmonlee
25214170
0AB256A2
9EDB950D
454533E5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Hitmonchan
25214170
0AB256A2
3535FA3A
EBECD355
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Lickitung
25214170
0AB256A2
F582757C
16122B78
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Koffing
25214170
0AB256A2
BF93F87F
BC1AB791
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Weezing
25214170
0AB256A2
D966DA15
88BBB73A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Rhyhorn
25214170
0AB256A2
7DA9C8C7
8549C3D4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Rhydon
25214170
0AB256A2
9071D41E
55259C19
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Chansey
25214170
0AB256A2
AD38C4DB
B5EBB8A7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tangela
25214170
0AB256A2
100D1518
466A2D06
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kangaskhan
25214170
0AB256A2
8F4BE409
7110788B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Horsea
25214170
0AB256A2
02401CFF
F2742052
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Seadra
25214170
0AB256A2
B0160E28
ED6B68EC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Goldeen
25214170
0AB256A2
29061002
69BB68FF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Seaking
25214170
0AB256A2
676505B9
904C9DE3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Staryu
25214170
0AB256A2
D7D9A00C
7BFB7AAC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Starmie
25214170
0AB256A2
0E2752FA
51091446
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mr.Mime
25214170
0AB256A2
0922D9A2
C1E680BA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Scyther
25214170
0AB256A2
28BEFBB3
68DE4569
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Jynx
25214170
0AB256A2
FB0FC84E
D45216CF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Electabuzz
25214170
0AB256A2
1E6DE7CB
DDDBAD78
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magmar
25214170
0AB256A2
C644F8D1
4159A2D6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pinsir
25214170
0AB256A2
AEFBB853
03F4B721
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tauros
25214170
0AB256A2
1D5557F2
FACC2BA7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magikarp
25214170
0AB256A2
04658924
E67574E2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Gyarados
25214170
0AB256A2
56156F0A
D2F071F2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Lapras
25214170
0AB256A2
483AC796
E3850B8F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ditto
25214170
0AB256A2
3613AA25
2CC1B172
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Eevee
25214170
0AB256A2
4B78A144
F02E1187
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Vaporeon
25214170
0AB256A2
D82AEDF5
F23B27A4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Jolteon
25214170
0AB256A2
1850F0B1
AAFB142F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Flareon
25214170
0AB256A2
AB622741
B3F84F8B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Porygon
25214170
0AB256A2
6EE60CB5
746DFF03
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Omanyte
25214170
0AB256A2
1DBD6215
4FD65295
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Omastar
25214170
0AB256A2
23F20EC6
1368F543
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kabuto
25214170
0AB256A2
32A2B3E0
40DB80D9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kabutops
25214170
0AB256A2
2058318E
392B7EE5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Aerodactyl
25214170
0AB256A2
C44B6463
DB3237C3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Snorlax
25214170
0AB256A2
E9ADF485
15BE8FA7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Articuno
25214170
0AB256A2
D7B594AF
C1DA18AB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Zapdos
25214170
0AB256A2
83E25054
9C927E5E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Moltres
25214170
0AB256A2
F8DEC3CC
A014B094
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dratini
25214170
0AB256A2
47C69D5D
1AA59D6D
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dragonair
25214170
0AB256A2
8B3A1FF0
A3C0E786
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dragonite
25214170
0AB256A2
796E6824
2B208DD5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mewtwo
25214170
0AB256A2
4C77BA3F
CA4EDCB6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mew
25214170
0AB256A2
B751BDF4
95CEF4CC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77
Chikorita
25214170
0AB256A2
539C7E13
DD795F72
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Bayleef
25214170
0AB256A2
39D823E3
9EB6C9AA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Meganium
25214170
0AB256A2
A2F7F837
7F974DEB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Cyndaquil
25214170
0AB256A2
E4995046
3D00BF91
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Quilava
25214170
0AB256A2
B9CCC7BB
D4C29E22
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Typhlosion
25214170
0AB256A2
B5592578
FBB9A4ED
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Totodile
25214170
0AB256A2
6699EF70
D7B03D43
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Croconaw
25214170
0AB256A2
33C5C90B
D46AD9DC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Feraligatr
25214170
0AB256A2
E1F0FEFA
D0036CD4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sentret
25214170
0AB256A2
6C2D5D5E
008A751F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Furret
25214170
0AB256A2
2B34A3C7
A829209F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

