ADS BY iGO

Nhà bạn có trẻ con và khi đi chơi xa, đi công viên, trung tâm thương mại, bạn rất sợ trẻ con bị lạc? Nay đã có giải pháp đồng hồ định vị thông minh KidSafe, giúp bạn có thể định vị được trẻ em ngay trên điện thoại của mình, giúp bạn yên tâm không lo lắng con bị lạc hay bắt cóc nữa. Tìm hiểu ngay tại đây nhé: Đồng hồ định vị KidSafe

Closed Thread
Ðiều Chỉnh
Unread 20-09-2012, 12:17 AM   #1
Default

Hôm nay post Lý thuyết trước nhé!
Bài tập sẽ bổ sung hằng ngày

Nguồn : Diendankienthuc

QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI

Bấm vào đây để xem nội dung.
I. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU DI TRUYỀN HỌC CỦA MENĐEN:

1. Một số khái niệm:

- Dòng thuần chủng: là hiện tượng tất cả các thế hệ con lai trong dòng họ đều có kiểu hình giống nhau và giống bố mẹ. ví dụ: P: đỏ x đỏ F1: 100% đỏ F2: 100% đỏ… Fn: 100% đỏ

- Con lai: là thế hệ con cháu được tạo thành khi đem lai 2 dòng thuần chủng có kiểu hình khác nhau. Ví dụ: Ptc: hoa đỏ x hoa trắng F1: 100% hoa đỏ. Hoa đỏ F1 là con lai trong phép lai trên (kiểu gen hoa đỏ F1 khác kiểu gen hoa đỏ Ptc)

- Gen: là nhân tố di truyền qui định đặc điểm bên ngoài của cá thể. Ví dụ: gen A qui định màu sắc hoa

- Alen: là các trạng thái khác nhau của cùng 1 gen, mỗi trạng thái qui định 1 kiểu hình khác nhau. Ví dụ: gen A có 2 alen là A  hoa đỏ; a  hoa trắng

- Gen trội (alen trội-A):thể hiện kiểu hình ở trạng thái đồng hợp tử trội (AA) và dị hợp tử (Aa)

- Gen lặn (alen lặn-a): chỉ có thể biểu hiện kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử lặn (aa)
- Kiểu gen: là các cặp alen qui định các kiểu hình cụ thể của tính trạng đang nghiên cứu. Ví dụ: AA hoa đỏ (tc); Aa hoa đỏ (con lai); aa hoa trắng

- Tính trạng: là 1 đặc điểm nào đó đang được nghiên cứu. Ví dụ: màu sắc hoa, hình dạng hạt…

- Kiểu hình: là đặc điểm cụ thể của tính trạng đang được nghiên cứu đã thể hiện ra bên ngoài cơ thể. Ví dụ: hoa đỏ, hoa trắng, hạt trơn, hạt nhăn…

- Cặp tính trạng tương phản: hai kiểu hình có biểu hiện trái ngược nhau của cùng 1 tính trạng. Ví dụ: hoa đỏ và hoa trắng, hạt trơn và hạt nhăn,..

2. Phương pháp nghiên cứu di truyền của Mendel

Mendel sử dụng phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai và lai phân tích, đánh giá kết quả dựa trên thống kê toán học để rút ra được những quy luật di truyền.

a. Phương pháp phân tích di truyền cơ thể lai

* Phương pháp phân tích của ông như sau:

- Quan sát sự di truyền của một vài tính trạng qua nhiều thế hệ

- Tạo ra các dòng thuần chủng có các kiểu hình tương phản.

- Lai các dòng thuần chủng với nhau để tạo ra F1.

- Cho các cây lai F1 tự thụ phấn để tạo ra đời F2. Cho từng cây F2 tự thụ phấn để tạo ra F3.

- Dùng thống kê toán học trên số lượng lớn, qua nhiều thế hệ  rút ra quy luật di truyền.

b. Phương pháp lai phân tích:

- Lai phân tích là phép lai giữa cá thể có kiểu hình trội (AA hoặc Aa) với một cá thể có kiểu hình lặn (aa) , mục đích là kiểm tra kiểu gen của kiểu hình trội là chủng hay không thuần chủng thuần

- Nếu con lai xuất hiện tỉ lệ 100%  cá thể có kiểu hình trội đem lai là thuần chủng (AA), nếu xuất hiện tỉ lệ 1 : 1  cá thể đem lai là dị hợp tử (Aa)

II. QUI LUẬT PHÂN LI:

1. Thí nghiệm của Mendel:

Bố mẹ thuần chủng: cây hoa đỏ x cây hoa trắng
Con lai thế hệ thứ nhất: 100% hoa đỏ

Cho F1 tự thụ phấn

Con lai thế hệ thứ 2: 705 cây hoa đỏ : 224 cây hoa trắng (xấp xỉ 3 đỏ : 1 trắng)

2. Giải thích kết quả bằng sơ đồ lai:
Qui ước gen:
A ---> qui định hoa đỏ là trội hoàn toàn so với a ---> qui định hoa trắng
Ta có sơ đồ lai một cặp tính trạng như sau:

Ptc: AA x aa
Gp: A a
Aa
100% hoa đỏ
F1 x F1: Aa x Aa
GF1 A , a A , a
F2: KG: 1AA: 2Aa: 1aa

KH: 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng


3. Giải thích bằng cơ sở tế bào học

- Trong tế bào 2n, các NST luôn tồn tại thành từng cặp đồng dạng, do đó các gen trên NST cũng tồn tại thành từng cặp. Mỗi gen chiếm 1 vị trí xác định gọi là locut

- Khi giảm phân tạo giao tử, các alen của cùng một gen phân li đồng đều về các giao tử, 50% giao tử chứa alen này, 50% giao tử chứa alen kia.

- Bố mẹ không truyền cho con cái kiểu hình cụ thể mà là các alen, sự tái tổ hợp các alen từ bố và mẹ tạo thành kiểu gen và qui định kiểu hình cụ thể ở cơ thể con lai.

4. Nội dung định luật

- Khi đem lai 2 cơ thể bố mẹ thuần chủng khác nhau về kiểu hình của một cặp tính trạng tương phản thì F1 xuất hiện đồng loạt kiểu hình trội (qui luật đồng tính), F2 phân li theo tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP


DI TRUYỀN HỌC
Chương I – Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị
BÀI 1: GEN – MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 1. /

Nguyên tắc bán bảo toàn có nghĩa là

a Phân tử ADN con được tạo thành có một nửa giống phân tử ADN mẹ

b Phân tử ADN được tạo thành có 1 nửa đoạn có trình tự giống ADN mẹ

c ADN con có 1 mạch có nguồn gốc từ ADN mẹ, mạch còn lại từ môi trường

d 1 nửa số phân tử ADN con tạo ra có trình tự giống ADN mẹ

Câu 2. /

Những sản phẩm nào sau đây do gen mã hóa

a ARN hoặc prôtêin

b ARN hoặc polipeptit

c ADN hoặc prôtêin

d ADN hoặc ARN

Câu 3. /

Bộ gen của vi khuẩn nằm ở cấu trúc nào

a ARN

b Plasmit

c ADN dạng vòng

d ADN thẳng

Câu 4. /

Những đoạn không mã hóa axit amin trên gen được gọi là

a Vùng kết thúc

b Intrôn

c Vùng khởi đầu

d Exôn

Câu 5. / Trong các bộ 3 sau bộ 3 nào qui định axit amin Metiônin

a AUG

b UAA

c UAG

d UGA

Câu 6. / Giai đoạn tổng hợp ADN mới trong quá trình tái bản ADN chịu sự điều khiển

của enzim nào

a ADN-restrictaza

b ADN-polimeraza

c ADN-ligaza

d ADN-Toipoisomeraza

Câu 7. / Bazơ nitric gắn với đường đêôxiribô trong cùng một nuclêôtit ở vị trí cacbon
số

a 4’

b 3’

c 1’

d 2’

Câu 8. / Đặc điểm của các vòng xoắn trong ADN là

a Có số cặp nuclêôtit khác nhau

b Luôn chứa một loại đơn phân nhất định

c Lặp đi lặp lại mang tính chu kỳ

d Có chiều dài tương đương với chiều dài của 20 nuclêôtit

Câu 9. / Trong thành phần của nuclêôtit trong phân tử ADN không có chứa chất nào
sau đây

a Bazơ nitric loại timin

b Bazơ nitric loại uraxin

c Đường đêôxiribô

d Axit phôtphoric

Câu 10. / Một gen có chứa 1198 liên kết hoá trị giữa các nuclêôtit thì có khối lượng
bằng bao nhiêu

a 621000 đơn vị cacbon

b 720000 đơn vị cacbon

c 480000 đơn vị cacbon

d 360000 đơn vị cacbon

Câu 11. / Trên một mạch của gen có 250 ađênin và 350 timin và gen có 30% xitôzin.

Khối lượng của gen bằnga 540000 đơn vị cacbon

b 720000 đơn vị cacbon

c 360000 đơn vị cacbon

d 900000 đơn vị cacbon

Câu 12. / Phát biểu nào dưới đây không đúng

a Các liên kết hóa trị giữa các nu trong chuỗi pôlinu là các liên kết bền vững do đó các tác

nhân đột biến phải có cường độ mạnh mới có thể làm ảnh hưởng đến cấu trúc của ADN

b Cơ chế nhân đôi của ADN đặt cơ sở cho sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể

c Phân tử ADN đóng và tháo xoắn có tính chu kì trong quá trình phân bào nguyên nhiễm

d Việc lắp ghép các nuclêotit theo nguyên tắc bổ sung trong quá trình nhân đôi đảm bảo

cho thông tin di truyền được sao chép lại một cách chính xác


Câu 13. / Một gen nhân đôi 1 lần và đã sử dụng của môi trường 2400 nuclêôtit, trong

đó có 20% ađênin. Số liên kết hiđrô có trong mỗi gen con được tạo ra là

a 2130 liên kết

b 3120 liên kết

c 2310 liên kết

d 1230 liên kết

Câu 14. / Thành phần nguyên tố cấu tạo nên ADN bao gồm

a C, H, O, S

b C, H, O, N, S

c C, H, O, N, P

d C, H, O, N

Câu 15. / Mục đích của tự nhân đôi ADN là

a Chuẩn bị cho sự tổng hợp prôtêin trong tế bào

b Làm tăng lượng tế bào chất trong tế bào

c Chuẩn bị cho sự phân chia tế bào

d Tạo ra nhiều tế bào mới

Câu 16. / Kết luận nào sau đây về ADN là đúng theo nguyên tắc bổ sung

a A + G có số lượng bằng T + X

b A + T có số lượng ít hơn G + X

c A = T = G = X

d A + G có số lượng nhiều hơn T + X

Câu 17. / ADN không thực hiện chức năng nào sau đây

a Bảo quản thông tin di truyền

b Chứa nhiễm sắc thể

c Truyền thông tin di truyền qua các thế hệ

d Chứa gen mang thông tin di truyền

Câu 18. / Đơn phân của ADN và đơn phân của ARN không giống nhau ở thành phần nào

sau đây


a Loại bazơ nitric ađênin

b Loại axit trong đơn phân

c Loại bazơ nitric guanin

d Phân tử đường trong đơn phân

Câu 19. / ADN có trong thành phần nào sau đây của tế bào

a Chỉ có ở bào quan

b Chỉ có ở trong nhân

c Phần lớn ở trong nhân và một ít ở bào quan

d Màng tế bào

Câu 20. / Trong tế bào sống, gen có thể có ở vị trí nào

a Ở bất kỳ đâu có ADN

b Chỉ ở tế bào chất

c Gắn trên mảng sinh chất

d Chỉ ở NST

Câu 21. / Trong tế bào nhân thực gen không có ở

a Ti thể

b Nhiễm sắc thể

c Trung thể

d Lục lạp

Câu 22. / Gen phân mảnh có đặc tính là

a Chia thành nhiều mảnh, mỗi mảnh một nơi

b Do các đoạn Ôkazaki gắn lại

c Có những vùng mã hóa xen kẽ những đoạn không mã hóa

d Gồm các đoạn Nuclêotit không nối nhau liên tục

Câu 23. / Nếu cùng chứa thông tin của 500 axit amin như nhau, thì gen ở tế bào nhân