HootHoot
25214170
0AB256A2
B33DAC5B
29EB7EB5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Noctowl
25214170
0AB256A2
8E0B9473
A4AE2B53
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ledyba
25214170
0AB256A2
5F2FD32D
941693B4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ledian
25214170
0AB256A2
1CD7078F
A7384A34
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Spinarak
25214170
0AB256A2
BF975E40
430B4806
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ariados
25214170
0AB256A2
F3D55605
74AE5C52
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Crobat
25214170
0AB256A2
56FC2792
3AEFE3F9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Chinchou
25214170
0AB256A2
D70D1018
A021245F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Lanturn
25214170
0AB256A2
2D2CC458
21BDD10C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pichu
25214170
0AB256A2
90AECEE5
A888F8AE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Cleffa
25214170
0AB256A2
08C2447D
2096B6AE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Igglybuff
25214170
0AB256A2
D7F35EE0
D224ECDE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Togepi
25214170
0AB256A2
82269FC8
9579FD5A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Togetic
25214170
0AB256A2
E3581C9B
AE652F9A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Natu
25214170
0AB256A2
B635603F
B1E81481
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Xatu
25214170
0AB256A2
459823AE
3F1683A4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mareep
25214170
0AB256A2
0783E965
C5165BF8
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Flaaffy
25214170
0AB256A2
F510A285
5288E291
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ampharos
25214170
0AB256A2
3CE54322
74A86618
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Bellossom
25214170
0AB256A2
F0088391
0C65D5E3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Marill
25214170
0AB256A2
51EB125F
EAA0FCBE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Azumarill
25214170
0AB256A2
E832EF37
64D0E6A2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sudowoodo
25214170
0AB256A2
DDA1AC43
4A067FAE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Politoed
25214170
0AB256A2
5C6CD179
E18C31EF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Hoppip
25214170
0AB256A2
B1BC8307
69EF9C2C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Skiploom
25214170
0AB256A2
E32EA0FE
CB37FF3B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Jumpluff
25214170
0AB256A2
C03FCFEF
84CB37BA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Aipom
25214170
0AB256A2
A45DFE4F
F27A9D8D
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sunkern
25214170
0AB256A2
165C689B
AF94A177
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sunflora
25214170
0AB256A2
36838BE7
E5367C3A
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Yanma
25214170
0AB256A2
E500846E
9A4FF5C7
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Wooper
25214170
0AB256A2
6F071CA9
63FF4902
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Quagsire
25214170
0AB256A2
67375392
E7F55C24
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Espeon
25214170
0AB256A2
EF8A105C
72CEF63E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Umbreon
25214170
0AB256A2
EF708FD1
C5E8B000
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Murkrow
25214170
0AB256A2
98F8C8F7
EEA657B9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Slowking
25214170
0AB256A2
43D2617C
C2F14DFB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Misdreavus
25214170
0AB256A2
2E5E5AEB
22EBF9FF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Unown
25214170
0AB256A2
10998FB0
656B5C99
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Woobuffet
25214170
0AB256A2
EC4EB940
2C63CA65
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Girafarig
25214170
0AB256A2
41377A90
E36247DE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pineco
25214170
0AB256A2
43C3A9BF
477AF067
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Foretress
25214170
0AB256A2
55815067
03B03952
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Dunsparce
25214170
0AB256A2
4F8D48EA
9336834B
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Gligar
25214170
0AB256A2
729F34AB
5B1018D0
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Steelix
25214170
0AB256A2
1FE62E14
130CD2F8
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Snubbull
25214170
0AB256A2
77C7197D
502B8B56
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Granbull
25214170
0AB256A2
CF223304
929E964E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Quilfish
25214170
0AB256A2
C9551136
F45B0236
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Scizor
25214170
0AB256A2
F8D4BFAE
D2C136F5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Schuckle
25214170
0AB256A2
A94D8CB8
560257D4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Heracross
25214170
0AB256A2
779D6EBF
3139EFF6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Sneazle
25214170
0AB256A2
C21BA23A
95AB64BD
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Teddiursa
25214170
0AB256A2
EDEB2FF0
88466B79
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ursaring
25214170
0AB256A2
2607FA8F
4BF940FA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Slugma
25214170
0AB256A2
E2899947
9269834F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magcargo
25214170
0AB256A2
A58E1198
6E004BAD
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Swinub
25214170
0AB256A2
F949DADD
BBC8B5CD
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Piloswine
25214170
0AB256A2
AA68D49C
B33C8972
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Corsola
25214170
0AB256A2
DDEFF53A
EC57A23F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Remoraid
25214170
0AB256A2
A67D580A
B44A4DF4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Octillery
25214170
0AB256A2
78BA5E9D
BA836EEB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Delibird
25214170
0AB256A2
BC1FE4EC
9F1818A1
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Mantine
25214170
0AB256A2
3AF8DB31
042E9DF9
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Skarmony
25214170
0AB256A2
92DE3CD4
65C14106
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Houndour
25214170
0AB256A2
CABF0A0B
B0E620D3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Houndoom
25214170
0AB256A2
D8D99C49
B49D47DC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Kingdra
25214170
0AB256A2
2B185541
DB13ACF6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Phanpy
25214170
0AB256A2
CBCB02D6
C41FE3F4
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Do***han
25214170
0AB256A2
B8A6C516
12ECADE5
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Porygon2
25214170
0AB256A2
04EA10C3
8DB0146F
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Stantler
25214170
0AB256A2
9C0B5F02
A2857BBC
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Smeargle
25214170
0AB256A2
49D7E467
103D0D48
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tyrogue
25214170
0AB256A2
3D2030E2
B2A0CACE
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Hitmontop
25214170
0AB256A2
A357C435
8BC380D1
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Smoochum
25214170
0AB256A2
8C287F7F
E3950A6E
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Elekid
25214170
0AB256A2
A78E8FFA
EDB5DA5C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Magby
25214170
0AB256A2
D77AEB51
E63292DB
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Miltank
25214170
0AB256A2
1A55F1D1
2FCDADEA
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Blissey
25214170
0AB256A2
01EA07BF
793C86F2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Raikou
25214170
0AB256A2
43FF33D1
F368CDE6
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Entei
25214170
0AB256A2
0C8037A6
BE1D9DB2
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Suicune
25214170
0AB256A2
80755BDB
E392B806
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Larvitar
25214170
0AB256A2
2C8E4296
84D8D6E3
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Pupitar
25214170
0AB256A2
8418E051
5C53CE38
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Tyranitar
25214170
0AB256A2
32D66B09
40354103
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Lugia
25214170
0AB256A2
545C676A
51FFDC1C
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Ho-Oh
25214170
0AB256A2
437065EF
67DF37EF
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77