thực và tế bào nhân sơ, gen nào dài hơn


a Ở tế bào nhân sơ dài hơn

b Ở tế bào nhân thực dài hơn

c Dài bằng nhau

d Lúc hơn, lúc kém tùy loài

Câu 24. / Mã di truyền là

a Thành phần các axit amin qui định tính trạng

b Trình tự nu mã hóa cho axit amin

c Số lượng Nu mã hóa cho axit amin

d Toàn bộ các nu và axit amin ở tế bào

Câu 25. / Bộ 3 mở đầu của sinh vật nhân thực là

a AGG

b UGA

c UAG

d AUG

Câu 26. / Tính thoái hóa của mã di truyền thể hiện ở điểm

a 1 bộ ba chỉ mã hóa cho một loại axit amin

b Được đọc liên tục 1 chiều không gối lên nhau

c Mọi loài sinh vật đều dùng chung 1 bộ mã

d 1 loại axit amin thường được mã hóa bởi nhiều bộ ba

Câu 27. / Dấu hiệu để nhận biết mạch gốc là

a Mạch bên trái, chiều 3' - 5'

b Mạch ở phía trên, chiều 5' - 3

c Có codon mở đầu là 3' XAT 5'

d Có codon mở đầu là 5' XAT 3'

Câu 28. / Trên ADN, mã di truyền được đọc như thế nào

a Từ 1 điểm xác định theo từng bộ 3 ở 2 mạch

b Từ giữa gen sang 2 đầu, theo từng bộ 3

c Từ điểm bất kì, theo từng bộ 3 trên mạch gốc

d Từ 1 điểm xác định, theo từng bộ 3 ở mỗi mạch

Câu 29. / Đầu 5' và 3' của chuỗi ADN có ý nghĩa gì?

a Đầu 5' có đường 5C, còn đầu 3' không có

b Đầu 5' có 5C tự do, đầu 3' có 3C tự do

c 5' là C5 của đường gắn với nhóm P tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

d 5' là C5 của photphat gắn với đường tự do, 3' là C3 gắn với OH tự do

Câu 30. / Gen có 2 mạch đối song song thì mạch bổ sung với mạch gốc là

a Mạch có chiều 3' - 5'

b Mạch có mã khởi đầu là 5' ATG 3'

c Mạch có mã khởi đầu là 3' ATG 5'

d Mạch có chiều 5' - 3'


BÀI 2: PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ

Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 31. / Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra tại đâu

a Nhân tế bào

b Tế bào chất

c mARN

d Ribosome

Câu 32. / Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

a Chiều tổng hợp của enzim ARN-polimeraza là chiều 5’-3’

b Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã các đoạn intron sẽ bị loại bỏ

c Ở tế bào nhân chuẩn mARN vừa được tổng hợp gọi là mARN sơ khai

d Trong phiên mã, mạch được chọn làm khuôn là mạch 3’-5’

Câu 33. / Polixôm là

a Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân sơ

b Một loại ribôxôm chỉ có ở sinh vật nhân chuẩn

c Một nhóm ribôxôm cùng hoạt động trên một phân tử mARN vào cùng 1 thời điểm

d Một loại enzim có vai trò xúc tác quá trình sinh tông hợp prôtêin

Câu 34. / Đặc điểm của prôtêin bậc 4 khác biệt với prôtêin các bậc còn lại là

a Cấu tạo từ 2 mạch pôlipeptit

b Có các liên kết hiđrô

c Cấu tạo từ 2 hay nhiều mạch pôlipeptit

d Có các liên kết peptit giữa các đơn phân

Câu 35. / Mỗi axit amin được cấu tạo bởi 3 thành phần nào sau đây

a Đường ribô, axit phôtphoric, bazơ nitric

b Axit phôtphoric, nhóm amin, nhóm gốc

c Đường đêôxiribô, axit phôtphoric, bazơ nitric

d Nhóm amin, nhóm cacbôxyl, nhóm gốc

Câu 36. / Hoạt động nào sau đây của gen cấu trúc được xem là chuẩn bị cho quá trình tổng

hợp prôtêin

a Dịch mã

b Sao mã

c Tự sao

d Tự nhân đôi

Câu 37. / Đặc điểm có trong cấu trúc của prôtêin mà không có trong cấu trúc của ADN và
ARN là

a Trên mạch cấu tạo có các vòng xoắn

b Có các liên kết peptit giữa các axit amin

c Có tính đa dạng và tính đặc trưng

d Có cấu tạo 1 mạch

Câu 38. / Quá trình tổng hợp prôtêin được gọi là

a Tự sao b Giải mã

c Khớp mã d Sao mã

Câu 39. / Trong tổng hợp prôtêin, axit amin không tham gia vao cấu trúc của phân tử
prôtêin, dù trước đó đã được tổng hợp là

a Axit amin thứ nhất

b Axit amin cuối cùng

c Axit amin thứ hai

d Axit amin mở đầu

Câu 40. / Tổng hợp prôtêin xảy ra ở

a Tế bào chất

b Nhiễm sắc thể

c Nhân tế bào

d Tất cả các bào quan

Câu 41. / Hoạt động nào sau đây trong tế bào mở đầu cho quá trình giải mã tổng hợp prôtêin

a Lắp đặt các axit amin vào ribôxôm

b Hình thành liên kết peptit giữa các axit amin

c Tổng hợp mARN

d Hoạt hoá axit amin

Câu 42. / Nguyên nhân chính dẫn đến sự xuất hiện Okazaki là

a ARN-pôlimeraza chỉ trược theo chiều 5' - 3'

b Nguyên tắc bán bảo toàn chi phối ADN tự sao

c Pôlinuclêotit mới chỉ tạo thành theo chiều 5' - 3'

d Nguyên tắc bổ sung chi phối sự lắp ráp nuclêotit

Câu 43. / Trong quá trình sinh tổng hợp prôtêin, cấu trúc nào làm nhiệm vụ vận chuyển axit
amin

a ADN b rARN

c mARN d tARN

Câu 44. / Phân tử mang mật mã trực tiếp cho ribôxôm dịch mã là

a mARN b rARN

c ADN d tARN

Câu 45. / Phân tử nào có vị trí để ribôxôm nhận biết và gắn vào khi dịch mã

a mARN b ADN

c tARN d rARN

Câu 46. / Có thể gọi mARN là

a Bản dịch mã

b Bản mã sao

c Bản mã đối

d Bản mã gốc

Câu 47. / Thực chất của quá trình dịch mã là

a Chuyển trình tự nuclêôtit thành trình tự axit amin trong Protêin

b Tạo ra chuỗi ribônuclêôtít từ chuỗi nuclêôtít

c Chuyển trình tự ribônuclêôtít thành trình tự nuclêôtít

d Tạo ra phân tử Prôtêin có cấu trúc bậc cao

Câu 48. / Phiên mã ngược là hiện tượng

a Từ ADN tổng hợp ARN

b Từ Prôtêin tổng hợp ARN

c Từ ARN tổng hợp ADN

d Từ ADN tổng hợp prôtêin

Câu 49. / Phân tử đóng vai trò giải mã trong tổng hợp protêin là

a tARN

b mARN

c ADN

d rARN

Câu 50. / Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau

a Ở tế bào nhân sơ, sau khi phiên mã các đoạn intron sẽ bị loại bỏ

b Ở tế bào nhân chuẩn mARN vừa được tổng hợp gọi là mARN sơ khai

c Trong phiên mã, mạch được chọn làm khuôn là mạch 3’-5’

d Chiều tổng hợp của enzim ARN-polimeraza là chiều 5’-3’


BÀI 3: ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG GEN

Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 51. / Điều hòa hoạt động gen ở cấp độ dịch mã chủ yếu là

a Loại bỏ prôtêin chưa cần

b Ổn định số lượng gen trong hệ gen

c Điều khiển lượng mARN được tạo ra

d Điều hòa thời gian tồn tại của mARN

Câu 52. / Khi một gen nào đó bị đóng, không hoạt động, đó là biểu hiện điều hòa hoạt động
gen ở cấp độ

a Trước phiên mã

b Sau dịch mã

c Phiên mã

d Sau phiên mã

Câu 53. / Promotor -(P) - là

a Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng

b Gen điều hòa tổng hợp protein ức chế

c Vùng khởi động đầu gen nơi bắt đầu phiên mã

d Vùng vận hành chi phối cụm gen cấu trúc

Câu 54. / Operator (O) là

a Gen điều hòa tổng hợp prôtêin ức chế

b Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng

c Vùng điều hòa đầu gen nơi khởi đầu phiên mã

d Vùng vận hành có thể liên kết prôtêin ức chế

Câu 55. / Regulator (R) là

a Vùng vận hành chi phối cụm gen cấu trúc

b Vùng điều hòa đầu gen nơi khởi đầu phiên mã

c Cụm gen cấu trúc liên quan nhau về chức năng

d Vùng mã hóa ở gen điều hòa tạo prôtêin ức chế

Câu 56. / Trong một Operon, nơi đầu tiên ARN-polimerase bám vào là

a Vùng điều hòa

b Vùng vận hành

c Vùng chỉ huy

d Vùng khởi động

Câu 57. / Đối với hoạt động của Operon, chất cảm ứng có vai trò

a Vô hiệu hóa prôtêin ức chế

b Hoạt hóa ARN-polimerase

c Hoạt hóa vùng khởi động

d Ức chế gen điều hòa

Câu 58. / Theo mô hình Operon Lac ở E.coli, khi nào gen điều hòa hoạt động

a Khi môi trường nhiều lactose

b Cả khi có hoặc không có đường lactose trong môi trường

c Khi môi trường có lactose

d Khi môi trường không có lactose

Câu 59. / Đối với Operon Lac ở E.coli thì lactose có vai trò gì

a Chất kích thích

b Chất bất hoạt

c Chất cảm ứng

d Chất ức chế

Câu 60. / Một Ôpêrôn là

a Cụm gen chỉ huy hoạt động của các gen cấu trúc

b Hệ thống gen làm nhiệm vụ kiểm soát tổng hợp prôtêin ức chế

c Hệ thống nhiều gen cùng phối hợp điều hòa hoạt động tổng hợp prôtêin

d Cụm các gen cấu trúc kiểm soát việc tổng hợp các polipeptit


BÀI 4: ĐỘT BIẾN GEN


Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 61. / Các bazơ nitơ dạng nào thường kết cặp không đúng trong tái bản làm phát sinh đột biến

a Dạng hiếm

b Dạng G-X

c Dạng A-T

d Dạng thường

Câu 62. / Đột biến biến đổi bộ 3 UAU thành UAA gọi là dạng đột biến gì

a Đột biến vô nghĩa

b Đột biến nhầm nghĩa

c Đột biến đồng nghĩa

d Đột biến sai nghĩa

Câu 63. / Trong các tác nhân sau tác nhân nào không gây ra đột biến

a Các loại virut gây bệnh

b Các loại hoá chất như xà phòng, thuốc tím, chất sát trùng

c Các tác nhân vật lí như tia X, tia cực tím

d Các tác nhân hoá học như cônxixin, nicôtin

Câu 64. / Phát biểu nào sau đây là đúng về thể đột biến

a Là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình

b Là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình

c Là cơ thể mang đột biến gen trội

d Là cơ thể mang đột biến ở dạng tiềm ẩn

Câu 65. / Khi thay thế một cặp nu này bằng cặp nu kia thì

a Chỉ có bộ 3 có nu bị thay thế mới thay đổi

b Toàn bộ các bộ 3 của gen bị thay đổi

c Các bộ 3 từ vị trí bị thay thế trở đi sẽ thay đổi

d Nhiều bộ 3 trong gen bị thay đổi

Câu 66. / Rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm sắc thể (NST) trong nguyên phân sẽ làm xuất
hiện dòng tế bào