Celebi
25214170
0AB256A2
4AEC27E8
A5FF1540
6B012323
530CEE00
96BB8929
9B4E5B77
Treecko
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
D9FE5FBF
B09F0205

Grovyle
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
1AA369E5
72BBA287

Sceptile
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
673752FC
D4065FA8

Torchic
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
2F22FB72
D5887213

Combusken
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
136BD0D6
606187D2

Blaziken
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
FCEF6F25
3905588C

Mudkip
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
A72262EA
7F7FD464

Marshtomp
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
8EED2DB5
964D67F8

Swampert
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
1A6BE162
4481A843

Poochyena
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
7A1769D1
40699C90

Mightyena
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
4B9FB849
14A5AA94

Zigzagoon
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
F1F00B1F
F5B3721A

Linoone
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
EF31EC55
1417DEC6

Wurmple
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
A83BF115
130C3917

Silcoon
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
2244D1D6
A87DAAB7

Beautifly
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
6DBB6131
90E40C0A

Cascoon
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
AD5C9BC6
8E3E4C3B

Dustox
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
7CC9941A
A70E2C37

Lotad
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
D4BE7AA5
F9CE65B8

Lombre
25214170
0AB256A2
D2BF38B5
7E300C38
6B012323
530CEE00
9459FC5B
5516BE48

max tiền:
C051ccf6
975e8da1

nhưng trước đó phải đánh cái này vô đã để kích hoạt nó :
mater code:
D8bae4d9
4864dce5
A86cdba5
19ba49b3
A57e2ede
A5aff3e4
1c7b3231
B494738c
38ebb91d
36fe8458
Bcf15887
85f2256a
giả lập GBA http://emulator-zone.com/doc.php/gba/vboyadvance.html
nhớ bấm thanks nha bạn

thay đổi nội dung bởi: tieuthuht, 04-09-2007 lúc 07:51 PM.
tieuthuht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
8 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của tieuthuht vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 04-09-2007, 04:38 PM   #5
Default

Cái này là lấy bên poke-mega đóa. Chợt chợt. Cop nhanh thiệt.
Now Or Never
getbacker172 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 04-09-2007, 07:48 PM   #6
Default

mình có ghi rõ đó bạn nói gì thế
tieuthuht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks tieuthuht về bài viết hay này:
Unread 04-09-2007, 07:52 PM   #7
Default

mình có ghi rõ đó bạn nói gì vậy
tieuthuht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của tieuthuht vì cảm thấy "rất là hay":
Unread 05-09-2007, 03:00 PM   #8
Default

mình thanks rùi đó,mà bạn ơi cho minh hỏi là VD minh mún bắt pikachu mà cheat nó có 8 dòng thì mình phải đánh mã nào,hay là đánh hết tất cả các dòng vô ?
Tạm thời chưa biết kí gì !!!
hanhquyen1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Unread 05-09-2007, 03:14 PM   #9
Default

đánh hết vào rồi đi vào cỏ thì phải sẽ bắt được
tieuthuht vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks tieuthuht về bài viết hay này:
Unread 05-09-2007, 03:38 PM   #10
Default

bạn ơi sao mấy cheat bắt pokemon mình đánh con này nó cứ ra con khác hoài,có khi còn đứng hình nữa ?????
Tạm thời chưa biết kí gì !!!
hanhquyen1 vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
Dưới đây là những người đã click Thanks hanhquyen1 về bài viết hay này:
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 02:57 AM. Theo múi giờ GMT +7.