a 2n b 4n

c 5n d 3n

Câu 67. / Đột biến gen là những biến đổi

a Trong cấu trúc NST xảy ra trong quá trình phân chia tế bào

b Trong cấu trúc của gen liên quan đến một hoặc một số cặp nu

c Vật chất di truyền ở cấp độ phân tử hoặc tế bào

d Trong cấu trúc gen liên quan đến một vài nu đặc biệt trên gen

Câu 68. / Một gen B sau đột biến đã gay hậu quả là làm cho protein tương ứng khác 1 axit
amin so với protein bình thường. Vậy đột biến trên gen có thể là:

a Thêm 1 bộ 3 mã bất kì vào vị trí bất kì

b Thêm 1 bộ 3 mã KT vào cuối gen

c Thêm 1 bộ 3 mã MĐ vào đầu gen

d Thay thế 1 cặp nu này = 1 cặp nu khác

Câu 69. / Đột biến gen là những biến đổi

a Liên quan đến 1 hoặc 1 số cặp nu, xảy ra tại 1 điểm nào đó của phân tử ADN

b Kiểu hình do ảnh hưởng của môi trường

c Trong vật chất di truyền ở cấp độ tế bào

d Kiểu gen của cơ thể do lai giống

Câu 70. / Dạng đột biến gen nào làm biến đổi cấu trúc của phân tử protein tương ứng nhiều
nhất?

a Mất 1 cặp nu ở bộ mã liền sau mã MĐ

b Mất 1 cặp nu ở bộ mã liền trước mã KT

c Mất 3 cặp nu ở 2 bộ mã liền kề nhau

d Thay thế 1 cặp nu ở bộ mã liền sau mã MĐ

Câu 71. / Dạng đột biến gen cấu trúc nào làm biến đổi vật chất di truyền nhưng thành phần,
số lượng và trình tự các axit amin của phân tử protein do gen đó quy định không thay đổi?

a Do các dạng Đột biến dịch khung làm các mã bộ 3 được đọc muộn hoặc sớm hơn so với
ban đầu.

b Do thay đổi 3 cặp nu trên cùng 1 mã bộ 3.

c Không thể xảy ra dạng Đột biến mà phân tử protein không có thay đổi nào.

d Do các dạng Đột biến điểm tạo ra Đột biến đồng nghĩa

Câu 72. / Nguyên nhân gây bệnh thiếu máu do hồng cầu hình liềm không có đặc điểm nào
sau đây

a Thay thế axit glutamic thành axit amin valin

b Đột biến gen thay 1 cặp nu

c Đột biến xảy ra ở bộ 3 thứ 6 trên gen

d Đột biến mất 1 cặp nu

Câu 73. / Chất hóa học 5-brom uraxin có tác dụng gây đột biến gen dạng nào

a Thay thế G, biến đổi cặp G-X thành A-T

b Thay thế A, biến đổi cặp A-T thành G-X

c Thay thế X, biến đổi cặp G-X thành A-T

d Thay thế T, biến đổi cặp A-T thành G-X

Câu 74. / Cho đoạn gen có trình tự như sau: ...ATAXTXGTGAGAAXT... có bao nhiêu aa
được qui định bởi đoạn gen trên

a 4 b 3

c 5 d 2

Câu 75. / Cho đoạn gen: ...TAXAGTXTAXGTXAG... Dạng đột biến nào sau đây là nghiêm
trọng nhất

a Đột biến G cuối cùng thành T

b Đột biến A thứ 4 thành T

c Đột biến G thứ 5 thành T

d Đột biến G cuối cùng thành A

Câu 76. / Đột biến gen bao gồm những dạng nào

a Mất, thay, đảo và chuyển cặp nuclêôtit

b Mất, thay, nhân và lặp cặp nuclêôtit

c Mất, thay, thêm và đảo cặp nuclêôtit

d Mất, nhân, thêm và đảo cặp nuclêôtit

Câu 77. / Dạng đột biến dưới đây gây hậu quả lớn nhất là

a Mất 3 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

b Thêm 1 cặp nuclêôtit vào trước cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

c Mất 3 cặp nuclêôtit sau cùng của gen

d Thay 1 cặp nuclêôtit đầu tiên của gen

Câu 78. / Yếu tố dưới nào đây không phải cơ chế phát sinh của đột biến gen là

a Các tác nhân gây đột biến làm đứt phân tử ADN

b Sự trao đổi chéo không bình thường của các crômatit

c Rối lọan trong quá trình tự nhân đôi ADN

d ADN bị đứt và đọan đứt ra được nối vào vị trí khác của ADN

Câu 79. / Đột biến gen hoặc đột biến điểm là

a Thay đổi một vài thành phần hóa học của gen

b Thay đổi số lượng 1 hay vài gen ở tế bào

c Thay đổi vị trí một vài gen trên NST

d Thay đổi cấu trúc gen liên quan đến 1 cặp nuclêôtit

Câu 80. / Tần số đột biến gen ở tự nhiên dao động trong khoảng

a 10-4 đến 10-6

b 10-1 đến 10-3

c 10-2 đến 10-6

d 10-5 đến 10-7


BÀI 5: NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÚC NST


Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 81. / Cơ sở của sự nhân đôi nhiễm sắc thể là

a Sự tổng hợp của các nhiễm sắc thể trong phân bào

b Sự tổng hợp protêin trong tế bào

c Sư co xoắn và tháo xoắn mang tính chu kỳ của các nhiễm sắc thể trong phân bào

d Sự nhân đôi của ADN trong nhiễm sắc thể

Câu 82. / Nhiễm sác thể của HIV là

a Plasmit

b ADN vòng

c ADN thẳng

d ARN

Câu 83. / Mỗi NST của người thực chất là

a 1 phân tử ADN 2 mạch thẳng

b 1 phân tử ARN

c 1 phân tử ADN mạch đơn

d 1 phân tử ADN mạch vòng

Câu 84. / Số phân tử ADN trong 1tế bào vi khuẩn E.coli là

a 4 b 2

c 23 d 1

Câu 85. / Số phân tử ADN trong tinh trùng của người là

a 2 phân tử

b 46 phân tử

c 1 phân tử

d 23 phân tử

Câu 86. / Đặc tính của NST để nó trở thành vật chất di truyền ở cấp độ tế bào là

a Ổn định về số lượng và cấu trúc

b Luôn đặc trưng cho loài

c Có khả năng tự nhân đôi, phân li và tổ hợp

d Mang hệ gen

Câu 87. / Thực chất, khi gọi bộ NST của một loài có nghĩa là

a Các NST ở tế bào sinh dưỡng của loài đó

b Tập hợp tất cả NST trong các giao tử của loài đó

c Tổng số NST trong 1 cá thể của loài đó

d Các NST trog 1 tế bào của loài đó

Câu 88. / Hai NST giống nhau về hình dạng, kích thước và thành phần gen được gọi là

a Cặp NST cùng nguồn

b Cặp NST chị em

c Cặp NST tương đồng

d Cặp NST bố mẹ

Câu 89. / Người ta gọi tế bào sinh dưỡng là

a Tê bào đơn bội (n)

b Tế bào sinh tinh

c Tế bào sinh trứng

d Tế bào lưỡng bội (2n)

Câu 90. / Thành phần cấu tạo nên NST theo thứ tự từ nhỏ đến lớn là

a Crômatit --> NST kép --> NST đơn --> Crômatit

b Crômatit --> NST đơn --> NST kép --> Sợi NS

c ADN+Histon --> Nuclêôxôm --> Sợi NS -->Crômatit --> NST

d Sợi NS --> Crômatit kép --> NST kép --> NST đơn --> Sợi NS

Câu 91. / Mỗi NST đơn thực chất là

a Nhiều ADN khác nhau

b 1 đoạn ADN mà cả tế bào chỉ có 1 phân tử

c Một chuỗi Histon
d Một phân tử ADN độc lập

Câu 92. / Dạng đột biến nào dưới đây liên quan đến 2 nhiễm sắc thể

a Mất đoạn b Đảo đoạn

c Lập đoạn d Chuyển đoạn

Câu 93. / Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể bao gồm các dạng

a Mất đoạn, thêm đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

b Mất đoạn, nhân đoạn, lặp đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

c Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn nhiễm sắc thể

d Mất đoạn, thêm đoạn, nhân đoạn và đảo đoạn nhiễm sắc thể

Câu 94. / Hiện tượng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST) là do

a Rối loạn phân li NST trong phân bào

b Mất NST

c Thay cặp nuclêôtit này bằng cặp nuclêôtit khác

d Đứt gãy NST hoặc đứt gãy rồi tái hợp NST bất thường

Câu 95. / Hiện tượng lặp đoạn nhiễm sắc thể dẫn đến

a Không ảnh hưởng đến kiểu hình do không mất chất liệu di truyền

b Gây chết

c Gây chết ở động vật

d Có thể làm tăng hay giảm độ biểu hiện của tính trạng

Câu 96. / Nguyên nhân phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể là

a Do các chất phóng xạ

b Do tác nhân lí, hoá, sinh, làm đứt gãy nhiễm sắc thể hay do trao đổi chéo không đều

c Do ngẫu nhiên đứt gãy,rơi rụng từng đoạnm nhiễm sắc thể

d Do các chất hoá học

Câu 97. / Đột biến NST kiểu mất đoạn thường xuất hiện kèm theo với loại đột biến nào sau
đây

a Đột biến thêm đoạn mới

b Đột biến chuyển đoạn không tương hỗ

c Đột biến lặp đoạn

d Đột biến đảo đoạn

Câu 98. / Loại đột biến NST nào dưới đây làm tăng cường hoặc giảm thiếu sự biểu hiện của
tính trạng

a Lặp đoạn b Mất đoạn

c Chuyển đoạn d Đảo đoạn

Câu 99. / Hậu quả của đột biến mất đoạn là

a Thường làm giảm sức sống hoặc gây chết

b Ít ảnh hưởng tới sức sống của cơ thể

c Làm giảm cường độ biểu hiện của tính trạng

d Làm tăng cường độ biểu hiện của tính trạng

Câu 100. / Hậu quả của đột biến cấu trúc NST ở SV là

a Thường gây chết, giảm sức sống hoặc thay đổi biểu hiện của tính trạng

b Làm NST bị đứt gãy

c Rối loạn quá trình tự nhân đôi của ADN

d Ảnh hưỡng tới hoạt động của NST trong tế bào

Câu 101. / Dạng đột biến nào sau đây làm tăng tính đa dạng của các nòi trong cùng 1 loài

a Mất đoạn b Chuyển đoạn

c Đảo đoạn d Lặp đoạn

Câu 102. / Nội dung nào sau đây không đúng khi nói đến đột biến đảo đoạn NST

a Các gen trong nhóm gen liên kết trên NST không bị thay đổi về thành phần và số lượng

b Góp phần làm tăng cường sự sai khác giữa các nòi trong loài

c Đoạn NST bị đảo phải nằm ở giữa và không mang tâm động

d Đoạn NST có thể chứa hoặc không chứa tâm động

Câu 103. / Những đột biến nào dưới đây không làm mất hoặc thêm vật chất di truyền

a Đảo đoạn và chuyển đoạn

b Mất đoạn và lặp đoạn

c Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ

d Lặp đoạn và chuyển đoạn

Câu 104. / Dạng đột biến nào có thể làm cho 2 gen alen với nhau lại cùng ở 1 NST

a Mất đoạn b Chuyển đoạn

c Đảo đoạn d Lặp đoạn

Câu 105. / Dạng đột biến được ứng dụng để loại bỏ gen gây hại

a Thêm đoạn

b Mất đoạn nhỏ

c Đảo đoạn nhỏ

d Chuyển đoạn

Câu 106. / Chuyển đoạn không tương hỗ giữa 2 crômatit khác nguồn trong cặp tương
đồng có thể phát sinh đột biến

a Lặp đoạn đồng thời mất đoạn

b Đảo đoạn đồng thời chuyển đoạn

c Chuyển đoạn đồng thời mất đoạn

d Trao đổi chéo đồng thời chuyển đoạn

Câu 107. / Cơ sở của sự nhân đôi nhiễm sắc thể là

a Sư co xoắn và tháo xoắn mang tính chu kỳ của các nhiễm sắc thể trong phân bào

b Sự nhân đôi của ADN trong nhiễm sắc thể

c Sự tổng hợp protêin trong tế bào

d Sự tổng hợp của các nhiễm sắc thể trong phân bào

Câu 108. / Số phân tử ADN trong 1tế bào vi khuẩn E.coli là

a 2 b 1

c 4 d 23

Câu 109. / Số phân tử ADN trong tinh trùng của người là

a 1 phân tử b 2 phân tử

c 46 phân tử d 23 phân tử

Câu 110. / Hình thái NST qua chu kì tế bào thay đổi theo các bước

a Crômatit --> NST đơn --> NST kép --> Sợi NS

b Crômatit --> NST kép --> NST đơn --> Crômatit

c ADN+Histon --> Nuclêôxôm --> Sợi NS -->Crômatit --> NST

d Sợi NS --> Crômatit kép --> NST kép --> NST đơn --> Sợi NS


BÀI 6: ĐỘT BIẾN SỐ LƯỢNG NST


Bấm vào đây để xem nội dung.
Câu 111. / Một người mang bộ NST có 45 NST với 1 NST giới tính X, người này

a Người nam mắc hội chứng Claiphentơ

b Người nữ mắc hội chứng Claiphentơ

c Người nữ mắc hội chứng Tớcnơ

d Người nam mắc hội chứng Tớcnơ

Câu 112. / Hội chứng Claiphentơ có những đặc điểm nào về mặt di truyền

a 47NST, XXY

b 47NST, +21

c 47NST, XXX

d 45NST, XO

Câu 113. / Cơ thể 3n hình thành do kết quả của đột biến rối loạn phân li của toàn bộ nhiễm
sắc thể (NST) xảy ra ở

a Quá trình giảm phân của tế bào sinh dục

b Tế bào xôma

c Giai đoạn tiền phôi

d Trong quá trình giảm phân của 1 trong 2 loại tế bào sinh dục đực hoặc cái

Câu 114. / Rối loạn trong phân li toàn bộ bộ nhiễm sắc thể trong quá trình phân bào từ tế
bào 2n = 14, làm xuất hiện thể

a 2n + 1 = 15 NST

b 3n = 21 NST

c 2n - 1 = 13 NST

d 4n = 28 NST

Câu 115. / Phát biểu nào sau đây là đúng về thể đột biến

a Là cơ thể mang đột biến ở dạng tiềm ẩn

b Là cơ thể mang đột biến đã biểu hiện thành kiểu hình

c Là cơ thể mang đột biến gen trội

d Là cơ thể mang biến dị tổ hợp được biểu hiện ra kiểu hình

Câu 116. / Trường hợp một cặp NST của tế bào 2n bị mất cả 2 NST được gọi là

a Thể không

b Thể hai

c Thể một

d Thể ba

Câu 117. / Những giống cây ăn quả không hạt thường là

a Thể đa bội chẵn

b Thể song nhị bội

c Thể đa bội lẻ

d Thể dị bội

Câu 118. / Trong tế bào của thể ba nhiễm có hiện tượng nào sau đây

a Thừa 1 nhiễm sắc thể ở một cặp nào đó

b Thừa 1 nhiễm sắc thể ở 2 cặp tương đồng

c Mỗi cặp nhiễm sắc thể đều trở thành có 3 chiếc

d Thiếu 1 nhiễm sắc thể ở tất cả các cặp

Câu 119. / Đột biến gen không chỉ phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ liều lượng của tác
nhân mà còn tùy thuộc vào

a Hình thái của gen

b Trật tự gen trên NST

c Số lượng gen trên NST

d Đặc điểm cấu trúc của gen

Câu 120. / Cơ thể đa bội có tế bào to, cơ quan sinh dưỡng lớn, phát triển khỏe, chống chịu
tốt là do

a Số NST trong tế bào của cơ thể tăng gấp 3 lần dẫn đến số gen tăng gấp 3

b Tế bào của thể đa bội có hàm lượng ADN tăng gấp bội nên quá trình sinh tổng hợp các
chất hữu cơ diễn ra mạnh

c Các thể đa bội không có khả năng sinh giao tử bình thường

d Thể đa bội chỉ được nhân lên nhờ sinh sản sinh dưỡng

Câu 121. / Các cơ thể thực vật đa bội lẻ không sinh sản hữu tính được là do

a Thường không có hoặc hạt rất bé

b Có thể sinh sản sinh dưỡng bằng hình thức giâm, chiết, ghép cành

c Rối loạn quá trình hình thành giao tử

d Không có cơ quan sinh sản

Câu 122. / Sự tổ hợp của 2 giao tử đột biến (n-1-1) và (n-1) trong thụ tinh sẽ sinh ra hợp tử
có bộ NST là

a (2n-2-1) và (2n-1-1-1)

b (2n-2-1) hoặc (2n-1-1-1)

c (2n-3) hoặc (2n-1-1-1)

d (2n-3) và (2n-2-1)

Câu 123. / Hợp tử được tạo ra do sự kết hợp của 2 giao tử (n-1) có thể phát triển thành

a Thể 1 nhiễm

b Thể khuyết nhiễm

c Thể 1 nhiễm hoặc thể khuyết nhiễm

d Thể 1 nhiễm kép hoặc thể khuyết nhiễm

Câu 124. / Loại biến dị nào dưới đây có thể di truyền qua sinh sản hữu tính

a Đột biến xảy ra ở tế bào sinh dưỡng

b Đột biến xôma

c Thường biến

d Thể đa bội chẵn ở thực vật

Câu 125. / Thể đa bội trên thực tế được gặp chủ yếu ở

a Cả động vật và thực vật

b Vi sinh vật

c Thực vật

d Động vật

Câu 126. / Ứng dụng của thể đột biến đa bội là gì?

a Gây đa bội ở TV để thu hoạch cơ quan sinh dưỡng và quả không hạt

b Cung cấp nguyên liệu cho chọn giống vật nuôi

c Tạo nguồn biến dị cho chọn giống

d Làm tăng tính đa dạng của SV

Câu 127. / Trường hợp nào sau đây không được xem là thể dị bội?

a 2n+1

b 2n+2

c n-2

d 2n-1

Câu 128. / Thể khảm tứ bội(4n) trên cơ thể lưỡng bội(2n) được phát sinh và biểu hiện trên 1
cây có hoa là do cơ chế nào?

a Các cromatit ở mỗi NST kép không phân li ở lần phân cắt đầu tiên của hợp tử

b Các cặp NST kép đồng dạng không phân li ở những tế bào sinh giao tử

c Các cặp NST kép đồng dạng không phân li ở lần phân bào I của giảm phân ở tế bào sinh
hạt phấn

d Các cromatit ở mỗi NST kép không phân li ở những tế bào non của đỉnh sinh trưởng

Câu 129. / Điều nhận xét nào là không đúng khi nói về thể đa bội chẵn?

a Thể 4n có thể hình thành từ hợp tử 2n bị tác dụng bởi consixin

b Thể tứ bội chỉ có thể di truyền qua thế hệ sau bằng sinh sản sinh dưỡng

c Thể 4n có thể được hình thành do bố, mẹ (2n) bị Đột biến đa bội thể xảy ra trong giảm
phân tạo giao tử

d Thể tứ bội khá phổ biến ở TV nhưng rất hiếm gặp ở ĐV

Câu 130. / Thể tứ bội và thể song nhị bội có điểm khác nhau cơ bản là

a Thể tứ bội có khả năng hữu thụ còn thể song nhị bội thường bất thụ

b Thể tứ bội có bộ NST là bội số của bộ NST đơn bội(đa bội cùng nguồn), thể song nhị bội
gồm 2 bộ NST lưỡng bội(đa bội khác nguồn)

c Thể tứ bội là KQ của các tác nhân gây Đột biến nhân tạo, thể song nhị bội là KQ của lai xa
và đa bỗi hóa tự nhiên

d Thể tứ bội và thể song nhị bội đều có khả năng duy trì nòi giống

Câu 131. / Hóa chất consixin có khả năng gây đột biến đa bội thể là vì

a Ngăn cản quá trình tạo các cromatit ở NST

b Ngăn cản sự tập hợp các vi ống để hình thành thoi tơ vô sắc

c Ngăn cản các cromatit trượt trên thoi tơ sắc tiến về 2 cực tế bào

d Làm tiêu biển các trung thể trong quá trình phân bào

Câu 132. / Thể tam nhiễm có thể hình thành từ

a Giao tử (n+2) và (n-1)

b Giao tử (n+1) và (n+1)

c Giao tử (n+1) và (n+2)

d Giao tử (n+1) và (n-1)

Câu 133. / Thể đa bội lẻ không có đặc điểm nào sau đây

a Tế bào to, cơ quan sinh dưỡng to

b Sinh trưởng phát tốt, khả năng chống chịu tốt

c Sinh sản hữu tính mạnh mẽ

d Quá trình tổng hợp chất hữu cơ tăng cao

Câu 134. / Tính chất của đột biến là

a Đồng loạt, không định hướng, đột ngột

b Riêng lẻ, ngẫu nhiên, không xác định, đột ngột

c Xác định, đồng loạt, đột ngột

d Riêng lẻ, định hướng, đột ngột

Câu 135. / Tế bào sinh dưỡng ở một sinh vật không có một NST giới tính nào cả. Đây là dạng

a Thể bốn

b Thể không

c Thể một

d Thể ba

Câu ***. / Thể dị đa bội là

a Một loại đa bội dị thường

b Cơ thể vốn là đa bội, sau bị lệch bội hóa

c Một dạng đặc biệt của lệch bội

d Cơ thể chứa bộ NST lưỡng bội của 2 loài

Câu 137. / Bộ NST ở loài 1 là 2n1, loài 2 là 2n2 thì con lai dị tứ bội của chúng có bộ NST là

a n1+n2

b 2n2+2n2

c 2n1+2n2

d 2n1+2n1

Câu 138. / Điểm giống nhau chính giữa tự tứ bội và dị tứ bội là

a Đều có bộ NST là số chẵn

b 2 dạng này đều có số NST tăng gấp bội

c Cơ thể đều gồm 2 bộ NST đơn bội

d Cơ thể đều gồm 2 bộ NST lưỡng bội

Câu 139. / Bộ NST ở loài 1 là 2n1, loài 2 là 2n2 thì con lai song dị bội của chúng có thể phát sinh giao tử là

a 2n2+2n2

b 2n1+2n2

c 2n1+2n1

d n1+n2

Câu 140. / Cây lai xa giữa cải dại (2nR=18) và cải bắp (2nB=18) hữu thụ được gọi là

a Thể đa bội chẵn với 36 NST

b Thể lượng bội với 18 NST

c Thể song nhị bội hay dị tứ bội

d Thể tứ bội có 4n=36 NST

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.
To view links or images in signatures your post count must be 5 or greater. You currently have 0 posts.

thay đổi nội dung bởi: thjendiachjlan, 30-10-2012 lúc 01:28 AM. Lý do: Gộp./
thjendiachjlan vẫn chưa có mặt trong diễn đàn  
2 thành viên 2T cảm ơn bài viết này của thjendiachjlan vì cảm thấy "rất là hay":
Closed Thread

Ðiều Chỉnh

Chuyển đến


Bây giờ là 04:07 AM. Theo múi giờ GMT +8.